ЗАХТЕВИ

ТАКСЕ

ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Рачун број: 840-742251843-73
шифра плаћања: 153
модел број: 97
позив на број 77-007

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Рачун број: 840-742221843-57
шифра плаћања: 153
модел број: 97
позив на број 77-007

Јединствени тарифник такси из области урбанизма и грађевинарства можете преузети ОВДЕ
Величина слова