Ovo obaveštenje predstavlja izvod iz UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANjE I SUZBIJANjE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 125/21, koji je u primeni od 18.12.2021. godine, a sve u cilju poštovanja epidemioloških mera i zaštite stanovništva o zarazne bolesti

Član 9.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana.

Ugostiteljski objekti u kojima se vrši priprema hrane i pića za dostavu, kao i ugostiteljski objekti koji prodaju hranu i piće bez ulaska korisnika u objekat dužni su da obezbede da se ispred objekata ne okuplja više od tri korisnika, kao i da lica koja su ispred objekta nose maske i drže rastojanje u smislu člana 6. stav 2. ove uredbe.

Član 9.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dužni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dužna su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.

Član 10.

Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje dva metra, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Član 10a

Prilikom održavanja sportskih takmičenja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše do 30% ukupne popunjenosti kapaciteta prisustva posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca.

Kada se sportsko takmičenje održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše do 50% ukupne popunjenosti kapaciteta prisustva posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca.

Član 10b

Prilikom održavanja organizovanih svečanosti, proslava, koncerata i drugih događaja koji ne predstavljaju kulturno-umetničke događaje iz člana 10. ove uredbe u zatvorenom i na otvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 lica uz obavezno pridržavanja preventivnih mera.

U izuzetnim slučajevima, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, dozvoljeno je prisustvo i više od 500 lica.

Aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, koji donosi na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, bliže se uređuje način primene ograničenja i preventivnih mera iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 12.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza organizuju uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19, u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (u daljem tekstu: preporuke). Od mera predviđenih preporukama može se odstupiti kada je to potrebno za obavljanje službene dužnosti ovlašćenih službenih lica.

Autobuski prevoznici i autobuske stanice dužni su da obavljanje međumesnog linijskog, posebnog linijskog i prevoza putnika za sopstvene potrebe organizuju u skladu sa preporukama.

U skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno je angažovanje što većeg broja autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Do 1. septembra 2021. godine autobuski prevoznici su u obavezi da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 50% prethodno objavljenih polazaka sa registrovanih redova vožnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.

Autobuski prevoznici su u obavezi da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika u procentu i u trajanju od prethodno objavljenih polazaka sa registrovanih redova vožnje koji posebnim aktom donosi ministar zadužen za poslove saobraćaja.

Autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju do 1. juna 2021. godine obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih država za obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa važećim međunarodnim dozvolama.

Do datuma koji bude određen posebnim aktom koji donosi ministar zadužen za poslove saobraćaja autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih država za obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa važećim međunarodnim dozvolama.

Pružaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa posebnim planom mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Upravljač železničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija železničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski). Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima treba organizovati prilikom ulaska u železničku stanicu ili prilikom ulaska u voz.

Železnički prevoznik i upravljač železničkih stanica dužni su da organizaciju i obavljanje unutrašnjeg železničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama.

Član 12a

Za vozila koja su na dan 1. januar 2021. godine imala važeći ADR sertifikat o odobrenju za vozilo, a koja ne ispunjavaju uslove iz poglavlja 9.2–9.8 ADR ili nisu u potpunosti usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji, imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila izdavaće ADR sertifikat o odobrenju za vozilo za transport opasne robe na osnovu godišnje kontrole tehničkih karakteristika, prema pododeljku 9.1.2.3 ADR i dokaza o tehničkoj ispravnosti sa poslednjeg redovnog tehničkog pregleda, sa rokom važenja ne dužim od 30. juna 2022. godine.

Član 13a

U objekat na zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića (izuzev objekata u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat – tzv. šalterska prodaja, kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima), kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl.), i u objektima u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kockarnice, kladionice, kazina i sl.), kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 20.00 časova do završetka radnog vremena, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.

U objektu u kome se delatnost obavlja u radnom vremenu koje se ne prekida (24.00 časa) boravak lica uz posedovanje Kovid sertifikata odnosi se na period od 20.00 časova do 06.00 časova.

Član 13b

Kovid sertifikat iz člana 13a ove uredbe je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:

1) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

2) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

3) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;

4) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

5) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Dokument iz stava 1. ovog člana može biti:

1) Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije;

2) EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC);

3) digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza iz stava 1. ovog člana elektronskim putem.

Član 13v

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe, dužni su da preko kovid redara, vrše obaveznu proveru validnosti Kovid sertifikata – digitalnog zelenog sertifikata Republike Srbije, odnosno dokaza iz člana 13b stav 2. tačka 1) ove uredbe, uređajem koji prepoznaje grafičku oznaku iz člana 13b stav 3. ove uredbe. Provera validnosti drugih dokumenata iz člana 13b stav 2. tač. 2) i 3) ove uredbe vrše se uvidom u dokument.

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe, dužni su preko kovid redara, da identitet nosioca Kovid sertifikata proveri uvidom u važeći dokument sa fotografijom (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, indeks i dr.).

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe odgovorni su ukoliko dozvole boravak u objektu iz člana 13a, posle 20.00 časova do kraja radnog vremena licu koje nema Kovid sertifikat.

Član 13g

Kontrolu pridržavanja mere iz čl. 13a i 13v vrše sanitarna inspekcija, komunalna inspekcija i komunalna milicija, kao zakonom ovlašćeni organi, korišćenjem posebne aplikacije.

Aplikaciju iz stava 1. ovog člana izrađuje organ državne uprave nadležan za stručne poslove informacionih tehnologija i elektronsku upravu u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove sanitarne inspekcije.

Član 13d

Negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2 koji izdaje mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije predstavljaće dokaz u smislu člana 13b stav 1. tačka 2) nakon usvajanja akata, odnosno uputstva o testiranju za detekciju antigena SARS-CoV-2 Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Član 14.

Ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja utvrđena u odredbama člana 8. stav 3, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. ove uredbe, mogu se, na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, izmeniti aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, koji donosi na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, bliže se uređuje način primene preventivnih mera iz čl. 6, 8. 9, 10. 11. i 12. ove uredbe.

Član 14a

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje boravi u objektu, a ne poseduje Kovid sertifikat (član 13a).

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova