Početna konferencija projekta “Ja imam san…“

Početna konferencija projekta socijalne inkluzije „Ja imam san…“, održaće se u utorak, 12. aprila 2016. godine, u velikoj sali Ustanove „Kultura“ u Bajinoj Bašti.

Opština Bajina Bašta je počela realizaciju projekta „Ja imam san…“ u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta. Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, koju EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U cilju podrške socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, narednih 20 meseci radiće se na unapređenju pristupačnosti objekata javne namene za lica sa smetnjama u razvoju, kao i poboljšanju socijalizacije i edukacije socijalno osetljivih grupa u opštini Bajina Bašta kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga. U planu je izgradnja centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju, senzibilizacija stručnih radnika za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju, kao i realizacija obuka za sticanje novih znanja i veština neophodnih za uspešan rad sa decom i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovo osposobljavanje za prepoznavanje potreba ove grupe korisnika.

Projekat će omogućiti podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Projektni tim ovom prilikom poziva sve zainteresovane građane da uzmu aktivno učešće u projektnim aktivnostima.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

OBAVEŠTENjE za poreske obveznike o reprogamu duga

OBAVEŠTENjE

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( „Službeni glasnik RS“ broj 15/2016) obaveštava poreske obveznike da mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate koji je dospeo za plaćanje na dan 4. mart 2016. godine i koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda, a gde iznos glavnog duga ne prelazi 2.000.000 dinara.

Zahtevi se mogu podneti od 1. aprila 2016. godine do 4. jula 2016. godine, na pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta i u kancelariji br. 16 i 23. Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda.

Poreskim obveznicima koji steknu pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa navedenim zakonom, i redovno izmiruju rate dospelih obaveza koje su odložene, kao i tekuće obaveze u skladu sa Zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Ukoliko poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim Zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Visina referentne kamatne stope koja se primenjuje tokom reprograma je 4.25% (važi od 11.02.2016.godine)  a može i link

http://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html

Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda

200 000 evra za izgradnju Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Opština Bajina Bašta uskoro dobija Centar za reciklažni otpad

Ukupna vrednost projekta oko 200 hiljada evra

Bajina Bašta, 25. mart 2016. – Danas je u opštini Bajina Bašta svečano potpisan Memorandum o razumevanju za izgradnju Centra za reciklažni otpad, koji će doprineti efikasnijem sistemu upravljanja otpadom u ovoj opštini. Memorandum je potpisan između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) „Duboko“, opštine Bajina Bašta i međunarodne organizacije International Management Group (IMG).

Sa stopom recikliranja od preko 14%, Bajina Bašta je najuspešnija opština u Srbiji.  Donacijom od oko 200.000 eura (174.810 evra donirala je Švedska, dok je 15.740 evra obezbedila opština Bajina Bašta) omogućiće se izgradnja Centra za reciklažni otpad i kupovina kamiona auto-smećara čime će se nivo usluge za građane Bajine Bašte podići na viši nivo.

„Izgradnjom Centra za reciklažni otpad napravićemo korak dalje, jer ćemo pored postojećeg sistema primarne separacije otpada, građanima omogućiti da odlažu otpad koji pripada posebnim tokovima otpada (istrošene baterije, akumulatori, neonske sijalice, elektronski i električni otpad), kao i kabasti otpad na za to predviđenom mestu. Takođe, deo ovog projekta podrazumeva i nabavku modernog vozila koje će nam omogućiti efikasnije sakupljanje otpada i smanjiti cenu troškova transporta“, naveo je Radomir Filipović predsednik opštine Bajina Bašta.

Godišnje se u Srbiji proizvede 2.5 miliona tona otpada. Razdvajanje otpada u domaćinstvima garantuje dovoljno visok kvalitet otpada, koji se kasnije može koristiti u preradi i reciklaži.

„Razdvajanjem otpada u domaćinstvima, mogu se od milion tona otpada, napraviti milioni evra u srpskoj ekonomiji i što je najvažnije – svako od nas pojedinačno je tome doprineo. Izgradnjom Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti značajno će se doprineti i uspešnosti rada Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“, koji predstavlja jedan od 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom u našoj zemlji. Srbija treba da ima 26 ovakvih regionalnih centara, kao i da nivo razdvajanja otpada i reciklaže podignemo sa 5% na 50%, pa možemo da zaključimo da je pred nama veliki posao“, istakla je Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i pohvalila primer dobre prakse u Bajinoj Bašti koja sa 14% prikupljenog reciklažnog otpada značajno nadmašuje nacionalni prosek.

„Od početka prikupljanja primarno selektovanog otpada (otpada koji se može dalje reciklirati) na teritoriji Bajine Bašte primetan je konstantan rast prikupljenih količina, koji po kvalitetu dostiže najviše kriterijume propisane za Regionalni centar „Duboko“, naveo je direktor ovog centra Nedeljko Milosavljević i dodao da je u 2016. godini planirano da se na teritoriji opštine Bajina Bašta prikupi 5.300 tona komunalnog otpada i da od te količine 750 tona bude primarno selektovano, što u odnosu na 2015. predstavlja povećanje za nešto više od jedne trećine, ali i da je i siguran da će sa ovom donacijom Bajina Bašta u tome i uspeti.

John Glazebrook, menadžer programa IMG, istakao je da savremeno upravljanje otpadom zahteva više razumevanja i angažman građana. „Potrebno je da shvatimo da svi mi stvaramo otpad i da moramo preuzeti deo odgovornosti kako ne bismo zagađivali mesto u kojem živimo. Moramo da odvajamo reciklažni otpad, jer ćemo time osigurati bezbedno uklanjanje opasnih materijala, i moći da zahtevamo dobar kvalitet usluge u zamenu za naše naknade i takse. Centar za reciklažni otpad će omogućiti svim građanima da donesu otpad koji nije pogodan za odlaganje u kantama ili komunalnim kontejnerima na ulicama. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese čistijem vazduhu, čistijem zemljištu i čistijoj vodi na male, ali značajne načine“, naveo je on.

Centri za reciklažni otpad su predviđeni Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom i Regionalnim planom za upravljanje otpadom kao opštinski objekti koji treba da pomognu građanima da otpad pogodan za drugu namenu ili reciklažu, kabasti otpad, sekundarne sirovine (papir i karton, metal, staklo, plastika), kao i otpad koji pripada posebnim tokovima otpada (otpadne gume, baterije i akumulatori, električni i elektronski otpad) odnesu na pogodnu, čistu i bezbednu lokaciju.

IZBORI 2016 – Proglašene liste DSS, DS i SRS

Na linkovima ispod možete preuzeti Rešenja o proglašenju lista koja je donela Izborna komisija opštine Bajina Bašta:

Pod rednim brojem 2. proglašava se izborna lista DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE BAJINA BAŠTA – VASILIJE PAVIĆEVIĆ koju je podnela Demokratska Stranka Srbije

Pod rednim brojem 3. proglašava se izborna lista ODGOVORNO ZA BAJINU BAŠTU koju je podnela koalicija Demokratkska Stranka i Liberalno Demokratska Partija

Pod rednim brojem 4. proglašava se izborna lista DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR MIROSLAV NEŠKOVIĆ – ŽUĆO koju je podnela Srpska Radikalna Stranka

Sastanak za formiranje alijanse za smanjenje rizika od nepogoda u Bajinoj Bašti

Katastrofalne poplave koje se učestalo ponavljaju u Srbiji su samo još jedno od podsećanja da se nepogode mogu desiti svuda i sa sobom doneti nesagledive posledice. Bajina Bašta je jedna od najpogođenijih opština, pretrpevši u 2014. godini ogromne štete zbog poplava i klizišta. U međuvremenu, opština Bajina Bašta je pripremila nekoliko veoma važnih planova koji se odnose na smanjenje rizika od nepogoda, a formirala je i Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine – Zeleni savet i time demonstrirala trajno opredeljenje ka unapređenju uključivanja javnosti u kreiranje politika i strategija na lokalnom nivou.

Udruženje građana Arhus centar Južne i Istočne Srbije je počelo sa sprovođenjem projekata „ Unapređenje učešća lokalne zajednice radi smanjenja rizika od nepogoda u Bajinoj Bašti” koji je podržan od strane Misije OEBS u Srbiji. Inicijalni sastanak je održan 17.03.2016. godine u sali Opštine Bajina Bašta. Ovaj projekat ima za cilj da dobije povratnu informaciju od građana/ki, institucija i medija Bajine Bašte o upoznatosti sa merama za smanjenje rizika od katastrofa i da sagledavanjem relevantnih strateških dokumenata u ovoj oblasti pripremi preporuke za unapređenje uključivanja javnosti.

Pozivu za formiranje Alijanse za smanjenje rizika od nepogoda u Bajinoj Bašti odazvao se predednik Opštine, predstavnici/ce opštinske uprave Bajine Bašte, predstavnici/ce Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministrstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije, Republičke direkcije za vode, JP „Srbijavode“, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Crvenog krsta, vatrogasci, izviđači Bajine Bašte, predstavnici/ce civilnog sektora, mediji, kao i šira javnost.

Veličina slova