POTENCIJALNI INVESTITORI U POSETI OPŠTINI BAJINA BAŠTA

19. Aprila 2012.godine grupa potencijalnih investitora iz Italije posetila je opštinu Bajina Bašta. Zajedno sa predsednikom opštine Zlatanom Jovanovićem obilazili su hale na teritoriji naše opštine. Njihova firma u Italiji bavi se proizvodnjom montažnih kuća. Ova kompanija dobila je posao od Ujedinjenih nacija da izradi 15000 drvenih kuća. Prilikom obilaska naše opštine, izrazili su veliku zainteresovanost za ulaganje u drvnu industriju.

Takođe pre nekoliko dana u Bajinoj Bašti je osnovana firma drugih investitora iz Italije koji se bave proizvodnjom obuće. Pogon za proizvodnju će biti u  zgradi bivše Slobode. Predstavnici ove firme su otvorili račun i registrovali preduzeće u Bajinoj Bašti.
U pitanju je kompanija Group Logistik Komercijal DOO iz Treviza a u Bašti je bio vlasnik firme Galizo Daniele.

PROMOCIJA OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Promocija opštine održana je u petak, 06.04.2012. godine u Ruskom Domu u Beogradu. Ova manifestacije okupila je poznate ljude naše privrede, diplomatski kor, kao i naše Bajinobaštane koji žive u Beogradu. Uz svečani prijem, predsednik opštine Zlatan Jovanović otvorio je svojim govorom zvanično predstavljanje naše opštine koja raspolaže velikim turističkim, ali i privrednim potencijalom. Pored predsednika opštine, govorili su i direktor Ruskog Doma Denisov Mihail Genadjevič.

Prezentaciju je pratio i kulturno-umetnički program, a vođenjem programa, bila je zadužena Olivera Jovićević.

DONETA ODLUKA O RASPISIVANjU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA

Odlukom 01 Broj:013-2/012 od 13. marta 2012. godine, koja je objavljena u *Sl.listu opštine Bajina Bašta* br. 2/012 od 13. marta 2012. godine, Predsednik opštine Bajina Bašta raspisao je izbore za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Bajina Bašta za 06. maj 2012. godine. Tekst te odluke objavljuje se u prilogu ovog obaveštenja koji možete preuzeti ispod.

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta Opštine Bajina Bašta

Shodno Zaključku 01 Broj: 06-5/012 od 02. marta 2012. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2012. godinu, namenjenih
dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima

I. Predmet  raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, koja su Odlukom o budžetu opštine Bajina Bašta za 2012. godinu opredeljena za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima.

II. Sredstva se odobravaju nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, a mogu se odobriti i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem van područja opštine Bajina Bašta, ali samo za aktivnosti koje se sprovode  na teritoriji opštine Bajina Bašta.

III. Uslovi konkursa- smernice i kriterijumi za donošenje odluke o raspodeli i korišćenju  sredstava:

  1. Strateške smenice: širi društveni značaj, zadovoljavanje interesa lokalnog stanovništva kroz delovanje nevladinog sektora i udruženja, podizanje nivoa svesti građana  o značaju delovanja nevladinih organizacija i udruženja, unapređenje kvaliteta života građana,
  2. Prednost pri odlučivanju će imati: nevladine organizacije i udruženja koje se bave aktivnostima od šireg  društvenog  značaja, prvenstveno po interese  ranjivih  i marginalnih grupa,  nevladine organizacije i udruženja sa značajnim  broj članova i pozitivnom  opštom ocenom ranije sprovedenih aktivnosti, jasna i razvijena ideja delovanja, nevladine organizacije i udruženja registrovani najmanje 1 godinu pre podnošenja projekta, sopstveno investiranje u projekat,
  3. Opštinsko veće neće odobravati projekte  kroz dobra ili usluge, već isključivo novčana sredstva, uplatom na tekući račun  podnosilaca prihvaćenih projekata, a prema dostavljenoj tehničkoj specifikaciji-predračunima,
  4. Opštinsko veće neće nadoknađivati troškove koje je podnosilac projekta  platio trećem licu za uslugu sastavljanja podnetog projekta ili za popunjavanje aplikacije  za podnošenje predloga projekta,
  5. Opštinsko veće zadržava pravo na izbor  projekata koji će biti podržani-podnošenje predloga projekta ne garantuje  njegovo finansiranje,
  6. Korisniku sredstava-nevladinoj organizaciji ili udruženju, koji su u 2011. godini koristili sredstva po ovom osnovu, a koji Opštinskom veću nisu podneli izveštaj i finansijski opravdali korišćena sredstva, na šta su se obavezali Ugovorom o korišćenju sredstava u 2011. godini, neće se odobriti sredstva za 2012. godinu.
  7. Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2012. godine,
  8. Sa korisnikom odobrenih sredstava opština će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito način finansijskog pravdanja namenskog utroška odobrenih sredstava.

IV. Prijave na konkurs-projekti podnose se na obrascu-aplikaciji, usvojenom od strane Opštinskog veća, a koji obrazac se može preuzeti na sajtu opštine Bajina Bašta: www.bajinabasta.rs u sekciji Najnovije vesti ili neposredno kod sekretara Opštinskog veća.

V. Uz prijavu na konkurs potrebno je  dostaviti kopiju rešenja o registraciji nevladine organizacije ili udruženja.

VI.  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću,  poštom na adresu:Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta, ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

DONETA ODLUKA O BUDžETU ZA 2012. GODINU

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS“br.54/2009,73/2010,101/2011), člana 32. Zakona o Lokalnoj samoupravi(Službeni glasnik RS“br. 129/2007) i člana 39, Statuta Opštine Bajina Bašta (Službeni list Opštine Bajina Bašta br.06/2008,07/2011) a na predlog opštinskog veća, skupština opštine Bajina Bašta, na sednici održanoj 10.02.2012. donela je odluku o Budžetu opštine Bajina Bašta za 2012.godinu.

POSETA PREDSEDNIKA TADIĆA OPŠTINI BAJINA BAŠTA

Predsednik Srbije Boris Tadić doputovao je u Bajinu Baštu da bi se upoznao sa aktuelnim stanjem usled jakih snežnih padavina i dugog perioda niskih temperatura.

Tadić je u Bajinu Baštu doputovao nakon što je obišao opštine Mali Zvornik i Ljubovija.

U zgradi opštine u Bajinoj Bašti predsednik Tadić,razgovarao je sa članovima Štaba za vanredne situacije.

PROGLAŠENO VANREDNO STANjE NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Zbog obilnih snežnih padavina koje su izazvale rizik, pretnju i posledice po životnu sredinu, stanovništvo i materijalna dobra, proglašava se VANREDNA SITUACIJA na delu teritorije opštine Bajina Bašta kojem pripadaju mesne zajednice:

U celini:

Jagoštica,Zaovine,Rastište,Pašna Ravan i Zarožje;

Delimično:

Bačevci,Okletac,Ovčinja,Gvozdac,Rogačica,Lještansko,Jakalj,Jelovik,
Zaglavak,Zlodol,Pilica,Solotuša,Rača,Beserovina i Perućac.

Veličina slova