Sastanak prekograničnih partnera u Višegradu

Opština Višegrad je 11. maja bila domaćin drugog sastanka projektnih timova iz Srbije i Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Flood defense system“. Sastanak je poslužio sumiranju do sada sprovedenih aktivnosti i razmatranju zajedničkih projektnih aktivnosti čija se realizacija uskoro planira. Prevashodno je bilo reči o sagledavanju plana nabavki i razmatranju plana i dinamike sprovođenja obuka pripadnika jedinica civilne zaštite i poverenika civilne zaštite. Prva na redu je zajednička obuka za 24 poverenika civilne zaštite u 3 opštine, tj. mesne zajednice koje su predmet projektnih aktivnosti, koja će se održati na teritoriji grada Užica, tokom jula meseca. Odmah nakon nje će se pristupiti sprovođenju prve obuke za 33 pripadnika 3 jedinice civilne zaštite iz tri opštine. Sve obuke se organizuju po principu zajedničkog prisustva i rotirajućeg domaćinstva, tako da će sve tri opštine biti domaćini po dva puta. Na kraju ovog edukativnog ciklusa od 6 obuka, organizovaće se završna pokazna vežba za sve polaznike u Mokroj Gori.

Članovi projektnih timova su se osvrnuli i na proces nabavki, koji je negde sproveden, a negde se tek očekuje. Izvođači radova na uređenju korita reke Rzav, u opštini Višegrad, su već izabrani, dok taj posao tek treba završiti u Srbiji, za radove na rekama Kamišina i Rača.

Posebna pažnja, tokom sastanka, posvećena je razmatranju organizacionih celina u sistemima zaštite i spasavanja, zatim subjekata koji se uključuju u odbranu od poplava i bujica, potom odgovornih lica i planske dokumentacije, ako i pravne regulative koja definiše ovu oblast.

Opšti zaključak prisutnih jeste neophodnost adekvatnog pristupa u informisanju javnosti i angažovanju građana, kako bi sve projektom predviđene aktivnosti i nakon njegovog završetka imale punu primenu i doprinosile efikasnijoj odbrani od ove vrste elementarne nepogode.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina.

Javna nabavka:Radovi na regulaciji i sanaciji korita reke Kamišine u Mokroj Gori (Užice) i reke Rače u Bajinoj Bašti

Grad Užice objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radova – Radovi na regulaciji i sanaciji korita reke Kamišine u Mokroj Gori (Užice) i reke Rače u Bajinoj Bašti, Republika Srbija, koji će se realizovati za potrebe implementacije projekta „Sistem odbrane od poplava u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina“, ref. br: 2017/387-271, uz finansijsku podršku Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, u okviru komponente 2 Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i poziva EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi, alokacije za 2012. i 2013. godinu.

Oglas o raspisivanju lokalnog otvorenog postupka nabavke objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i u nacionalnom dnevnom listu „Srpski telegraf“.

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Rok za dostavljanje ponuda je 12.06.2018. godine u 14:00 časova. Eventualne dodatne informacije, pojašnjenja ili pitanja će biti objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i internet stranicama Grada Užica: http://uzice.rs/clanci/objave/ i Opštine Bajina Bašta: https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

City of Užice intends to award a work contract for Works on the regulation and recovering of the river bed on the river Kamišina in Mokra Gora (Užice) and river Rača, Bajina Bašta in Municipalities of Užice and Bajina Bašta, Republic of Serbia, that shall be implemented within the project Flood Defence System in Cross-border area Serbia-Bosnia and Herzegovina, with ref. no: 2017/387-271, with financial assistance from the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 2013, EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi.

Tender dossier is available for download HERE.

The deadline for submission of tender is 12.06.2018 at 14.00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published in the Official Gazette and websites of the City of Uzice and the Municipality of Bajina Basta: http://uzice.rs/clanci/objave/and https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Početna konferencija projekta prekogranične saradnje

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ počeo je sa realizacijom 01. oktobra 2017. Godine, a svoju zvaničnu najavu imao je na Početnoj konferenciji održanoj u prostoru svečane sale Gradske kuće u Užicu, 12. decembra.

Bila je to prilika da se zainteresovanim stranama i široj javnosti, predstave aktivnosti koje su projektom predviđene i rezultati čije se ostvarenje očekuje u narednih 2 godine, koliko projekat traje. O značaju projekta za prekogranični region, na Konferenciji su govorili predstavnici lokalnih samouprava, koje partnerski realizuju ovaj prekogranični projekat: Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, Jovana Borovčanin-Đurović, opština Višegrad i Dejan Mlađenović, predsednik Turističke organizacije opštine Bajina Bašta. Više detalja o samim projektnim aktivnostima izneli su menadžer projekta Aleksandar Tasić i Zoran Militarov, načelnik gradske uprave za inspekcijske poslove grada Užica. Izjave svih govornika možete pogledati na ovom linku.

Sam projekat predviđa uređenje korita reke Kamišine u dužini od 1.900 metara i sanaciju do sada nastalih šteta od poplava u užičkom selu Mokra Gora, zatim uređenje korita reke Rača na mestu uliva u reku Drinu u samoj Bajinoj Bašti i podizanje betonske obaloutvrde na reci Rzav u centru Višegrada. Istovremeno je predviđeno i uspostavljanje nepostojećih i podizanje postojećih kapaciteta tri lokalne samouprave za reagovanje u slučaju vanrednih situacija, što prevashodno podrazumeva formiranje jedinica civilne zaštite za reagovanje u takvim situacijama i obuku poverenika na lokalnom nivou.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina.

Održana završna konferencija projekta “Ja imam san…” u Bajinoj Bašti

17.avgusta 2017. godine u Bajinoj Bašti je održana završna konferencija projekta “Ja imam san…”, koji je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije.

Projekat vredan 206.323 evra je tokom prethodnih 20 meseci sprovodila Opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte.

Konferencija je imala za cilj da upozna prisutne sa postignutim rezultatima projekta “Ja imam san…”, čija je osnovna svrha bila podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Prisutnima su se obratili: Petar Petrović, zamenik predsednika Opštine Bajina Bašta, Milica Gavrilović, menadžer projekta, Olivera Đurović, stručni saradnik Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja i Marica Vuković, direktor Centra za socijalni rad. Menadžer projekta je prezentovala najbitnija dostignuća projekta u vidu uspostavljanja dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji predstavlja značajan korak ka unapređenju sistema primarne zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta. Olivera Đurović iz Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, govorila je na temu razvoja svesti građana i stvaranju inkluzivnog društva, kao i poboljšanja položaja osoba sa smetnjama u razvoju. Direktor Centra za socijalni rad, Marica Vuković, predstavila je sam proces socijalne inkluzije i najavila realizaciju daljih aktivnosti ka proširenju broja korisnika i uspostavljanju holističkog pristupa pružanju inovativnih usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Konferencija je poslužila kao prilika da Opština Bajina Bašta, zajedno sa članovima projektnog tima, uruči zahvalnice svim institucijama i pojedincima koji su svojim angažovanjem doprineli realizaciji projekta.

Tokom trajanja projekta izgrađen je objekat Dream centra namenjen dnevnom boravku dece sa smetnjama u razvoju, organizovana je sistematska registracija 80 potencijalnih korisnika usluga s teritorije Bajine Bašte, zaposlena su 4 specijalna edukatora, uspostavljene su podsticajne metode edukacije za 12 postojećih i 2 nova korisnika Dream centra i istovremeno formiran integrativan sistem podrške za više od 50 članova porodica dece sa smetnjama u razvoju

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Završna konferencija projekta „Ja imam san…“ u Bajinoj Bašti

Završna konferencija projekta „Ja imam san…“, održaće se  u četvrtak, 17. avgusta 2017. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Dream centra u Bajinoj Bašti.

Konferencija ima za cilj da predstavi rezultate Projekta – rad dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju s teritorije Bajine Bašte i vrste usluga koje doprinose razvoju motoričkih sposobnosti i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i da upozna širu javnost s budućim aktivnostima dnevnog boravka koje će obuhvatiti proširenje spektra usluga, unapređenje načina sprovođenja nastave za decu sa smetnjama u razvoju i jačanje saradnje između obrazovnih ustanova i lokalne zajednice.

Projekat „Ja imam san…“ realizovala je Opština Bajina Bašta u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte. Projekat ukupne vrednosti 206.323,52 evra je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Svrha projekta je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Humanitarni koncert za Dream centar i zahvalnice timu projekta „Ja imam san…“

U Bajinoj Bašti je 21. jula u okviru 24. Drinske regate, održan humanitarni koncert za pomoć Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Sredstva prikupljena od dobrotvornih priloga namenjena su nabavci nedostajuće opreme za dnevni boravak Dream centra za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, koji je uspostavljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Građane i sve prisutne su zabavljali estradni umetnici i trubački orkestri iz Bajine Bašte.

Dodatna sredstva u iznosu od 300 hiljada dinara obezbeđena su za potrebe dece ometene u razvoju iz Bajine Bašte i funkcionisanje dnevnog boravka, a donaciju je najavio predsednik Fondacije „Pazova za najugroženije“, Cviko Krunić, u skladu s Protokolom o saradnji sa opštinom Bajina Bašta.

Prikupljenim sredstvima će biti podržane aktivnosti projekta „Ja imam san…“ koji sprovodi Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja u saradnji sa opštinom Bajina Bašta i Centrom za socijalni rad, a finansira ga Evropska unija. Cilj projekta je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Kako se realizacija Projekta bliži kraju, opština Bajina Bašta je izrazila zadovoljstvo u pogledu sprovođenja projektnih aktivnosti i Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, članovima tima projekta „Ja imam san…“ i koordinatoru projekta Ivanu Markoviću, na svečanoj sednici Skupštine opštine Bajina Bašta 25. jula, dodelila zahvalnicu za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne zaštite za osobe sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Aktivan odmor na Tari za korisnike Dream centra

Deca i mladi sa smetnjama u razvoju – korisnici dnevnog boravka Dream centra iz Bajine Bašte, odmor tokom jula meseca provode u Domu izviđača u Zaovinama na Tari. U okviru boravka u prirodi realizuje se i škola životnih veština, u kojoj deca i mladi savladavaju veštine u vezi sa opštom i ličnom higijenom i pripremom hrane, dok slobodno vreme provode u šetnji, igri i druženju sa vršnjacima.

Aktivan odmor donosi višestruke koristi za decu i mlade sa smetnjama u razvoju jer osim što im pruža mogućnost upoznavanja s prirodnim lepotama bajinobaštanskog kraja, omogućava im razvijanje socijalnih veštine, osamostaljivanje i provođenje slobodnog vremena na kvalitetan način uz boravak na čistom vazduhu, što pozitivno utiče na njihovo emocionalno i opšte zdravstveno stanje.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, a finansira ga Evropska unija.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

„Čarobna kuhinja“ za korisnike Dream centra u Bajinoj Bašti

Pored svakodnevnih aktivnosti u dnevnom boravku Dream centra kao što su: vežbe pisanja cifara, matematičke operacije uz pomoć didaktičkog materijala, pisanje slova i kratkihi rečenica, vežbe grafo-fonemske analize i sinteze, vežbe artikulacije i fonacije, vežbe za razvoj fluentnosti i repredukcije teksta, deca iz Boravka su 21. juna posetila vršnjake iz razvojne grupe P.U. „Neven“.

Tom prilikom su obišli svoju staru učionicu, prisetili se igračaka i igara iz vrtića, listali svoje stare fotografije. Ujedno je realizovana zajednička aktivnost na temu „Čarobna kuhinja“, gde su se deca iz dnevnog boravka našla u ulogama malih pekara i prošla kroz proces pripreme peciva uz pomoć defektologa, logopeda i medicinskih sestara-vaspitača. Kroz ovu aktivnost deca su se zabavila, a na zanimljiv, kreativan i pre svega koristan način, predstavljen im je put od pravljenja do prodaje pekarskih proizvoda.

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, a finansira ga Evropska unija.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu

U okviru međunarodnog projekta „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u državama članicama OSCE-a” Arhus centar Južne i Istočne Srbije sproveo je projekat „Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu”, podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i opštine Bajina Bašta.Tokom realizacije projekta urađena je revizija postojećih planskih i drugih dokumenata vazanih za vanredne situacije na teritoriji opštine Bajina Bašta. Urađena i jednoglasno usvojena je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta, a sledi donošenje Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta. U aktivnostima oko izrade pomenutih dokumenata učestvovala je šira stručna javnost, a donošenje je prošlo kroz proces javne rasprave, a u toku čitavog projekta je vođena kampanja uključivanja i edukacije javnosti. Nakon usvajanja dokumenata izvršena je edukacija poverenika civilne zaštite, a plan je da sa ovim aktivnostima nastavi kako bi bio osposobljen  Sistem civilne zaštite, koji je i najbliži građanima Bajine Bašte.

Više o ovome na sledećem linku  http://arhus.rs/index2.html

Veličina slova