Zakonom o ugostiteljstvu  (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019), (u daljem tekstu: Zakon), propisano je da boravišnu taksu plaća ugostitelj, koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i da boravišnu taksu fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način.

Istim Zakonom propisano je da Vlada bliže propisuje uslove i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokove plaćanja.

Uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja („Sl. glasnik RS“, br. 47/2019i 51/2019) fizičko lice je obveznik plaćanja godišnjeg iznosa boravišne takse , koju će plaćati u propisanoj visini i propisanim rokovima. Uredba je počela da se primenjuje od 1. jula 2019. godine.

Saglasno Uredbi nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da za svaki ugostiteljski objekat utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse, u roku od 15 dana, od dana početka primene uredbe.

Fizičko lice će biti obveznik plaćanja utvrđene visine godišnjeg iznosa boravišne takse, u svakom slučaju, bez obzira da li ugostiteljskeu sluge pruža neposredno ili preko posrednika.

Prema navedenoj uredbi visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja, odnosno kamp parcela, množi sa iznosom boravišne takse po individualnom ležaju, odnosno kamp parceli u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, i to za:

1) I kategorija turističkog mesta – 3.300,00 dinara;

2) II kategorija turističkog mesta – 2.600,00 dinara;

3) III kategorija turističkog mesta – 2.000,00 dinara;

4) IV kategorija turističkog mesta – 1.300,00 dinara.

Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekućugodinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Način pružanja ugostiteljskih usluga od strane fizičkog lica

Ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinostii seoskom turističkom domaćinstvu može da obavlja i fizičko lice, kao ugostitelj.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta.

U slučaju da ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pruža lice koje je suvlasnik tog smeštajnog objekta, dužno je da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost drugog suvlasnika.

Ugostiteljske usluge može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, uz njihovu pisanu saglasnost. Saglasnost mora biti overena kod javnog beležnika. Članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

Pre početka obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva fizičko lice pribavlja rešenje kojim se taj objekat kategoriše, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u objektu seoskog turističkog domaćinstva smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, kao i usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela.

Maksimalni broj individualnih ležajeva, odnosno kamp parcela, za fizička lica, odnosi se na celu teritoriju Republike Srbije.

Ugostiteljske usluge fizičko lice može da pruža neposredno ili preko posrednika. Posrednik može da bude privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, sa kojim fizičko lice zaključuje ugovor i dostavlja ga  nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno, dužan je da korisniku usluge izda poseban račun, koji sadrži  sadrži propisane podatke to: redni broj, ime i prezime fizičkog lica, njegovu adresu, vrstu, kategoriju i adresu ugostiteljskog objekta, ime i prezime korisnika usluge, podatke o prodajnoj ceni sa specifikacijom pruženih usluga, kao i datum izdavanja računa, koji potpisuje fizičko lice. Navedeni račun se sačinjava u dva primerka, od kojih se jedan uručuje korisniku usluge, a drugi zadržava fizičko lice, koje je izdalo račun.

Fizičko lice je dužno da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje ili izmenu unetih podataka, tako da se po hronološkom redu omogućava uvid u izdate račune.

Fizičko lice je dužno da evidenciju izdatih računa čuva dve godine.

Fizičko lice ugostiteljske usluge može da pruža i preko posrednika, sa kojim zaključuje ugovor, koji se radi evidentiranja, dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. Navedeni ugovor naročito sadrži: ime i prezime fizičkog lica, njegovu adresu, broj i datum izdavanja rešenja o kategorizaciji, naziv organa koji je izdao rešenje, rok važenja rešenja, podatke o vrsti smeštajnog objekta i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja.

Posrednik je dužan da korisniku usluge smeštaja izda propisan račun, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa.

Račun koji izdaje fizičko lice odnosno posrednik ne sadrži iskazan iznos boravišne takse.

Model računa:

                                                                                                                          

Poseban račun br._________________________

Ime i prezime fizičkog lica
Adresa fizičkog lica
Vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta
Adresa ugostiteljskog objekta
Ime i prezime korisnika usluge
Podatak o prodajnoj ceni sa specifikacijom pruženih usluga
Datum izdavanja računa
Potpis fizičkog lica, izdavaoca računa
Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova