Poštovani sugrađani,

 

Obaveštavamo vas da je odredbama članova 59-62. Odluke o komunalnom redu („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 14/2019) predviđeno da su korisnici objekata stambenih, poslovnih i upravnih zgrada, pomoćnih i privremenih objekata, prodavnica, zanatskih radnji, kioska, perona, parkinga i sličnih površina u obavezi da vrše uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred i pored gore navedenih objekata.

U slučaju poledice, nephodno je posipanje industrijskom solju ili drugim sredstvima radi bezbednijeg kretanja prolaznika.

Pravna ili fizička lica koja vrše uklanjanje snega i leda s površine javne namene dužna su da zaostali materijal nakon posipanja očiste u roku od 15 dana od dana otpadnja snega i leda.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i ostalih zgrada i objekata obavezni su da sa krovova uklanjaju sneg i led koji predstavlja  opasnost za prolaznike, vodeći pri tom računa da se ne ugroze prolaznici, ne oštete električne i druge instalacije.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici stambenih i upravnih zgrada i drugih pomoćnih objekata nisu u mogućnosti da uklone led sa krovova, dužni su da angažuju vatrogasnu službu da ih ukloni.

Sneg sa parkinga za taksi vozila, uklanjaju korisnici parkinga.

Zbog klizavaog trotoara i pojava ledenica na krovovima, odnosno nastrešnicama, građanima se savetuje da se kreću sa pojačanom pažnjom duž ulica i trotoara. Napominjemo, da i ako su nadležne službe aktivne na terenu, građani su dužni da brinu o sopstvenoj bezbednosti.

Kontrolu uklanjanja snega i leda vrši komunalni inspektor, a u narednim danima obavljaće pojačan nadzor u vezi sa čišćenjem i uklanjanjem leda i snega sa trotoara, prilaza stambenim zgradama i ispred poslovnih objekata.

Za nepoštovanje odredaba Odluke, predviđene su novčane kazne za pravna, fizička lica i preduzetnike.

Takođe, molimo građane da oslobode prostore koji predstavljaju ulaz u stambene jedinice zbog prolaska vozila hitne pomoći, protivpožarni put, prilaze kontejnerima za otpad i sl.

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova