На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 35. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.11/2018), Одлуке о расподели средстава у оквиру Програма 5- пољопривреда и рурални развој 01 број 320-1/2019   и тачке 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина Башта за 2019. годину 01 број 320-1/2019 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.4/019), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-01512/2019-09 од 2. априла 2019. године, Председник општине Бајина Башта, дана 17. јуна  2019. године,  расписује

Јавни позив

за подношење захтева за остваривање права на

подстицаје у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура  у 2019. години

Поделите ову вест:
Величина слова