Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite

Na osnovu člana 52. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07 i 83/2014-dr. zakon), načelnica Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

OGLAŠAVA

J A V N I  U V I D

u nacrt izmena i dopuna odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine i  naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanjajedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta

I

            Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta, održaće se u trajanju od 15 dana, počev od 15. jula 2016. godine do 01. avgusta 2016. godine.

Nacrt gore pomenutih dokumenata biće izložen na javni uvid svakog radnog dana u kancelarijama br. 22 i 18. Odeljenja za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, ispekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, radnim danima, u vremenu od 10 do 15 časova.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica svoje primedbe i predloge na nacrte mogu dostaviti:

–  usmeno, dolaskom u gore navede kancelarije;

– u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28., sa naznakom: “primedbe i predlozi na Nacrt izmena i dopuna Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta”;

– u elektronskoj formi na e-mail adresu: sobb@mts.rs;

– pozivom na brojeve telefona: 031/862-366, lokal 202 i 103; tokom trajanja javnog uvida.

II

            Javna sednica Komisije sa javnom raspravom, na kojoj će biti razmatrane primedbe i predlozi fizičkih i pravnih lica dospele tokom javnog uvida, biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 01.avgusta.2016. godine, u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, sa početkom u 11 časova.

Javnoj sednici i javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici obrađivača, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta. Javnoj sednici i javnoj raspravi mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe i predloge tokom javnog uvida. O svakoj podnetoj primedbi  i predlogu obrađivač planskog dokumenta će javno izneti svoj stav.

III

            Nakon javne sednice i javne rasprave, Komisija će dati stručno mišljenje o eventualnim izmenama i dopunama predloženih nacrta.

Načelnica Opštinske uprave

Jelena Filipović

JAVNI KONKURS za javne radove u 2016 godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 25.07.2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe-ispostava Bajina Bašta tel: 031/861-495, putem Pozivnog centra Nacionalne službe: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Oglas za rani javni uvid

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14 i 145/14) i čl. 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BAJINE BAŠTE

Rani javni uvid trajaće 15 dana, od 01.07.2016.god. zaključno sa 15.07.2016.godine. Materijal je izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Bajine Bašte, Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta (kancelarija br.14), pružiće sve potrebne informacije u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 15.07.2016.god.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE

Predsednik opštine Bajina Bašta , dana 06.06.2016. godine,  raspisao je

 

K O N K U R S

 

ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE I POLjOPRIVREDNE OPREME U 2016. GODINI

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE

ZAHTEV ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA POLjOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU

KONKURS ZA REGRESIRANjE VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA KRAVA U 2016. GODINI

Pravo na regresiranje veštačkog osemenjavanja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Bajina Bašta.

– Grla za koja se podnosi zahtev za regres moraju biti u vlasništvu nosioca ila člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

– Samo usluge realizovane u toku kalendarske 2016. godine mogu se smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova.

– Visina regresa za veštačko osemenjavanje iznosi 1.200,00 dinara po osemenjenoj kravi i to samo za prvo veštačko  osemenjavanje junica i krava.

– Opredeljena sredstva po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2016. godinu za ove namene su 2 miliona dinara.

– Isplata regresa vršiće se po redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

– Zahtev za subvenciju se podnosi na propisanom obrascu Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta – Kancelarija br. 19-poljoprivreda i vodoprivreda.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

– Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu.

– Fotokopija pasoša za grla koja su veštački osemenjena.

– Fotokopija Kartona (potvrde) za veštačko osemenjavanje izdate od strane veterinarske stanice ili ambulante.

– Fotokopija namenskog tekućeg računa za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

Konkurs je otvoren od 31.05.2016. godine  do 31.12.2016. godine, tj. do utroška sredstava predviđenih za ove namene Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2016. godinu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 031/862-366 lokal 115.

ZAHTEV ZA REGRES VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA

Objavljen konkurs za dodelu grantova Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi uz podršku GIZ-a u okviru projekta „Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima“ (LEIWW) objavljuje konkurs za dodelu grantova, osmišljen da podrži male projekte u prekograničnim regionima Drina-TaraDrina-SavaPrespa i Šara koji se odnose na stvaranje dobiti kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, unapređenje proizvodnih procesa, tehnologije i kvaliteta proizvoda i usluga kroz integrisano upravljanje vodnim i šumskim resursima. Posebna pažnja biće posvećena ekonomskim aktivnostima žena i mladih u prekograničnim oblastima.

 

Opšti cilj ABD grant sheme u okviru LEIWW programa jeste jačanje ekonomskog razvoja ciljnih prekograničnih regiona kroz promociju sticanja prihoda od održivog korišćenja prirodnih resursa, što će se ostvariti uz podršku preduzetničkih inicijativa usmerenih na jačanje turističke ponude u regionu i unapređenje proizvodnih lanaca poljoprivrednih, prehrambenih i zanatskih proizvoda, poboljšanje turističkih usluga kroz integrisane projekte koji podstiču saradnju između operatera u okviru tzv. „zelenih“ lanaca vrednosti.

 

Poziv za dostavljanje predloga projekata pod nazivom „ABDA grant shema“ je otvoren 27. maja 2016,  a zatvara 6. jula 2016. u 16:00 po lokalnom vremenu.

Dokumenti za prijavu za dodelu grantova dostupni su na internet stranici prekogranicnog regiona Drina-Tara:

http://seerural.org/abd-grant-scheme/

http://drina-tara.seerural.org/

Pitanja koja se odnose na proces aplikacije za projekte iz prekograničnog regiona “Drina-Tara” mogu se poslati elektronskim putem na adresu:

drina-tara@swg-seerural.org 

 

Info dani će biti organizovani po sledećem rasporedu:

Sreda, 01.06.2016, Općina Goražde, Biznis centar 10:00

Četvrtak 02.06.2016, Opština Pljevlja, Sala Skupštine opštine, 10:00

Petak, 03.06.2016, Grad Užice, Velika sala Skupštine, 13:30

Veličina slova