Обавештење о продужетку Јавног конкурса за избор пројеката у култури

На основу члана 3. правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта (Службени лист општине Бајина Башта број 2/2019, 1/2020 и 5/2022) јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години, објављен 23.04.2022. године продужава се за још 15 дана.

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016 и 30/2016), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019, 1/2020 и 5/2022), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бајина Башта и образовању привременог органа („Сл. гласник РС“, број 13/2022) Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ број 15/2021) и сходно Закључку Привременог органа општине Бајина Башта 01 Број: : 06-16/2022 од 15.04.2022. године, Привремени орган општине Бајина Башта расписује

Јавни конкурс

за

избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години

I           Јавни конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1. Књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
 2. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 3. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
 4. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 6. Филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво;
 7. Манифестације везане за филмску уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво;
 8. Дигитално стваралаштво и мултимедија;
 9. Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
 10. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;
 11. Библиотечко – информационе делатности;
 12. Научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 13. Менаџмент у култури.

II         Право учешћа на овом Конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, које су регистрована најмање годину дана од дана раписивања конкурса, осим установа културе чији је оснивач Општина Бајина Башта, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

III        За пројекте у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години обезбеђено је 2.000.000,00 динара.

Вредност тражених средстава из буџета општине Бајина Башта не сме бити већа од 1.000.000,00 динара.

IV        На званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs могу се преузети сви неопходни формулари:

 • Образац пројекта,
 • Образац буџета,
 • Изјава
 • Формулари за периоднично и крајње извештавање
 • Правилник

V         Под потпуном пријавом подразумева се:

 1. Уредно попуњен и оверен Образац пројекта и Образац буџета;
 2. Подаци о инстистуцији (удружењу) која подноси пријаву – Копија регистрације подносиоца пријаве код надлежног органа са описом делатности за коју је регистрован;
 3. У случају појединца доставити професионалну биографију;
 4. Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 5. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);
 6. Детаљно разрађен буџет;

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима из буџета општине, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, комисија из члана 8. овог Правилника неће разматрати.

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходном конкурсу органа који је расписао конкурс, неће се разматрати, као ни пројекти у којима се средства потражују за набавку опреме.

VI        Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта морају да испуњавају следећа општа мерила:

 1. уметнички квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта,
 2. доступност културних вредности, уметничког стваралаштва грађанима и могућност њиховог масовног коришћења;

Поред општих мерила морају да испуњавају и најмање једно од следећих посебних мерила, и то:

 1. допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од локалног значаја;
 2. допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа;
 3. афирмација културе, односно уметности и разноликости културе, односно уметности општине у земљи и иностранству;
 4. допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних мањина;
 5. допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима;
 6. допринос развоју културног и уметничког стваралаштва особа са посебним потребама;
 7. њихова доступност ширем кругу конзумената;
 8. ширење и унапређивање едукације у области културе;
 9. квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
 10. наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у претходном периоду;
 11. отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима.

За област књижевног стваралаштва и издаваштва неопходно је испуњење следећих критеријума:

 1. да је прво издање књиге,
 2. да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,
 3. да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге и
 4. да је књига оригинално и креативно дело.

VII      Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Бајина Башта оцењиваће се на основу следећих критеријума:

 1. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. Квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
 4. Односно уметнички капацитети,
 5. Неопходни ресурси;
 6. Финансијски план — разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања:
 7. Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

VIII     У обзир ће се узимати само пријаве које су доспеле искључиво преко писарнице Општинске управе Општине Бајина Башта и поштом на адресу Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта, са назнаком „Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години“.

IX        Јавни конкурс за све наведене области отворен је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs и на огласној табли Општинске управе Општине Бајина Башта.

Особа за контакт: Милица Додић 069-1997-650

X         Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока и пријаве написане руком или писаћом машином биће одбачене.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2022. години

На основу чл.18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00112/2022-01/3 од 23. фебруара 2022. године, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облисти јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 72. Став 1. Тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. Лист општине Бајина Башта“ бр. 2/2019), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бајина Башта и образовању привременог органа („Сл. Гласник РС“, број 13/2022) и Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину („Службени лист општине Бајина Башта”, бр. 15/2021) и Закључку Привременог органа општине Бајина Башта о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2022. години број: 01 број: 06-11/2022 од 08.03.2022. године расписује

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Привремени орган

р а с п и с у ј е

Конкурс
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2022. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Бајина Башта; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;унапређивању правне и социјалне државе;слободном развоју личности и заштити деце иразвоју културног и уметничког стваралаштва;развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе;заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Бајина Башта за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Баштау 2022.години,износе 8.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 4.000.000,00 динара.

У складу са уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 9/22, у даљем тексту: Уредба), државна помоћ се сматра усклађеном уколико се додељује учеснику на тржишту који се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и учесницима на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, број 62/21) на дан 31. децембра 2019. године.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и доприносе остварењу јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта, док учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са израдом медијског садржаја, а нарочито:

 1. Процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја;
 2. Трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;
 3. Трошак употребе сопствене имовине (амортизација);
 4. Трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);
 5. Трошкови истраживања малог опсега која има за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Оправданим трошковима не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.

У складу са чланом 16. став 1. тачка 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон), остваривање јавног интереса у области јавног информисања остварује се суфинансирањем пројеката. Корисник државне помоћи је у обавези да достави изјаву којом доказује да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом, у складу са Законом.

Корисници државне помоћи за производњу медијиских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Средства додељена учесницима на конкурсу не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија (медијска концентрација) и оснивању и / или регистровању нових учесника на тржишту док се средства не смеју користити за друге наменне, а нарочито производњу других медијских садржаја (преливање срдстава).

II  ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медијау Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Бајина Башта
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Бајина Башта.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1.Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
 1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
 2. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 3. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Бајина Башта;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности. 

IV  РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у Службеном листу Општине Бајина Башта.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у два примерка. Образац се преузима са сајта Општине Бајина Башта bajinabasta.rs:
  • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
  • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 2. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • Потписана изјава учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и да нису били у тешкоћама, у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, број 62/21) на дан 31. децембар 2019. године;
 • Потписана изјава учесника да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ или de minimis помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ или de minimis помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја и телевизију;
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије,Општини Бајина Башта, Општинској управи општине Бајина Башта. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у Службеном листу Општине Бајина Башта.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Бајина Башта, www.bajinabasta.rs где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Бајина Башта, ул.Душана Вишића 28 са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2022.години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу,неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Бајина Баштаwww.bajinabasta.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на телефоне:  069/1997650

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Општинској управи општине Бајина Башта биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица општинске управе општине Бајина Башта која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.

Општинска управа општине бајина Башта чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва у 2022.години

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр.4/017, 4/018, 2/019 и 5/019), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта(„Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бајина Башта и образовању привременог органа („Сл. гласник РС“, број 13/2022) Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ број 15/2021) и сходно Закључку Привременог органа општине Бајина Башта 01 Број: 06-10/2022 од 25.02.2022. године, Привремени орган општине Бајина Башта

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

Јавни конкурс

за попуњавање извршилачких радних места

Место рада: Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

Трајање рада:Радни однос се заснива на неодређено време.

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним  новинама „Данас“.

Јавни позив „Покрет за децу три плус“

Позивају се све породице или родитељи са троје и више деце, на територији општине Бајина Башта, да се пријаве ради добијања поносне картице Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка, чиме би остварили попуст у правним и привредним субјектима.

Образац изјаве и сагласности могу се преузети у згради Општинске управе општине Бајина Башта, у шалтер сали.

Право на картицу имају породице код којих су мајке са троје и више деце, од којих је најмање једно дете малолетно; да су родитељи, старатељи или усвојиоци детета које је у породици треће или наредно; самохрани очеви који се старају о деци; да родитељи (усвојиоци,старатељи) имају заједничко пребивалиште са малолетном децом или малолетним дететом уколико су остала деца пунолетна.

Удружење „Покрет за децу три плус“ из Чачка је у обавези да картице достави општини Бајина Башта одмах по њиховој изради.

Овај позив је отворен током целе године и није временски ограничен.

            ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ ПРИВРЕДНИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА, ДА СЕ УКЉУЧЕ У АКЦИЈУ, ПОТПИШУ УГОВОР СА УДРУЖЕЊЕМ, ЧИМЕ ЋЕ ОВАКВИМ ПОРОДИЦАМА ОМОГУЋИТИ ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ПОПУСТА НА СВОЈУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура у 2021. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 35. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2021. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.20/2020)  и тачке 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина Башта за 2021. годину 03 број 320-65/2021 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.6/2021), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-05222/2021-09  од 31. маја 2021. године, Председница општине Бајина Башта, дана 16. августа  2021. године,  расписује

Јавни позив

за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура  у 2021. години

Више о позиву погледајте испод ….

Јавни позив „Покрет за децу три плус“

Позивају се све породице или родитељи са троје и више деце, на територији општине Бајина Башта, да се пријаве ради добијања поносне картице Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка, чиме би остварили попуст у правним и привредним субјектима.

Образац изјаве и сагласности могу се преузети у згради Општинске управе општине Бајина Башта, у шалтер сали.

Право на картицу имају породице код којих су мајке са троје и више деце, од којих је најмање једно дете малолетно; да су родитељи, старатељи или усвојиоци детета које је у породици треће или наредно; самохрани очеви који се старају о деци; да родитељи (усвојиоци,старатељи) имају заједничко пребивалиште са малолетном децом или малолетним дететом уколико су остала деца пунолетна.

Удружење „Покрет за децу три плус“ из Чачка је у обавези да картице достави општини Бајина Башта одмах по њиховој изради.

            ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ ПРИВРЕДНИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА, ДА СЕ УКЉУЧЕ У АКЦИЈУ, ПОТПИШУ УГОВОР СА УДРУЖЕЊЕМ, ЧИМЕ ЋЕ ОВАКВИМ ПОРОДИЦАМА ОМОГУЋИТИ ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ПОПУСТА НА СВОЈУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ.

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана запошљавања Oпштине Бајина Башта за 2021.годину и  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2021.години (број:2240-101-9/2021 од 19.07.2021.године)

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Општина Бајина Башта у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз финансирање Општине Бајина Башта, у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Бајина Башта, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају све категорије теже запошљивих  са евиденције Националне службе-филијала Ужице-испостава Бајина Башта.

Јавни позив незапосленима са подручја општине Бајина Башта за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања  за 2021.година(број:2240-101-4/2021 од 07.07.2021)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

расписују

Јавни позив

незапосленима са подручја општине Бајина Башта за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години

Величина слова