На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“ број 16/2018) и Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању јавном надметању ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бајина Башта 04 број 46-39/2018 од  13. новембра 2018.године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
Ул. Душана Вишића бр. 28.

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ради отуђења непокретности у јавној својини

I

Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Бајина Башта и то
1.кат. парцела број 6/1 КО Перућац, врста земљишта-земљиште у грађевинском подручју, по култури земљиште под зградом –објектом, површине 0.0,96 ха, земљиште под зградом –објектом, површине 0.00,94ха и земљиште уз зграду –објекат, површине 0.04,89ха и објекат број 1 постојећи на истој парцели, спратности ПО+Пр, а означен као зграда за коју није пoзната намена, све уписано у листу непокретности број 264 КО Перућац, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1.
2. кат. парцела број 1420/1 КО Заовине, врста земљишта-грађевинско,земљиште изван грађевинског подучја, по култури земљиште уз зграду-објекат, у површини од 0.19,40 ха, уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1.
3. породична стамбена зграда, изграђена на кат. парцели број 1292/1 КО Заовине, означена као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног спрата, површине у основи 188м2, а укупне површине 386,60 м2, уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине.

II

Предметне непокретности се отуђују из јавне својине, јер њих општина Бајина Башта не користи у функцији остваривања својих надлежности.

III

Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I овог огласа се врши путем јавног надметања, по најнижој почетној купопродајној цени, израженој у еврима, утврђеној у висини тржишне вредности непокретности, и то
1.за кат. парцелу број 6/1 КО Перућац, врста земљишта-земљиште у грађевинском подручју, по култури земљиште под зградом –објектом, површине 0.0,96 ха, земљиште под зградом –објектом, површине 0.00,94ха и земљиште уз зграду –објекат, површине 0.04,89ха и објекат број 1 постојећи на истој парцели, спратности ПО+Пр, а означен као зграда за коју није пoзната намена, све уписано у листу непокретности број 264 КО Перућац, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, у укупном износу, за кат. парцелу и објекат, од 33.365 евра.
2. за кат. парцелу број 1420/1 КО Заовине, врста земљишта-грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по култури земљиште уз зграду-објекат, у површини од 0.19,40 ха,уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1,у износу од 9.700 евра.
3. за породичну стамбену зграду, изграђену на кат. парцелу број 1292/1 КО Заовине, означену као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног спрата,површине у основи 188 м2, а укупне површине 386,60 м2, уписану у листу непокретности број 1174 КО Заовине, у износу од 45.232,20 евра.

IV

Разгледање непокретности из става I овог огласа може се извршити сваког радног дана од 10 часова до 14 часова до дана одржавања јавног надметања уз обавезну претходну најаву позивом на телефон 064/87-33-850.
Сваког радног дана може се извршити увид у документацију (акти о власништву) у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28.
Непокретности се отуђују у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

V

Лицитациони корак се одређује у следећим износима
– за отуђење непокретности из става III тачка 2 у износу од 100 евра.
– за отуђење непокретности из става III тачка 1 и 3 у износу од 1000 евра.

VI

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.
Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује.
Пријава за учешће на надметању мора да садржи
– За правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита
– За физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.
– приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у, доказ о уплати депозита.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да може лицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.
Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа, у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате, Комисији за спровођење јавног надметања.
Уплату извршити на жиро рачун – Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине бр. 840-811151843-89, са позивом на број одобрења 97-77-007.
Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком “Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем“ са назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се лице пријављује, поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.
Рок за подношење пријаве са документацијом је 03. јануар (четвртак) 2019. године. Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 15:00 часова 03. јануар (четвртак) 2019.године
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.
Регистрација учесника почиње сат и по пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања, односно од 09:30h до 10:30h у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VII

Јавно надметање ће се одржати дана 11. јануара 2019.године са почетком у 11 часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VIII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

IX

Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђене непокретности из става III овог огласа извшиће се у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате.
Лице које предметне непокретности прибави у својину дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита,уплати у року од 10 дана од дана закључења уговора о отуђењу, односно прибављању непокретности у својину.
Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита, губи право на повраћај депозита а предметна непокретност биће предметновог јавног надметања.

X

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.

XI

Сви додатни трошкови падају на терет лица које предметну непокретност прибави у својину.
Овај оглас ће се објавити на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, дневном листу Данас и на интернет страници www.bajinabasta.rs.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поделите ову вест:

Још нема коментара за ову вест.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити јавно видиљива. Обавезна поља су означена са (*).

Величина слова