Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme,a na osnovu člana 12,14. i 15.Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list opštine Bajina Bašta“br.1/15 i 12/016) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju javnom nadmetanju radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme 01 broj 06-34/2018 od 13.11.2018.godine.

Oglas

o raspisivanju javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog  zemljišta u javnoj svojini u zakup na   određeno vreme

I.

Raspisuje se javno nadmetanje (licitacija) u cilju davanja u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata, shodno Programu o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama (“Službeni list opštine Bajina Bašta“broj 2/2015).

II.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet (5) godina,računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

III.

Početna licitaciona cena određena je shodno odredbi člana 55. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 1/15 i 12/016)

IV.

Lokacija, tip i namena objekata na lokaciji, kao i početna licitaciona cena su sledeći

  1. UL.BRAĆE NINČIĆA
  1. na kat. parceli broj 936 KO Bajina Bašta (kod “Bajinovca“), tri privremena objekta, i to

a) objekat broj 1.površine 21m2,tip drveni, po slobodnom izboru,

namena trgovina, zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 995,98 dinara mesečno,

b)objekat broj 3. površine 19,05m2,tip metalni, po slobodnom izboru,namena trgovina, zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 942,78 dinara mesečno,

v)objekat broj 4. površine 17,16m2,tip metal i drvo, po slobodnom izboru,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 849,24 dinara mesečno,

  1. UL.VUKA KARADžIĆA

na kat. parceli br. 834/9 KO Bajina Bašta, na uglu Ulice Vuka Karadžića i Rajka Tadića,jedan kiosk, površine 4-5m2, tipa-metalni kiosk“Sevojno“,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupninejeiznosod 247,45 dinaramesečno

III.     UL. DUŠANA VIŠIĆA

na kat. parceli br. 1746 KO Bajina Bašta,(ispred zgrade suda),jedan kiosk,površine 4-5m2,tipa metalni “Sevojno“,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 247,45 dinara mesečno,

  1. PERUĆAC

na. kat. parceli broj 1492 KO Rastište, (plato na levoj obali Vrelo),jedan kiosk, površine 13m2, tipa-drveni, po slobodnom izboru,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 160,68 dinara mesečno,

V.

Lice kome javno građevinsko zemljište bude dato u zakup naodređeno vreme je u obavezi

  • da sa opštinom Bajina Bašta ugovori, a preko Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda pri Odeljenju za poslove finansija, budžeta i računovodstva Opštinske uprave opštine Bajina Bašta i plati zakupninu.
  • da sa opštinom Bajina Bašta ugovori obavezu da po isteku roka zakupa ukloni montažni objekat sa površine javne namene, uz napomenu da ako to ne učini, da će isto učiniti JKP“ 12 septembar“ Bajina Bašta,a na njegov račun.

VI.

Javnonadmetanjećesesprovesti22.04.2019.godine sapočetkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da na ime kaucije polože iznos od 10% početne licitacione cene lokacije.

VII.

Licitacioni korak se određuje u visini od 1.000,00 dinara.

  VIII.

Oglas će biti istaknut naoglasnoj tabli Opštine Bajina Bašta,zvaničnoj internet stranici opštine www.bajinabasta.rs i u lokalnim medijima.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

Podelite ovu vest:

Još nema komentara za ovu vest.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti javno vidiljiva. Obavezna polja su označena sa (*).

Veličina slova