Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Arheološka istraživanja lokaliteta Kuline, 2016. (K.O. Višesava i K.O. Crvica)

Tokom oktobra 2016. godine u okviru projekta „Podrinje u poznom srednjem veku“ (rukovodilac dr Emina Zečević), ekipa Narodnog muzeja u Beogradu obavila je sondažna arheološka iskopavanja lokaliteta Kuline na razmeđi sela Višesave i Crvice. Ovo je četvrta kampanja arheoloških radova na teritoriji Bajine Bašte, realizovanih u okviru ovog projekta Narodnog muzeja u Beogradu. Do sada su iskopavanja manjeg obima izvedena na lokacijama tri poznosrednjovekovne nekropole sa mramorima (Mramorje u Perućcu 2010, Pod mramorjem u Dobrotinu 2014. i Mramorje u Svojdrugu 2015.).

KULINA predstavlja jedan od niza mikrotoponima (Crvena stena-Šanac/Tepsija-Kulina-Šarampov-Kik) na vrhu sedlastog grebena koje se proteže približno po pravcu zapad – istok, na severnoj granici sela Višesave prema Gornjoj Crvici, sa zapadne strane omeđenim savremenim putem Bajina Bašta – Rogačica i rekom Drinom. Iskopavanja na Kulini su izvedena u sklopu ovogodišnje kampanje kojom se započelo sa sistematskim rekognosciranjem teritorije opštine Bajina Bašta, a u cilju utvrđivanja stratigrafije nalazišta. Naime, u starijoj literaturi se nalazi pomen grada Višesava koji se vezuje za ovu lokaciju, ali bez uočenih materijalnih ostataka zidova ili objekata. Položaj i naziv lokaliteta ukazivali su najpre na ostatke utvrđenja, što je i potvrđeno obilaskom lokaliteta pre početka iskopavanja kada su u konfiguraciji terena uočene moguće trase bedema i objekata unutar njih. Izvanredan položaj lokaliteta potvrđen je i činjenicom da su potesi Šarampov, Kulina i Kik daleke 1910. godine obilaženi od strane komisije vojske Kraljevine Srbije, u sklopu priprema za odbranu od očekivanog austougarskog napada u graničnom području. Sasvim je izvesno da je utvrđivanjem položaja srpskih jedinica u toku 1914/15. godine, kao i odnošenjem i korišćenjem kamena iz ruševine i sa vidljivih zidova objekata, lokalitet pretrpeo određenu devastaciju. Do sada Kulina nije arheološki istraživana.

Otkrićem zidova i ulomaka grnčarije u pet manjih sondi u vidu rovova, postavljenim na tri pozicije, potvrđeno je da se ovde nalaze ostaci manjeg utvrđenja ranovizantijskog doba, koje se okvirno može datovati u 6. stoleće. Gornji plato utvrđenja izduženog ovalnog oblika, dimenzija oko 70h20m, bio je opasan zidom građenim od lomljenog kamena i krečnog maltera, širine 90 cm, sudeći po otkrivenom delu severnog bedema. Na najvišoj koti, u istočnom delu, imao je kulu, od koje su otkriveni delovi masivnih zidova, duboko ukopanih temelja (u odnosu na sadašnji nivo terena temelji počinju na 2m dubine. Prema konfiguraciji terena može se pretpostaviti postojanje bedema donjeg platoa utvrđenja sa zapadne strane, što je moguće potvrditi tek arheološkim iskopavanjima. Na potesu Šanac/Tepsija, na nižoj koti od kule, oko 250m zapadno od nje, delimično su otkriveni plitko pod površinom terena zidovi i temelji po svoj prilici manje crkve, građeni na isti način kao i zidovi utvrđenja, a uz spoljnu liniju severnog zida objekta otkrivena je i lobanja pokojnika iz groba koji ovom prilikom nije istražen, jer skelet zalazi u profil sonde.

S obzirom na blizinu Bajine Bašte i položaj, Kulina sa ostacima utvrđenja i crkve može postati veoma posećeno izletište, sa vidikovcem na najvišoj koti („kula“). Da bi se stekli uslovi da ovaj lokalitet postane važna destinacija u turističkoj ponudi grada i Nacionalnog parka Tara, nužan je nastavak arheoloških iskopavanja.

Arheološka iskopavanja na lokalitetu Kulina su finansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Podršku i pomoć ovom projektu pružili su predstavnici lokalne samouprave, JP Nacionalni park Tara i udruženja „Crvena stena“. Veliku zahvalnost dugujemo vlasnicima parcela na kojima su radovi izvedeni, porodici Lukić iz Gornje Crvice i JP Nacionalni park Tara.

dr E. Zečević

Prijave objekata koji nisu popisani

Shodno odredbama Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“ broj 96/2015) opština Bajina Bašta donela je Program popisa nezakonito izgrađenih objekata. Najveći deo nezakonito izgrađenih objekata je popisan, ali postoji mogućnost da prilikom popisa katastarske opštine nije došlo do evidentiranja svakog objekta. Građani čiji objekti nisu popisani iz bilo kog razloga, mogu da dođu u službene prostorije Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28 da prijave objekat koji nije popisan putem obaveštenja za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta.

Započet popis nezakonito izgrađenih objekata biće dovršen u potpunosti.

 

Načelnik opštinske uprave

Jelena Filipović

„Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu” – Edukacija poverenika civilne zaštite-

Edukacija poverenika civilne zaštite, kao poslednja aktivnost u okviru projekta „Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu” Arhus centra Južne i Istočne Srbije, podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i opštine Bajina Bašta, organizovana je početkom novembra u Bajinoj Bašti, u prostorijama Kancelarije za mlade.

Predsednici mesnih zajednica, ujedno i poverenici civilne zaštite, imali su priliku da se upoznaju sa zakonskim okvirom u oblasti vanrednih situacija, kao i sa opštinskom Odlukom o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbom o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta. Odluka je usvojena na zadnjoj sednici Skupštine opštine Bajina Bašta, dok se očekuje skorašnje donošenje Naredbe.

Poverenicima je podeljenjen edukativni materijal, od toga i Priručnik za obuku poverenika civilne zaštite, gde je detaljno objašnjena njihova uloga u situacijama elementarnih nepogoda.

Deo planiranih aktivnosti odvijao se na Trgu Dušana Jerkovića, gde su predstavnici Arhus centra JIS, Opštinske uprave i poverenici, zajedno sa volonterima Kancelarije za mlade podelili građanima Bajine Bašte liflete na kojima je spisak svih poverenika, njihovi kontakt telefoni, kao i kratak tekst o tome šta je civilna zaštita i 72 časovni pribor za prživljavanje.

Posteri sa informacijama o poverenicima i njihovim kontakt telefonima okačeni su na vidljivim mestima u svim mesnim zajednicama.

Organizovana studijska poseta Nemačkoj u okviru projekta Bioenergetska sela

U okviru projekta “Bioenergetska sela“-održivi bioenergetski tržišni model- BioVill, za pretstavnike targetiranih sela u regionu jugoistočne Evrope, ogranizovano je studijsko putovanje u Nemačkoj.

Selo Kostojevići prepoznato je kao bioenergetskog selo u Srbiji. Pored srpskih predstavnika na studijskom putovanju učestvovali su predstavnici Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Rumunije. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa mešovitim tehnikama u bioenergetskim selima u jugozapadnom delu Nemačke, u blizini grada Singena. Menadžeri projekta (GIZ) predstavili su trogodišnji projekat koji se realizuje uz podršku Programa Evropske unije Horizon 2020.

Primeri dobre prakse odnosili su se na upotrebu obnovljivih izvora energije. Dobar izbor primera zajedničkog korišćenja različitih energenata bio je veoma koristan za predstavnike targetiranih sela.

Predstavljeni su modeli privatne prakse, ali i javno komunalnog preduzeća koje se bavi proizvodnjom i isporukom toplotne i električne energije na bazi energije sunca i drvne biomase (Moggingen).

Viđen je primer proizvodnje biogasa (metan) u anaerobnim digestorima, koji se odvodi u postrojenje za proizvodnju toplote i električne enegije (Radolfzell).

U Singenu je smešten solarni kompleks, sa upravnom zgradom obloženom solarnim pločama u centru grada, i solarnim postrojenjem sa panelima solarnih cevi i kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije, korišćenjem drvnog čipsa.

Takođe, predstavljen je i primer bienergetskog sela (St. Peter), gde se kao energenti i sirovine koriste drvni čips i bioulje.

U Busingenu i Bonndorfu, posetioci su imali priliku da vide kombinovane sisteme korišćenja sunca, vetra, drvnog čipsa, biogasa i bioulja.

Sva postrojenja su potpuno automatizovana, sa minimalnim brojem uposlenih radnika.

Toplovodna mreža u seoskim sredinama instalira se po utvrđenim pravilima vezano za izgradnju, a postupak priključka u domaćinstvo traje dve nedelje od dana podnošenja zahteva. U procesu prelaska sa fosilnih na obnovljive izvore enegije, veliki značaj je imala samosvest građana o zaštiti životne sredine (pokazatelji emisije štetnih i zagađujućih materija u pojedinim trenucima bili su presudni za opredeljenje) kao i izražen pokretački duh i samoinicijativa meštana posećenih sela. Vode računa o energetskoj efikasnosti, a sve kuće su uglavnom dobro toplotno izolovane.  Odličan je i primer jednog mesta, gde je gradonačelnik doneo odluku o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Važno je istaći da je ovakav napredak u Nemačkoj postignut za kratko vreme, od 2010. godine i da taj trend raste.

Mišljenja ministarstva u vezi primene pojedinih odredaba Zakona o ozakonjenju

Ministarstvu građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture obratio se veći broj građana-vlasnika objekata koji su nezakonito izgrađeni,kao i jedinica lokalnih samouprava,zahtevima za davanje mišljenja o primeni pojedinih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata.Na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja Ministarstvo daje sledeća mišljenja:

Ozakonjenje objekata izgrađenih na poljoprivrednom zemljištu

Primena člana 33. Zakona o ozakonjenju

Poseta Bajinobaštana Slovačkoj

Bajinobaštani u poseti Slovačkoj

Delegacija od 20 članova u kojoj je bila i izvorno pevačka grupa „Zvuci Kadinjače“ iz Zaglavka. Svi troškovi puta i boravka namireni iz projekta „Evropa za građane“.

Posle bratimljenja Mesne zajednice Zaglavak i Veliki Ripljani iz Slovačke, saradnja je proširena i na opštinski nivo. Letos je delegacija iz tog slovačkog mesta bila gost na „Drinskoj regati“, a krajem septembra i početkom oktobra uzvraćena je poseta od strane MZ Zaglavak i opštine Bajina Bašta. Bajinobaštansku delegaciju predvodili su Petar Petrović, zamenik predsednika opštine, Nikola Ilijašević, zamenik predsednika Skupštine opštine i Vidan Radovanović, predsednik MZ Zaglavak. Delegacija je brojala 20 članova u kojoj je bila i izvorno pevačka grupa „Zvuci Kadinjače“ iz Zaglavka.

Na skupu u Velikim Ripljanima bila je po jedna mesna zajednica iz Češke, Poljske i Mađarske. Susret je organizovala Evropska unija preko svog projekta „Evropa za građane“. Zahvaljujući tome, bajinobaštansku delegaciju, kao ni ostale, učešće nije koštalo ni dinar jer su svi troškovi puta i boravka namireni iz projekta „Evropa za građane“.

„Razmenili smo iskustva o funkcionisanju mesnih zajednica, ali i lokalnih samouprava. Bili smo primljeni od strane gradonačelnika Partizanske sa kojim smo razgovarali o početku saradnje tog grada i Bajine Bašte. Takođe nas je primila direktora Slovačke agencije za ulaganja u drugim zemljama. Tu smo razgovarali o mogućnostima da ta agencija deo svojih sredstava plasira na području naše opštine. Mislim da je to bila lepa i korisna poseta koja treba da donese rezultate, pre svega, na polju kulture, sporta i privrede“, kaže Petar Petrović, predvodnik delegacije Bajine Bašte.

Pojava bolesti plavog jezika na području opštine Bajina Bašta

Obzirom na pojavu zarazne bolesti PLAVI JEZIK, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine donela je rešenja, kojim se područje u poluprečniku od najmanje 100 km od žarišta u naseljnim mestima: Obajgora, Pilica,Jagoštica, Višesava, Jakalj, Cerje, Rogačica, Zaglavak, Zlodol, Jelovik, Kostojevići, Zarožje, Crvica, Ovčinja, Zaovine, Solotuša, Bačevci i Dobrotin u opštini Bajina Bašta proglašava ZARAŽENIM od zarazne bolesti PLAVI JEZIK, a područje u poluprečniku od 50 km od granice zaraženog područja, na kojem nije sprovođena vakcinacija, proglašava se UGROŽENIM od zarazne bolesti PLAVI JEZIK.

Nadležne veterinarske službe sprovodiće mere radi suzbijanja i iskorenjivanja bolesti plavog jezika. Sredstva za sprovođenje navedenih mera na gazdinstvima koja su proglašena zaraženim od bolesti plavog jezika, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

Ministarsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za veterinu formirala je Nacionalni krizni centar za sprečavanje pojave, praćenje kretanja i kontrolu zarazne bolesti plavog jezika.

Bolest plavog jezika je infektivna, virusna, bolest ovaca od koje mogu da obole i goveda i koze. Prenose je insekti (komarac, obad, muva) i ne spada u zoonoze, tj. nije zarazna za čoveka.

Edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta iz oblasti životne sredine

Opštinski projekat “Edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta iz oblasti zaštite životne sredine” uspešno je realizovan, a završnicu je predstavljao boravak nagrađene dece u eko-kampu Odreda izviđača u Zaovinama.

Ukupno 22 dece, pobednici eko-kviza u svojim školama, kao i najbolji u likovnim i literatnim radovima, bili su učesnici svojevrsnog eko-kampa. Tri dana, učenici od tećeg do osmog razreda osnovnih škola “Sveti Sava” i “Rajak Pavićević”, imali su priliku da se upoznaju sa lepotama Zaovina, uz zajedničko druženje i upoznavanje pod nadzorom učiteljica. Sa njima su bile i dve predstavnice Odreda izviđača Bajina Bašta. Za učesnike eko-kampa predstavnici Nacionalnog parka “Tara” upriličili su šetnju i upoznavanje sa prirodnim odlikama, a deca su imala priliku i da posmatraju ptice koje žive na ovom prostoru. Predstavnici Opštinske uprave organizovali su kreativnu radionicu, gde su deca kroz crteže i tekst osmišljavala eko poruke, dok su predstavnici komunalnog preduzeća ilustrativno i interaktivno predstavili model primarne selekcije otpada i njen značaj za životnu sredinu. Sa izviđačima su deca stekla korisna i zanimljiva saznanja o životu u prirodi.

Projekat su pored opštine , podržali JKP “12. Septembar” i „RAKETA AB“ d.o.o.

Program edukaciji dece trajao je od februara do oktobra 2016. godine. U okviru toga realizovano je više aktivnosti. Najpre je izvršena edukacija dece o zaštiti životne sredine i primarnoj selekciji otpada, putem prezentacija koje su predstavljene u vrtiću i u svim školama u gradu, tako da je svako dete dobilo osnovna saznanja o ekologiji. Obeležen Svetski dan šuma, 21. mart, sadnjom sadnica u dvorištu vrtića, srednjih škola i sportsko- rekreativnom centru Lug.

Akcija obeležavanja Dana planete Zemlje, 22. aprila, realizovana je u okviru opštinskog projekta ali i u okviru Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i obalnim područjima jugoistočne Evrope”, a koji se inplementira od strane Stalne radne grupe za ruralni razvoj (SWG) i NALAS-a, uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu-Modernizaciju komunalnih usluga (ORF MMS) i Vlade Švajcarske. Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, tom prilikom, animirala je škole i nevladin sektor, tako da su u akciji učestvovali predškolci Dečijeg vrtića Neven, đaci osnovnih škola “Sveti Sava” i “Rajak Pavićević”, Tehnička škola i Gimnazija “Josif Pančić”, Kancelarija za mlade, Odred izviđača Bajina Bašta, predstavnici Zelenog saveta i edukatori Opštinske uprave, ukupno oko 100 volontera. Za njih je SWG obezbedio majice, rukavice i kese, a osveženje JP Nacionalni park  “Tara”. U okviru akcije, aktivisti su prikupili oko 10 m³ ili oko 2 tone suvog otpada, uglavnom papira, kartona, plastike i plastične folije. Čišćene su uglavnom manje divlje deponije u užem gradskom jezgru (zapušteni placevi u blizini škola, gradskog parka i reke Rače). Prikupljeni otpad transportovali su radnici JKP “12. Septembar”.

                Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun obeležen je svečanim uručenjem nagrada najuspešnijim na raspisanom konkursu za likovne i literarne radove na temu zaštite životne sredine, a druženje je upriličeno u Galeriji ustanova kulture.

                Eko-kviz je usledio u oktobru mesecu, nakon prethodne podele lifleta u svim predškolskim i školskim ustanovama, iz kojih su se učenici i spremali za takmičenje.

                Uz čestitke svim učenicima na pokazanom znanju i trudu, velika zahvalnost pripada i školama, njihovim rukovodiocima i nastavnom osoblju koje je kroz individualno i preko radnih grupa učestvovalo u svim gore navedenim akcijama.

                Pojedini članovi Zelenog saveta opštine Bajina Bašta veoma aktivno su učestvovali i podržali ovaj značajan projekat na podizanju i ekološkom osvešćivanju šire zajednice, koja je krenula najpre od dečjeg uzrasta.

JAVNI OGLAS o raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u zakup

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisuje Oglas o raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Javno nadmetanje će se sprovesti 15.11.2016.godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Plan održavanja puteva u zimskim uslovima 2016/2017 na teritoriji opštine Bajina Bašta

Održavanje puteva na teritoriji opštine Bajina Bašta u zimskim uslovima počinje sa prvim zimskim padavinama, a završava se prestankom zimskih padavina. Zvanično, period početka rada zimske službe počinje odmah nakon zaključenja ugovora i traje do 15.04.2017. godine.

          Prioritetni pravci, kao i prednost određenih pravaca se određuju odgovarajućim Planom rada zimske službe koju možete preuzeti ispod:

Plan rada zimske službe 2016/2017

Veličina slova