Na osnovu člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS“ broj 16/2018) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju postupku davanja u  zakup nepokretnosti u javnoj svojine opštine Bajina Bašta 01 broj 400-281/2020od 05. novembra 2020.godine

Oglas

o raspisivanju javnog nadmetanja u cilju davanja u zakup nepokretnosti  u javnoj svojini opštine Bajina Bašta u zakup na određeno vreme

I

            Raspisuje se javno nadmetanje (licitacija) u cilju davanja u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini na kat. parceli 739 KO Bajina Bašta, POLIGON ZA OBUKU VOZAČA po kulturi gradsko građevinsko zemljište u površini od 0.24,46 ha, upisana u list nepokretnosti broj 2327 KO Bajina Bašta, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1

II

            Nepokretnost iz člana I. ovog oglasa  daje se u zakup na određeno vreme, na period od jedne (1) godine,  i to od 01.01.2021.-31.12.2021. godine

III

            Davanje u zakup nepokretnosti izvršiće se putem javnog nadmetanja, po početnom mesečnom iznosu zakupnine od 15.447,54 dinara .

Licitacioni korak se određuje u visini od 1.000,00 dinara.

IV

             Nepokretnost koja se daje u zakup Poligon za obuku kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita, nalazi se na uglu ulica Kneza Milana Obrenovića i ulice Ivane Ivanović Vane na kat. parceli 739 KO Bajina Bašta u površini od 0.24,46 ha, upisana u list nepokretnosti broj 2327 KO Bajina Bašta, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1

V

            Javno nadmetanje će se sprovesti 14.12.2020.godine sa početkom u 12 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate, Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.

Uplatu depozita izvršiti na žiro račun – Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opštine br. 840-841151843-84, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.

VI

                Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži

  • Za pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji, ne starije od 30 dana, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita
  • Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.
  • privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja i izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji, ne starije od 30 dana, dokaz o uplati depozita.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da može licitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.

Prijava mora biti čitko popunjena sa nazivom nepokretnosti iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti javnim nadmetanjem’,’ poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 14. decemabar (ponedeljak) 2020. Godine do 09 časova. Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 09:00 časova 14.12.2020.godine

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Registracija učesnika počinje sat i po pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja,odnosno od 11 do 11:30 časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

            VII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup  nepokretnosti javnim nadmetanjem.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava zakupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost daje u zakup prihvati kao cenu zakupnine, s tim da ukoliko ne prihvati cenu zakupa, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos zakupnine  potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

VIII

Lice sa ko koje predmetnu nepokretnost uzme u zakup  dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita, uplati u u skladu sa zaključenim  ugovorom o zakupu,

Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita,gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna nepokretnost biće predmet novog javnog nadmetanja.

IX

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.                                                       

X

Svi dodatni troškovi padaju na teret lica koje predmetnu nepokretnost uzme u zakup.

Oglas će biti istaknut na oglasnoj tabli Opštine Bajina Bašta,objavljen na  zvaničnoj internet stranici opštine www.bajinabasta.rs i u lokalnim novinama „BB Glas“ .

                                                                                    Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup  nepokretnosti javnim nadmetanjem.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova