Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2024. години

Расписује се конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2024. години.

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2024. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016 и 30/2016), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019, 1/2020 и 5/2022), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2024. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ број 13/2023) и сходно Закључку Општинског већа општине Бајина Башта 01 Број: : 06-1/2024 од 29. јануара 2024. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА У 2024. ГОДИНИ

 

I           Јавни конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1. Књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
 2. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 3. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
 4. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 6. Филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво;
 7. Манифестације везане за филмску уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво;
 8. Дигитално стваралаштво и мултимедија;
 9. Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
 10. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;
 11. Библиотечко – информационе делатности;
 12. Научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 13. Менаџмент у култури.

II         Право учешћа на овом Конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, које су регистрована најмање годину дана од дана раписивања конкурса, осим установа културе чији је оснивач Општина Бајина Башта, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

III        За пројекте у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2024. години обезбеђено је 2.000.000,00 динара.

Вредност тражених средстава из буџета општине Бајина Башта не сме бити већа од 1.000.000,00 динара.

IV        На званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs могу се преузети сви неопходни формулари:

 • Образац пројекта,
 • Образац буџета,
 • Изјава
 • Формулари за периоднично и крајње извештавање
 • Правилник

V         Под потпуном пријавом подразумева се:

 1. Уредно попуњен и оверен Образац пројекта и Образац буџета;
 2. Подаци о инстистуцији (удружењу) која подноси пријаву – Копија регистрације подносиоца пријаве код надлежног органа са описом делатности за коју је регистрован;
 3. У случају појединца доставити професионалну биографију;
 4. Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 5. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);
 6. Детаљно разрађен буџет;

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима из буџета општине, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, комисија из члана 8. овог Правилника неће разматрати.

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходном конкурсу органа који је расписао конкурс, неће се разматрати, као ни пројекти у којима се средства потражују за набавку опреме.

VI        Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта морају да испуњавају следећа општа мерила:

 1. уметнички квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта,
 2. доступност културних вредности, уметничког стваралаштва грађанима и могућност њиховог масовног коришћења;

Поред општих мерила морају да испуњавају и најмање једно од следећих посебних мерила, и то:

 1. допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од локалног значаја;
 2. допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа;
 3. афирмација културе, односно уметности и разноликости културе, односно уметности општине у земљи и иностранству;
 4. допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних мањина;
 5. допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима;
 6. допринос развоју културног и уметничког стваралаштва особа са посебним потребама;
 7. њихова доступност ширем кругу конзумената;
 8. ширење и унапређивање едукације у области културе;
 9. квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
 10. наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у претходном периоду;
 11. отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима.

За област књижевног стваралаштва и издаваштва неопходно је испуњење следећих критеријума:

 1. да је прво издање књиге,
 2. да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,
 3. да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге и
 4. да је књига оригинално и креативно дело.

VII      Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Бајина Башта оцењиваће се на основу следећих критеријума:

 1. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. Квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
 4. Односно уметнички капацитети,
 5. Неопходни ресурси;
 6. Финансијски план — разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања:
 7. Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

VIII     У обзир ће се узимати само пријаве које су доспеле искључиво преко писарнице Општинске управе Општине Бајина Башта и поштом на адресу Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта, са назнаком „Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2024. години“.

IX        Јавни конкурс за све наведене области отворен је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs и на огласној табли Општинске управе Општине Бајина Башта.

Особа за контакт: Никола Васиљевић 066/6606910

X         Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока и пријаве написане руком или писаћом машином биће одбачене.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва у 2024.години

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 4/017, 4/018, 2/019, 5/019 и 3/2023), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2024. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ број 13/2023) и сходно Закључку Општинског већа општине Бајина Башта 01 Број: 06-1/2024 од 29. јануара 2024. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 1. Програми ће се финансирати из следећих области:

а.)        Програми и пројекти из области Социјалне и дечије заштите

б.)        Програми и пројекти из области Развоја омладине и спорта

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧА ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

             Право учешћа у расподели средства буџета општине Бајина Башта имају организације цивилног друштва, непрофитнe и неполитичкe организацијe и удружења грађана (у даљем тексту: организацијe) које су регистроване на територији општине Бајина Башта, односно имају седиште или огранак на овом подручју као општинске, међуопштинске, регионалне или републичке, којe су регистроване најмање годину дана од дана раписивања конкурса, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Бајина Башта.

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА:

Једна организација може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу.

Вредност тражених средстава из буџета општине Бајина Башта не сме бити већа од 300.000,00 динара – за програме и пројекте из области социјалне и дечије заштите и вредност тражених средстава не сме бити већа од 2.000.000,00 динара – за програме и пројекте из области развоја омладине и спорта.

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Бајина Башта за 2024. годину износи 6.000.000,00 динара.

а.) Средства распоређена у оквиру Програма Социјалне и дечије заштите у укупном износу од 2.000.000,00 динара;

б.) Средства распоређена у оквиру Програма Развој спорта и омладине у укупном износу од 4.000.000,00 динара;

 1. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2024. године.

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
 1. Пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта);
 2. Финансијски извештај за претходну годину (биланс стања и биланс успеха са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);
 3. Доказ да текући рачун подносиоца пријаве није блокиран;
 4. Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
 5. Копија Решења о упису организација у регистар ( за подносиоца пријаве и партнере);
 6. Уколико пројекат садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним терминима;
 7. Уколико пројекат садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се доставе радне биографије предавача и тренера;
 8. Пријавни образац је саставни део овог Правилника;
 9. Потребно је доставити три штампана оригинала конкурсне документације који је потписан и оверен печатом ( на местима која су за то предвиђена) и један у електронској форми (USB или CD);
 10. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин;
 11. Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

 

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

Корисници средстава дужни су да у свим активностима
које спроводе по одобреном програму и пројекту користите ћириличко писмо. Уколико се користи друго писмо величина натписа на њему мора бити мања или иста у односу на исти текст писан ћириличким писмом. Поред тога што све активности у програму и пројекту морају бити писане на ћирилици уколико је реч о манифестацији лого исте мора бити исписан ћириличким писмом.

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава се предаје на писарницу општине Бајина Башта или се шаље поштом на следећу адресу:

Општина Бајина Башта

– Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета

општине Бајина Башта намењених дотацијама невладиним организацијама и

удружењима-

ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА

Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта/програма.

Пријавни образац може се преузети на сајту општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs . Благовременом доставом сматра се пошиљка предата пошти најкасније до наведеног датума без обзира на датум приспећа, или пријава предата на писарници општине Бајина Башта до краја радног времена назначеног датума.

8.ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

Председник Комисије, Милица Додић 069/1997650

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и радног места приправника у Општинској управи општине Бајина Башта

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др. Закон,114/2021 и 123/2021-др закон), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022) и става 1. тачка 49) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9734/2022 од 29. новембра 2022. године, Општинска управа општине Бајина Башта, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, ул. Душана Вишића бр. 28.

II Раднa местa на којима се врши пријем:

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

1.Комунални инспектор

Звање: Саветник                                                                                       један извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката.

Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга. Уређивање и одржавање објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођење отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене.

Доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, подноси прекршајне пријаве и предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина, обавља и друге послове из своје надлежности, као и друге послове које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена.Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

Услови : стечено високо образовање из научне области друштвеног или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен испит за инспекоре као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. Општински туристички инспектор

Звање: Саветник                                                                               један извршилац

Опис послова:  проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга уређених овим законом; утврђује идентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног лица, која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; утврђује идентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости пословања привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом; врши увид у уговоре из члана 74. став 1. и члана 77. став 1. овог закона; врши проверу издатог решења о разврставању у категорију објеката из члана 68. ст. 6. и 7. овог закона; проверава наплату и уплату боравишне таксе, увидом у евиденцију гостију и другу пратећу документацију; проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима; проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом из члана 114. овог закона; захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том простору обавља делатност или пружају услуге у случају када се власник или корисник простора противи вршењу инспекцијског надзора; захтева асистенцију полиције, односно комуналне полиције, ако основано процени да је то потребно према приликама одређеног случаја; обавести надлежни орган јединице локалне самоуправе о утврђеној процени усаглашености објеката из члана 114. овог закона; доноси решења о заузећу јавне површине, одлучује о захтевима за есхмацију;предузме и друге прописане мере предвиђене законом.

Врши послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналне делатности, снабдевање водом и топлотном енергијом,  одржавање чистоће, комуналне хигијене, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одржавање улица и саобраћајница, градског и приградског превоза путника; врши надзор над радом вршиоца комуналне делатности којима је поверено обављање комуналне делатности  оснивањем јавног предузећа; обавља послове спровођење и израда извештаја о изјашњавању корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности;

Услови:стечено високо образовање из научне области друштвеног или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3.Грађевински инспектор           

            Звање: Сарадник                                       један извршилац              

Опис послова: врши надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката  у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката; на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; припрема предлог решења, налаже мере и стара се за за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију, ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе. Обавља и друге послове по налогу Начелника Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовање из архитектуре или грађевинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,  најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

Одељење за инвестиције и грађевинске послове

 1. Послови у области путева

  Звање: Mлађи сарадник                један извршилац

Опис послова:обавља послове координатора између наручиоца и извођача приликом реализације пројеката на изградњи и реконструкцији објеката; стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; прати реализацију извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених радова; учествује у раду техничке комисије за пријем објеката; обавља послове из Одлуке о    грађевинском земљишту, израђује предлог програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; врши послове праћења одржавања улица, тротоара и некатегоорисаних путева надзором над радом ЈП коме је поверено обављање комуналне делатности у складу са Општиском одлуком овером дневника рада –ситуација, врши контролу рада и свих осталих извођача радова којима су исти поверени од стране општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из архитектуре или грађевинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца одређеног законом којим се регулише положај запослених у јединицама локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места, положен државни стручни испит,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

Одељење за послове финансија, буџета и трезора

 1.  Књиговођа трезора

Звање: Виши референт                                                                    један извршилац

Опис послова: Води главну књигу трезора; вођење пословних књига са евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; усаглашавање пословних књига са корисницима буџета; усаглашавање пословних књига са управом за трезор; формира књиговодствену документацију, проверава рачунску, формалну и суштинску исправност примљене документације и одлаже исту; рши електронско плаћање; врши контирање и књижење свих пословних промена у оквиру рачуна трезора. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Одељење за послове финансија, буџета и трезора

Одсек за наплату и контролу јавних прихода

6.Послови пријема пореских пријава и утврђивање локалних пореских обавеза и накнада за обвезнике који не воде пословне књиге

Звање: Сарадник                                                                              један извршилац

Опис послова: врши контролу и завођење пореских пријава обвезника који не воде пословне књиге; администрира боравишне таксе, врши обрачун накнада за заузеће јавне површине физичким лицима, врши израду уверења  у различите сврхе, издаје упит стања пореским обвезницима, књижи решења пореза на имовину, врши прекњижавање уплата и архивира документацију; обавља друге  послове по налогу  руководиоца одсека, одељења и начелника Општинске управе.

Услови:           стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

Одељење за инвестиције и грађевинске послове

7.Канцеларијски послови у грађевинарству

Звање: Виши референт један извршилац

 

Опис послова: преузима пошту преко доставне књиге од писарнице, уручивање извршиоцима на обраду, раздужује окончане предмете у јединственој доставној књизи и исте упућује писарници ради архивирања, врши експедицију поште уписивањем у књигу ради доставе, прима и распоређује доставнице; Обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и Начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Предвиђено чланом 17. тачка  16, 32, 39 а, 50, 57, 58, 69 и 70 а. Правилника о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Бајина Башта и Општинском правобранилаштву општине Бајина Башта 01 број 14/2022, 15/2022, 1/2023 и 10/2023.

Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове

8.Послови поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Звање: Млађи саветник-приправник       један извршилац

Прима захтеве; уз надзор надређених учествује у  обавештавњу тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију; доставља информацију на одговарајући начин; доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног, ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року; одбија захтев решењем; пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја; предузима активности за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења; подноси годишњи извештај Поверенику о радњама органа, предузетим у циљу примене овог Закона; прослеђује захтев Поверенику уколико орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију; стара се о изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом ажурирању и доступности заинтересованим лицима;

Услови: стечено високо образовање из правних или економских наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање једна године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III У изборном поступку проверавају се:

За радно место под ред. бр. 1:

1) За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2) Након провере знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, у изборном поступку вршиће се и провера знања и вештина утврђених у оквиру посебних функционалних компетенција, и то

– Посебне функционалне компетенције у одређеној области  рада стручно-оперативни послови (1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; 2) технике обраде и израде прегледа података; 3) методе анализе и закључивања о стању у области; 4) поступак израде стручних налаза; 5) методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; 6) технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката)-провераваће се усмено;

–  Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Бајина Башта) – провераваће се усмено;

– Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о Комуналним делатностима) – провераваће се усмено.

3) Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр. 2:

 • За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2) Након провере знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, у изборном поступку вршиће се и провера знања и вештина утврђених у оквиру посебних функционалних компетенција, и то

– Посебне функционалне компетенције у одређеној области  рада стручно-оперативни послови (1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; 2) технике обраде и израде прегледа података; 3) методе анализе и закључивања о стању у области; 4) поступак израде стручних налаза; 5) методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; 6) технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката)-провераваће се усмено;

–  Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Бајина Башта) – провераваће се усмено;

– Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о Туризму и Одлука о радном времену на територији општине Бајина Башта) – провераваће се усмено.

3) Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр. 3:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2)Посебне функционалне компетенције за област рада административно-технички послови методе и технике прикупљања података ради даље обраде;технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе;методе вођења интерних и доставних књига.– провераваће се усмено.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Уредба о буџетском рачуноводству, Правилник о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, Правилник о пореском рачуноводству– провераваће се усмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.4:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2)Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података;методе анализе и закључивања о стању у области;поступак израде стручних налаза;методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција;технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о путевима усмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3). 

За радно место под ред. бр.5:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2)Посебне функционалне компетенције за област рада  финансијско-материјални послови,

буџетски систем, терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања; поступак извршења буџета; релевантни софтвери.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се – усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о финансирању локалне самоуправеусмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.6:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопија

2) Посебне функционалне компетенције за област рада  инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом, кодекс понашања и етике инспектора) 2.Посебне ункционалне компетенције за радно место из надлежности и организације  органа – Статут општине Бајина Башта, План генералне регулације општине Бајина Башта, Просторни план општине Бајина Башта, планови  детаљних регулација за подручја Соколина, Ослуша, реке Пилице и др– провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објекта, Закон о становању и одржавању зграда и други подзаконски актиусмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.7:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2).Посебне функционалне компетенције за област рада административно-технички послови, канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде; технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе; методе вођења интерних и доставних књига.– провераваће се усмено.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације  органа – Статут општине Бајина Башта,– провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о канцеларијском пословањуусмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.8:

За радно место приправника обавиће се усмени разговор у циљу провере мотивације за рад на радном месту.

IV Место рада:

Општина Бајина Башта, Општинска управа, ул. Душана Вишаћа бр.28.

V Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Бајина Башта – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс за радно место „___________________________ (навести радно место)“, ул. Душана Вишића  бр. 28, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Александра Ковачки, телефон: 0698259242, радним данима од 9 до 14 часова.

VII Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да има прописано образовање.

VIII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана од 02.11.2023. године, као дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“, тј. закључно са 17.11.2023. године.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

– фотокопија или очитана лична карта;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси оригинал или оверену фотокопија уверења о положеном правосудном испиту); није неопходно за намештеничко радно место;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (радна књижица, потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

– доказ о знању рада на рачунару, уколико исти поседују (није неопходно за намештеничко радно место).

Кандидати који доставе писани доказ о знању рада на рачунару могу бити ослобођени провере познавања рада на рачунару, сем уколико Комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере познавања рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs где се иста може преузети.

X Трајање радног односа:

За раднa местa под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, радни однос се заснива на неодређено време.

За радно место под редним броје 8. радни однос сезаснива на одређено време на период од 12 месеци, ради стицања раног искуства у струции  и оспособљавања за полагање државног стручног испита

Својство приправника може стећи лице које није било у радном односу,односно на раду ван радног односа, као и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за трајање приправничког стажа с тим степеном образовања.Време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти стручне спреме за које се приправнички стаж спроводи.

Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Приправнику који не положи државни стручни испит, престаје радни однос.

Када положи државни стручни ипит приправник  у радном односу на одређено време може да настави радни однос на неодређено време ако постоји одговарајуће радно место на које може да буде распоређен и ако се распоређивање уклапа у донесени кадровски план.

XI Провера оспособљености, знања и вештина кандидата, односно компетенција у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера  стручних оспособљености, знања и вештина, односно компетенција, које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Бајина Башта у улици Душана Вишића бр.28, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се могу обавестити и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА:

Као службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводe Конкурсне комисије именоване од стране начелника Општинске управе општине Бајина Башта број 111-3-1/2023, 111-3-2/2023, 111-3/2023, 111-3-4/2023, 111-3-5/2023, 111-3-6/2023, 111-3-7/2023 и 111-3-8/2023 од 16.10.2023. године.

Овај оглас објављује се на wеб страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs , огласној табли општине Бајина Башта, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, дневне новине „Данас“, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К

 Зорка Радоичић с.р

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва у 2023.години

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 4/017, 4/018, 2/019, 5/019 и 3/2023), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ број 20/2022) и сходно Закључку Општинског већа општине Бајина Башта 01 Број: 06-7/2023 од 06. априла 2023. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 1. Програми ће се финансирати из следећих области:

а.)        Програми и пројекти из области Социјалне и дечије заштите

б.)        Програми и пројекти из области Развоја омладине и спорта

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧА ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

             Право учешћа у расподели средства буџета општине Бајина Башта имају организације цивилног друштва, непрофитнe и неполитичкe организацијe и удружења грађана (у даљем тексту: организацијe) које су регистроване на територији општине Бајина Башта, односно имају седиште или огранак на овом подручју као општинске, међуопштинске, регионалне или републичке, којe су регистроване најмање годину дана од дана раписивања конкурса, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Бајина Башта.

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА:

Једна организација може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу.

Вредност тражених средстава из буџета општине Бајина Башта не сме бити већа од 300.000,00 динара – за програме и пројекте из области социјалне и дечије заштите и вредност тражених средстава не сме бити већа од 2.000.000,00 динара – за програме и пројекте из области развоја омладине и спорта.

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Бајина Башта за 2023. годину износи 9.000.000,00 динара.

а.) Средства распоређена у оквиру Програма Социјалне и дечије заштите у укупном износу од 2.000.000,00 динара;

б.) Средства распоређена у оквиру Програма Развој спорта и омладине у укупном износу од 7.000.000,00 динара;

 1. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2023. године.

 1.  ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
 1. Пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта);
 2. Финансијски извештај за претходну годину (биланс стања и биланс успеха са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);
 3. Доказ да текући рачун подносиоца пријаве није блокиран;
 4. Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
 5. Копија Решења о упису организација у регистар ( за подносиоца пријаве и партнере);
 6. Уколико пројекат садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним терминима;
 7. Уколико пројекат садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се доставе радне биографије предавача и тренера;
 8. Пријавни образац је саставни део овог Правилника;
 9. Потребно је доставити штампан оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом ( на местима која су за то предвиђена) и један у електронској форми (USB или CD);
 10. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин;
 11. Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.
 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

Корисници средстава дужни су да у свим активностима
које спроводе по одобреном програму и пројекту користите ћириличко писмо. Уколико се користи друго писмо величина натписа на њему мора бити мања или иста у односу на исти текст писан ћириличким писмом. Поред тога што све активности у програму и пројекту морају бити писане на ћирилици уколико је реч о манифестацији лого исте мора бити исписан ћириличким писмом.

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава се предаје на писарницу општине Бајина Башта или се шаље поштом на следећу адресу:

Општина Бајина Башта

– Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима-

ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА

Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта/програма.

Пријавни образац може се преузети на сајту општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs . Благовременом доставом сматра се пошиљка предата пошти најкасније до наведеног датума без обзира на датум приспећа, или пријава предата на писарници општине Бајина Башта до краја радног времена назначеног датума.

8.ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

Председник Комисије, Милица Додић 069/1997650.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години.

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се јавни Конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години.

Изабрани представници организација цивилног друштва за чланове Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник Републике Србије “ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 и 111/2021), члан 68.став1.тачка 6 Статута општине БајинаБашта („Службени лист општине Бајина Башта “ бр . 2/19 ) и члан 5. Одлуке о изради Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029. године („Службени лист општине Бајина Башта“ бр. 14/21), и на основу Предлога комисије за избор представника организација цивилног друштва који ће учествовати у раду тематских радних група за израду плана развоја општине Бајина Башта председница општине Бајина Башта дана 28.09.2022.године доноси :

Р Е Ш Е Њ Е

I.

ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници организација цивилног друштва за чланове Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта у периоду од 2022-2029 године по областима:

 1. Туризам

-Милисав Мијатовић, представник удружења за спортове у природи „Maple adventure“

-Милорад Вукајловић, представник скијашког удружења „Тарски Вук“

-Недељко Стаменић, представник удружења грађана „Биос Бајина Башта“

 1. Заштита животне средине

-Мирјана Марковић, представник еколошког удружења за заштиту животне средине „ECO LAND“

-Ивана Илић Јојић, представник удружења „Дрина и ми“ Бајина Башта

 1. Култура, медији и информисање

-Здравко Спасојевић, представник културно уметничког друштва „Миленко Топаловић

-Јован Јелисавчић, представник удружења грађана „Академска сцена“

 1. Млади и спорт

-Ненад Лечић, представник планинарског клуба „Тара“

-Звездан Баштовановић, представник одбојкашког клуба „Дрина“

 1. Здравство и социјална заштита

-Оливера Ђуровић, представник удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља

II.

Предлог комисије за избор представника организација цивилног друштва који ће учествовати у раду Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029 године,од 12.09.2022 године, у прилогу је овог решења.

III.

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Oпштине.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Весна Ђурић

Други јавни позив заинтересованим странама за подношење кандидатуре за чланство у тематским радним групама за израду плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029

 1. План развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године.

Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној 26.11.2021 године, донела је Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029. Године (број: 06-43/21 од 26.11.2021. године, Сл.лист општине Бајина Башта број 14-29).

У складу са Законом о локалној самоуправи, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности. Закон о планском систему Републике Србије детаљно уређује обавезу органа локалне власти да планирају јавне послове у својој надлежности.

Процес израде плана развоја састоји се од следећих фаза:

 • Припрема и организација процеса;
 • Преглед и анализа постојећег стања;
 • Дефинисање визије односно жељеног стања;
 • Дефинисање приоритетних циљева;
 • Дефинисање мера;
 • Дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање Плана развоја;
 • Усвајање и објављивање Плана развоја.

План развоја ЈЛС је документ развојног планирања, и као такав представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја, кључни је документ града који треба да подстакне будући раст и развој целокупне локалне заједнице. Усваја га Скупштина општине на предлог Општинског већа. План развоја обухвата друштвену и економску сферу као и аспекте заштите и побољшања животне средине, просторног уређења, изградње и реконструкције инфраструктуре и унапређења рада јавног сектора и друштвених делатности, успостављајући равнотежу између економске, социјалне и еколошке димензије одрживог развоја.

Наша намера је да приликом израде Плана развоја окупимо на једном месту све актере: организације цивилног друштва, представнике корпоративног и приватног сектора, образовне и истраживачке заједнице, професионална удружења, медије, нудећи им простор и могућност да истакну и дискутују своје приоритете и дају допринос јаснијем дефинисању проблема, бољем сагледавању могућих опција за њихово решавање, постављање јасних, стварних и достижних циљева, чије ће спровођење бити могуће мерити и вредновати.

За управљање процесом и координацију свих активности на изради Плана развоја, решењем председнице општине 06 број 400-204/2022. године, именован је Координациони тим за израду Плана развоја општине Бајина Башта запериод 2022-2029. године, као основни формални организациони формат који усмерава и прати процес израде документа.

 1. Циљ, области и право учешћа на јавном позиву

Како би општина Бајина Башта на прави начин укључила све заинтересоване стране у процес израде Плана развоја, неопходно је идентификовати и класификовати заинтересоване стране, односно спровести анализу заинтересованих страна. С тим у вези у циљу креирања што релевантнијег и реалнијег документa базираног на партиципативном приступу и континуираним консултацијама, Општина Бајина Башта позива све заинтересоване стране да се у припремној фази израде Плана развоја укључе у процес и узму учешће као чланови тематских радних група у одређеним областима, за чије формирање ће бити задужен Координациони тим на предлог руководилаца радних група.

Циљ јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор представника организација цивилног друштва који ће својим активним учешћем допринети раду тематских радних група са циљем израде Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022 – 2029. године.

Право учешћа на јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва са седиштем на територији општине Бајина Башта, основане и регистроване у складу са прописима Републике Србије.

Јавни позив је намењен организацијама цивилног друштва којa делују у некој од следећих области:

 • Туризам
 • Пољопривреда
 • Рурални развој
 • Привреда
 • Становништво и образовање
 • Млади и спорт
 • Здравство и социјална заштита
 • Култура, медији и информисање
 • Заштита животне средине
 • Инфраструктура
 1. Услови за кандидовање

На јавном конкурсу могу да учествују организације цивилног друштва која испуњава следеће услове:

 • Да је уписана у регистар најмање годину дана пре објављивања овог јавног позива и да је седиште организације на територији општине Бајина Башта;
 • Да у оснивачком акту или статуту има утврђене циљеве у области за коју се кандидује;
 • Пожељно је да поседује искуство у координацији, комуникацији и сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно да је члан мреже или других асоцијација организација цивилногдруштва;
 • Пожељно је да поседује искуство у раду радних група и других радних/саветодавних тела формираних од стране државне управе или локалне самоуправе.
 1. Потребна документа

Заинтересована страна која се кандидује доставља следећу документацију:

 1. Пријавни формулар;
 2. Копију решења о упису у регистар у складу са Законом;
 3. Копију акта о оснивању, односно Статута (део који се односи на циљеве организације);
 4. Доказе о чланству у мрежи или другим асоцијацијама организација цивилног друштва (ако постоји)
 5. Доказ о искуству у раду у радним групама/саветодавним телима-решења/одлуке о именовању у групу/тело, записници са састанака, потврде надлежног органа и сл. (ако постоји)
 6. Рок и начин подношења пријаве

Пријаве се подносе путем електронске поште на адресу: ivan.markovicbb991@gmail.com или поштом на адресу: Општина Бајина Башта, Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта са назнаком „Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама у изради Плана развоја општине Бајина Башта -не отварати“.

Рок за подношење пријава траје 15 дана од дана објављивања овог јавног позива, односно закључно са 06.09.2022. године.

 1. Поступак избора

Избор представника организација цивилног друштва за рад у Тематским радним групама, врши Координациони тим за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године. Избор ће бити извршен у року од седам дана од дана истека рока за подношење пријава за кандидатуру. Одлука о избору биће објављена на званичној интернет страници општине.

 1. Додатне информације

Са циљем да  израда плана развоја општине Бајина Башта буде што транспарентнија и да што већи број заинтересованих страна буде укључен у израду истог, јавни позив расписује се по други пут. На јавни позив који је расписан 14.07.2022 године није пристигла ниједна пријава.

Члановима Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године, није обезбеђена накнада за рад.

Учешћем на јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које достављају у оквиру пријава обрађују искључиво за потребе процеса избора предвиђеног овим јавним позивом.

Контакт особа: Иван Марковић, дипл.правник

Моб.Тел: 065/864-62-53

И-мејл: ivan.markovicbb991@gmail.com

КОНКУРС за директора ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

дана 20. јула 2022. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта

Величина слова