Na osnovu Odluke opštinskog veća o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima,  broj 06-20/2022 od 14.06.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine Bajina Bašta (u daljem tekstu: Komisija), dana 20. juna 2022.  godine, raspisuje,

JAVNI POZIV

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  stambenih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Bajina Bašta za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu (u daljem tekstu Program), a u skladu sa članom 15. Programa, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Bajina Bašta. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine  Bajina Bašta.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

2) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice.

3) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće

Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova

4) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice.

5) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

6) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

7) nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Kriterijumi energetske efikasnosti moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove:

 • Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

– U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

– U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

 • Spoljni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema        tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije.

 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%;
 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%;

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja  i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode.

III DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU

PRIJAVE

Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac se nalazi u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

 • opšte podatke o privrednom subjektu;
 • podatke o zakonskom zastupniku;
 • profil privrednog subjekta;
 • cenovni pregled roba i usluga;

Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog konkursa.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

IV PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici bajinanbasta.rs. ili lično u prostorijama opštinske uprave, Bajina Bašta i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog poziva,

− Prilog 1 – Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave broj 1.,

− Prilog 3 – Izjava podnosioca prijave broj 2.,

− Prilog 4 – Kriterijumi za ocenu Prijave.

V KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA 

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika obuhvataju sledeće:

 • cene ključnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu;
 • rok važenja cena za meru koju konkurišu;

U Prilogu 4 Javnog poziva detaljno je definisan način bodovanja po navedenim kriterijumi za izbor privrednih subjekata.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

VI  MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Prijave dostaviti poštom na adresu Opštinska uprava Bajina Bašta, Ulica Dušana Višića br. 28 – Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije ili lično na pisarnici u zgradi Opštinske uprave.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 04.07.2022. godine.

            Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 031/865-282 i elektronsku adresu: e-mail: sobb@mts.rs. 

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine: www.bajinanbasta.rs. 

VII ODBACIVANjE PRIJAVE 

Nepotpuna, neuredna i neblagovremena prijava biće odbačena rešenjem.

VIII OCENA, IZBOR I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se primenom kriterijuma iz odeljka V KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, opština Bajina Bašta.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Javnog poziva, utvrđuje preliminarnu listu direktnih korisnika.

Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli opštine Bajina Bašta i zvaničnoj internet stranici opštine.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese  Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i iste dostavlja Opštinskom veću na usvajanje.

Opštinsko veće opštine Bajina Bašta donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije.     

Odluka Opštinskog veća opštine Bajina Bašta o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine Bajina Bašta.

 1. POSTUPAK REALIZACIJE

Opština će zaključiti tehnički sporazum o sprovođenju mera energetske sanacije  sa privrednim subjektima koji budu izabrani. Predmet sporazuma će biti obaveze obeju strana u Javnom pozivu.

Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji sa privrednim subjektima, Opština sprovodi postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava i stambenih zajednica). Obaveza je da krajnji korisnik prilikom prijave predmere/predračune uzme samo od direktnih korisnika koji su odabrani u prethodnoj fazi.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, potpisuju se trojni ugovori između oppštine Bajina Bašta, direktnog korisnika i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Opština će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Privredni subjekti su dužni da Komisiji za praćenje realizacije mera energetske sanacije (u daljem tekstu Komisija), u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće Komisija.

Privredni subjekti do 01.02.2023. godine dostavljaju Opštinskoj upravi zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge.

Prenos sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava, a nakon što:

 1. Komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;
 2. krajnji korisnik direktnom korisniku isplati isporučena dobra/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva;
 3. direktni korisnik dostavi zahtev za isplatu sredstava.
 4. direktni korisnik dostavi potvrdu da je krajnjem korisniku predao sve potrebne ateste i svu prateću dokumentaciju (garancija).

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Opštinska uprava vrši isplatu iz budžeta.

01 Broj: 352-65/2022

Opština  Bajina Bašta,

20.06.2022. godine

KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

   Predsednik

     Miloš Jelisavčić, dipl.inž.arh.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova