Sastanak za formiranje alijanse za smanjenje rizika od nepogoda u Bajinoj Bašti

Katastrofalne poplave koje se učestalo ponavljaju u Srbiji su samo još jedno od podsećanja da se nepogode mogu desiti svuda i sa sobom doneti nesagledive posledice. Bajina Bašta je jedna od najpogođenijih opština, pretrpevši u 2014. godini ogromne štete zbog poplava i klizišta. U međuvremenu, opština Bajina Bašta je pripremila nekoliko veoma važnih planova koji se odnose na smanjenje rizika od nepogoda, a formirala je i Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine – Zeleni savet i time demonstrirala trajno opredeljenje ka unapređenju uključivanja javnosti u kreiranje politika i strategija na lokalnom nivou.

Udruženje građana Arhus centar Južne i Istočne Srbije je počelo sa sprovođenjem projekata „ Unapređenje učešća lokalne zajednice radi smanjenja rizika od nepogoda u Bajinoj Bašti” koji je podržan od strane Misije OEBS u Srbiji. Inicijalni sastanak je održan 17.03.2016. godine u sali Opštine Bajina Bašta. Ovaj projekat ima za cilj da dobije povratnu informaciju od građana/ki, institucija i medija Bajine Bašte o upoznatosti sa merama za smanjenje rizika od katastrofa i da sagledavanjem relevantnih strateških dokumenata u ovoj oblasti pripremi preporuke za unapređenje uključivanja javnosti.

Pozivu za formiranje Alijanse za smanjenje rizika od nepogoda u Bajinoj Bašti odazvao se predednik Opštine, predstavnici/ce opštinske uprave Bajine Bašte, predstavnici/ce Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministrstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije, Republičke direkcije za vode, JP „Srbijavode“, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Crvenog krsta, vatrogasci, izviđači Bajine Bašte, predstavnici/ce civilnog sektora, mediji, kao i šira javnost.

KONKURS za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta namenjenih dotacijama Sportskom savezu

U skladu sa čl. 137 tačka 1, 3, 5 i 7 Zakona o sportu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 10/2016 ), na osnovu člana 19 Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Bajina Bašta (01Broj06-5/015) objavljuje

KONKURS

za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2016. godinu, namenjenih dotacijama Sportskom savezu, u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara

Početak realizacije projekta socijalne inkluzije „Ja imam san“

Opština Bajina Bašta je počela realizaciju projekta socijalne inkluzije „Ja imam san…“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije. U narednih 20 meseci, radiće se na unapređenju pristupačnosti objekata javne namene za lica sa smetnjama u razvoju, kao i poboljšanju socijalizacije i edukacije socijalno osetljivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga. U planu je izgradnja centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju, senzibilizacija stručnih radnika za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju, kao i realizacija obuka za sticanje novih znanja i veština neophodnih za uspešan rad sa  decom i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovo osposobljavanje za prepoznavanje potreba ove grupe korisnika.

Projekat „Ja imam san…“ je jedan od 28 projekata kojima su dodeljeni grantovi ukupne vrednosti 4,3 miliona evra, u okviru EU projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, koji ima za cilj podršku socijalnoj inkluziji socijalno najugroženijih grupa, među kojima su i Romi, širenjem obima i kvaliteta socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, stvarajući time bolje šanse za obrazovanje i zapošljavanje. Ceremonija dodele sertifikata dobitnicima grantova održana je 10. februara 2016. godine u amfiteatru hotela „Turist“ u Kraljevu.

Ceremoniji su prisustvovali: šef Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, nj.e. ambasador Majkl Devenport;  Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin; Ministarska poljoprivrede i zaštite životne sredine, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković; v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije, Ksenija Milenković; gradonačelnik Kraljeva, Tomislav Ilić; dimplomatski predstavnici Republike Češke, Slovačke i Kraljevine Holandije. Događaj je poslužio i za promociju rezultata EU PPF5 projekta i primopredaju tehničke dokumentacije za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Kraljevu, čiju je izradu finansirala Evropska unija.

Nakon programa dodele sertifikata, održana je radionica za implementaciju grantova u kojoj su učestvovali predstavni tehničke podrške projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ i timovi projekata koji su korisnici sredstava.

SVEČANA CEREMONIJA DODELE GRANTOVA ZA PROJEKTE SOCIJALNE INKLUZIJE

10. februara 2016. godine, u Kraljevu je održana svečana konferencija povodom dodele grantova koji učestvuju u projektu „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, a čiji je glavni cilj podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, širenjem obima i kvaliteta socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Opštinu Bajina Bašta je predstavljao zamenik predsednika opštine Petar Petrović, kao i članovi projektnog tima iz opštinske uprave, direktorka Centra za socijalni rad Bajina Bašta i članovi Udruženja dece sa smetnjama u razvoju Bajina Bašta. Opštini Bajina Bašta je odobren grant od 206.500 evra za realizaciju projekta „Ja imam san“, koji podrazumeva izgradnju dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju, obuku stručnih lica za rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i donošenje jedinstvenih planova za razvoj socijalnih usluga na lokalnom nivou.

Konferenciji su prisustvovali Šef Delegacije EU u Srbiji, Majkl Devenport, Ministar rada i socijalne politike, Aleksandar Vulin, Ministarka poljoprivrede, Snežana Bogosavljević-Bošković, i brojni ambasadori zemalja EU.

Ministar Vulin je precizirao da je dodeljeno 28 grantova u ukupnom iznosu od 4,3 miliona evra za ustanove iz 36 opština i gradova. Dobitnici grantova su predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija socijalne zaštite, centara za socijalni rad, opština i gradova, udruženja i fondacija, institucija iz oblasti obrazovanja, kao i javnih preduzeća. Te ustanove će se u naredne dve godine, kako je objasnio, baviti uslugama kućne nege, pomoći osobama koje žive sa HIV-om, pomoći deci koja žive na ulici, zapošljavanjem, obrazovanjem i osnaživanjem Roma.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport istakao je da mu je čast i zadovoljstvo da promoviše projekte koje Unija podržava i finansira za dobrobit građana Srbije, uz ocenu da Projekat predstavlja priliku da se promoviše zajednički rad i da se ostvare konkretni rezultati na terenu. Devenport je takođe naveo da su socijalno uključivanje i solidarnost sa osetljivim grupama među osnovnim vrednostima Evropske unije koje je Srbija usvojila.

OBAVEŠTENjE o biračkom spisku za Izbore 2016 – izbor odbornika SO i mesnih zajednica

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 15/2012), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za odbornike skupštine opštine Bajina Bašta, izbore za članove saveta mesnih zajednica, raspisane za 24. april 2016.godine.

Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 9:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta, www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 24. aprila 2016.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Nakon zaključenja biračkog spiska 08. aprila 2016. godine u 24:00 časa najksanije do 20. aprila 2016.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

OBAVEŠTENjE o biračkom spisku za Izbore 2016 – izbor narodnih poslanika

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“ broj 15/2012), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisane za 24. april 2016.godine.

Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 9:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opšptine Bajina Bašta, www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 24. aprila 2016.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građanin može najkasnije do 02. aprila u 24:00 časova podneti Opštinskoj upravi prema mestu boravišta zahtev da se u birački spisak upiše podatak o tome da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da do 02. april u 24:00 časova mogu opštinskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska 08. aprila 2016. godine u 24:00 časa najkasnije do 20. aprila 2016.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Veličina slova