На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЈИНА БАШТА
Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
АПАРТМАНСКО ПРОИЗВОДНЕ ЗГРАДЕ
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 685/11 КО БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 05. до 12. августа 2022. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је UNI LINE доо Ужице – Севојно, Браће Николић ББ.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 246 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 12. августа 2022. године.

ПРЕУЗМИТЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ АПАРТМАНСКО ПРОИЗВОДНЕ ЗГРАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ АПАРТМАНСКО ПРОИЗВОДНЕ ЗГРАДЕ

Поделите ову вест:
Величина слова