МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 2 X 400 KV РЕПУБЛИКА СРБИЈА (БАЈИНА БАШТА) – ГРАНИЦА ЦРНЕ ГОРЕ – ГРАНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 kV Република Србија (Бајина Башта) – граница Црне Горе – граница Босне и Херцеговине, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 7/2016.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. јула 2016. године до 12. августа 2016. године на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Ужица и општина Бајина Башта, Прибој, Пријепоље и Чајетина.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 12. августом 2016. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Поделите ову вест:

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Величина слова