Систематизација радних места у Општинској управи општине Бајина Башта

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 • Руководилац одељења

  Опис послова: Организује и руководи пословима одељења, обезбеђује законито и ефикасно вршење задатака и послова, одређује задатке, рокове и даје упутства за извршавање задатака и послова, врши надзор над њиховим извршавањем. Координира рад запослених и обезбеђује пуну запосленост; врши законом и другим актом утврђена овлашћења у случају повреде радне дужности; одговоран је за рад одељења; стара се о унапређењу рада и односа према грађанима, предузећима и установама; даје одговоре, информације и извештаје о питањима из рада одељења. Обезбеђује израду нацрта и предлога општих аката и материјала из делокруга одељења за органе општине; обавља најодговорније и најсложеније задатке и послове из делокруга одељења.

  Послове руководиоца Одељења за друштвене делатности и општу управу и заједничке послове обавља директно начелник Општинске управе.

 • Послови борачко инвалидске заштите и јавне набавке

  Опис послова: Одлучује у првом степену у управном поступку о признавању права војним инвалидима и члановима њихових породица, члановима породица палих бораца, цивилним инвалидима рата и члановима њихових породица, припадницима Равногорског покрета у складу са републичким прописима којима се регулише ова област, као и о свим облицима права које овим корисницима припадају.
  Одлучује о праву на материјално обезбеђење чланова породице лица на обавезној војној служби и о признавању права на накнаду трошкова сахране носилаца “Партизанске споменице 1941.године“. Издаје уверења, потврде и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција, припрема извештаје о раду, доставља податке о корисницима и променама Републичком заводу за статистику, води евиденције о уживаоцима инвалидских принадлежности, као и све друге евиденције, везане за ову област. Спроводи поступак јавних набавки за потребе свих органа општине, у складу са законским прописима који регулишу област јавних набавки. Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, правне струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Исплата по основу борачко инвалидске принадлежности

  Опис послова: Врши исплату по документима о утврђеним правима у области борачко инвалидске заштите војних и цивилних инвалида рата. Даје налоге Поштанској штедионици Београд за исплату примања по савезном пропису (инвалиднине, породичне инвалиднине, ортопедски додатак, додатак за негу и помоћ другог лица и сл.), врши контролу исплата преко извештаја штедионице, припрема извештаје о раду. Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови друштвених делатности

  Опис послова: Врши обраду документације у циљу издавања уверења о приходима по члану домаћинства за остварење права на: ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај ученика и студената у домове, регулисање школарине, и друге сврхе. Спроводи поступак категоризације деце ометене у развоју и обавља административне послове за Комисију за стипендирање талентованих ученика и студената општине Бајина Башта. Доноси решења о накнади трошкова смештаја и превоза ученика са подручја општине где су укинуте школе. Обавља послове категоризације смештајних јединица за пружање угоститељских услуга – смештаја туриста у домаћој радиности. Води регистар категорисаних апартмана кућа и соба за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности. Води регистар евидентирања оверених Уговора о туристичком посредовању у домаћој радиност и сеоском туризму. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, правне струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови контроле и исплате: исплата по основу породиљског одсуства

  Опис послова: Врши контролу исплата, требовање и рефундацију средстава по основу породиљског одсуства, доноси решења о остваривању права на породиљско боловање, попуњава налоге за пренос средстава, води прописану књиговодствену евиденцију, књижење аналитика и синтетика, контирање. Стара се о чувању документације и израђује статистичке извештаје, врши требовање потребних средстава за исплату права, доставља месечне, шестомесечне и годишње извештаје надлежним министарствима. Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, економске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови утврђивања права на додатак на децу и друга права по основу финансијске помоћи породицама са децом

  Опис послова: Пријем захтева за дечији и родитељски додатак, завођење поднетих захтева, издавање потврда о пријему захтева, обрада захтева, убацивање података из захтева у прописане обрасце постојеће у рачунару. Води првостепени поступак и доноси решења у вези остваривања права на родитељски додатак, као и послове у вези признавања и губљења права на дечији додатак. Води уредне евиденције о корисницима права и на основу истих издаје одговарајућа писмена на захтев странака. Врши прослеђивање поднетих жалби на донета решења надлежном министарству. Обавља послове по Одлуци о једнократној новчаној накнади за прворођено дете на подручју Општине Бајина Башта. Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења, начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, друштвеног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови пружања правне помоћи, саветник за заштиту права пацијената и радни односи

  Опис послова: Обавља послове везане за радне односе функционера општине и запослених у Општинској управи сходно законима и подзаконским актима. Води прописану евиденцију из радних односа и на основу исте издаје писмена у вези статусних права запослених и функционера. Води евиденцију о присутности на послу запослених и постављених лица Општинске управе и функционера општине.
  Сходно Одлуци о организовању Службе за пружање правне помоћи грађанима у општини Бајина Башта обавља: давање правних савета грађанима, саставља поднеске (тужбе, одговоре на тужбе, жалбе, ванредне правне лекове, представке и молбе и друго), саставља исправе, уговоре, тестаменте и друго, заступа странке у парницама из области радних односа и у поступцима у вези са породичним односима (брачни спорови, материнство, очинство, усвајање, издржавање, заштита од насиља у породици, заштита права детета, вршење, односно лишење родитељског права). Прати и проучава друштвене односе и права од интереса за остваривање правне помоћи и примену закона и о томе обавештава претпостављеног.Обавља послове саветника за заштиту права пацијента по поднетим приговорима и пружа потребне информавије и савете у вези са правима пацијената, сходно Закону, подзаконским актима и Одлуци о заштити права пацијената донете од стране општине Бајина Башта. Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења, начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, правне струке, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Послови матичара

  Опис послова: Води матичне књиге венчаних у складу са законом, на основу службене евиденције издаје изводе из матичних књига (рођених, венчаних, умрлих), уверења о држављанству, уверења о слободном брачном стању, уверења о упису чињеница важних за лични статус грађана, води други примерак матичних књига у електронском облику, обавља закључење брака, врши друге послове који се односе на спровођење Закона о матичним књигама, Породичног закона, као и других прописа из ове области. Обавља послове из области грађанских стања, предузима радње у управном поступку доношења решења о накнадним уписима у матичне књиге рођених, умрлих и накнадном упису података о држављанству у матичне књиге рођених, о промени имена и презимена у матичним књигама рођених и венчаних и о исправкама података у свим матичним књигама. Врши друге послове који непосредно произилазе из законскох прописа, као и по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

  Радно искуство: 1 година.

 • Заменик матичара

  Опис послова: Врши послове који се односе на вођење матичних књига рођених и умрлих и књига држављана, води и ажурира бирачке спискове, обавља закључење брака у одсуству матичара, саставља смртовнице, прима поднеске грађана. Врши оверу рукописа, потписа и преписа и изјава странака. Даје обавештења странкама у вези надлежности одељења Општинске управе у циљу остваривања њихових права, информације о потребној документацији и захтевима који се подносе одељењима и службама Општинске управе. Врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 3

  Стручна спрема: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно – научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смер, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара. Заменици матичара, који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. гласник РС“ бр. 20/09) немају високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманитарних наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера, настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит за матичара у року од 3 године од дана почетка примене овог Закона.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови архиве, завођења предмета и експедиција поште

  Опис послова: Врши развођење предмета и аката и региструје све промене у пасивној картотеци. Води архивску књигу и обавља друге послове који подразумевају ажурно вођење архиве у складу са прописима о архивској грађи, издаје оверене преписе из архиве по захтевима странака, врши здруживање предмета по налогу и издавање на реверс, сачињава извештај о кретању предмета у управном поступку.
  Води активну картотеку, као и увођење предмета по одређеним класификационим знацима, врши завођење предмета у интерне доставне књиге, прима предмете у роковник, врши улагања доставница и других аката који се налазе у роковнику. Враћа предмете референтима, води попис аката, послове у вези нађених ствари. Прима пошту за експедицију, врши адресирање обичних пошиљки и по ЗУП-у. Испуњава обрасце за препоручене пошиљке, води евиденциону књигу. Обавља и друге послове које му наложи руководилац одељења и начелник Општинске управе.

  Број извршилаца: 3

  Стручна спрема: Средња стручна спрема IV степен, друштвеног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе, познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови систем администратора и графичког дизајна, послови Канцеларије за младе

  Опис послова: Координира, организује, конципира и предлаже правце развоја информационог система Општинске управе, прати стање информационог система и начелнику Општинске управе предлаже мере проширења деловања на поједине сегменте у области рада. У сарадњи са начелником и руководиоцима одељења обавља послове припремања израде програма за потребе Општинске управе и органа општине. Организује обуку запослених, по могућности и спроводи обуку ради упознавања директних корисника са програмом, организује и по потреби непосредно учествује у пословима одржавања опреме информационог система и у том циљу ангажује квалификовану организацију. Стара се о правилном и рационалном коришћењу средстава информационе опреме и у том циљу предлаже мере и решења.
  Спроводи процедуру стартовања и искључивања рачунског система. Стара се о заштити свих база података и архивирању података у складу са прописима. Врши контролу приступа рачунарском систему. Инсталира софтвере као и све његове измене и допуне. Контролише правилну примену корисничких упутстава. Врши техничке припреме базе података за масовну обраду у поступку утврђивања локалних јавних прихода. Обрађује податке у циљу састављања извештаја. Отклања застоје у раду опреме. Учествује у припреми документације ради набавке опреме за потребе Општинске управе, врши ажурирање сајта општине. Врши послове оператера на објављивању свих докумената на сајту општине: локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, закључака о одбацивању захтева на интернет страници органа.
  Координира радом Канцеларије за младе, иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног радног временан, повећање запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља,, учествује у изрдаи посебних локалних акционих планова, спречавању насиља, учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у сагласноти са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање, иницира припрему пројеката за младе у циљу унапређења положаја младих и оставривања њихових права која ус у надлежности општине, координира радом Савета за међунационалне односе, стара се о заштити и унапређену националне равноправности на териториј општине, а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма, учествује у изради општинских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности, предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остаривање националне равноправности. Врши и друге послове по налогу руководииоца службе и руководиоца из обједињене процедуре.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, рачунарског или информатичког смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови возача путничких аутомобила

  Опис послова: Врши превоз путничким моторним возилом за потребе Општинске управе, по претходном одобрењу Начелника Општинске управе, води одговарајуће евиденције о извршеном превозу, стара се о одржавању возила. Врши достављање материјала за седнице Скупштине, Општинског већа и све друге врсте достављања аката за потребе Општинске управе, као и друге послове које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе.

  Број извршилаца: 2.

  Стручна спрема: Средња стручна спрема, положен возачки испит „Б“ категорије.

  Радно искуство: 5 година управљања моторним возилом «Б» категорије .

 • Послови Курира - достављача

  Опис послова: Врши преузимање и предају пошиљки на пошту, врши лично и остало достављање свих врста писмена грађанима и правним лицима на подручју насељеног места Бајина Башта, врши преузимање извода и предају налога за пренос средстава у Управи за трезор, разноси интерне књиге поште по одељењима Општинске управе. Врши достављање материјала за седнице Скупштине, Општинског већа и све друге врсте достављања аката за потребе Општинске управе, Врши умножавање и фотокопирање материјала за потребе Скупштине, Општинског већа, Председника општине и Општинске управе, врши умножавање материјала за потребе других органа по налогу непосредног руководиоца, учествује у слагању умноженог материјала, стара се о чувању и правилном одржавању средстава за умножавање материјала. У току грејне сезоне ради на активирању грејних уређаја, врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Трећи степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, без обзира на радно искуство са положеним испитом за руковаоца парним котловима.

 • Послови одржавања хигијене

  Опис послова: Обавља послове одржавања хигијене свих пословних просторија у згради општине и општинског дворишта.
  Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 2

  Стручна спрема: НК радник, заврђшена основна школа, без обзира на радно искуство.

 • Послови телефонисте

  Опис послова: Обавља послове успостављања телефонских веза, води евиденцију и саставља месечне извештаје о обављеним разговорима, стара се о исправности телефонских уређаја и врши друге послове које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: трећи степен стручне спреме, ПТТ манипулант, без обзира на радно искуство.

 • Послови кафе куварице

  Опис послова: Ради на пословима послуживања за потребе Скупштине општине, Општинског већа, председника општине, званичних делегација, као и запослених. Стара се о хигијени кафе кухиње и по исказаној потреби обавља послове одржавања хигијене свих пословних просторија у згради општине и општинског дворишта. Сарађује са запосленим на набавци потрошног материјала. Врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Трећи степен стручне спреме без обзира на радно искуство.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

 • Секретар Скупштине

  Опис послова: Стара се о обаваљању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаних за њихов рад. Припрема и разрађује седнице Скупштине и њених радних тела; пружа помоћ одборницима у вршењу њихове функције; израђује нацрт Пословника Скупштине; врши стручну обраду аката донетих на седницама Скупштине; врши обраду записника Скупштине; учествује у изради извештаја о раду радних тела Скупштине; стара се о благовременом прибављању одговора на одборничка питања; обезбеђује чување изворних аката о раду Скупштине општине.
  Обавља послове секретара Општинског већа и то:припрема материјале потребне за рад Општинског већа и његових радних тела; припрема нацрте и предлоге општинских аката који се односе на организацију и начин рада Општинског већа и његових радних тела; врши стручну обраду аката донетих на седницама Општинског већа, врши обраду записника са седница Општинског већа,обезбеђује чување изворних аката о раду Општинског већа.
  Врши достављање података, списа и исправа надлежном органу Републике који врши наадзор над радом и актима Скупштине општине. Врши и друге задатке и послове који произилазе из законских и других прописа.
  Организује рад Службе за послове органа општине. Врши распоред послова и задатака водећи рачуна да се обезбеди пуна запосленост; стара се о остваривању радне дисциплине; пружа стручну помоћ запосленим у њиховом раду. Припрема извештаје о раду Службе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Висока стручна спрема VII, Правни факултете, положен стручни испит за рад у органу државне управе, познавање рада на рачунара.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Технички послови за седнице Скупштине општине, Општинског већа и радних тела органа општине

  Опис послова: Врши послове техничке израде записника са седница Скупштине општине, седница радних тела и других састанака, вођење записника са тих седница. Врши обраду аудио и видео записа у текстуални облик. Врши оперативно-техничке послове у вези припреме материјала за седнице Општинског већа и радних тела органа општине, обраду материјала са седница, достављање и архивирање, стара се о вођењу и изради записника и техничкој изради аката. Обављање свих дактилографских послова за потребе Општинске управе, органа Општине, излазак на лице места ради обављања дактилографских послова са овлашћеним лицима. По потреби послови протокола, администрација и коресподенција за потребе функционера општине. Обавља и друге послове по налогу шефа службе, руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Средња стручна спрема IV степен, правно – биротехничког или друштвеног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе, познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, БУЏЕТА И РАЧУНОВОДСТВА

 • Руководилац одељења

  Опис послова: Руководи радом одељења, стара се за законитост рада одељења; пружа потребну стручну помоћ извршиоцима и распоређује послове на непосредне извршиоце, управља консолидованим рачуном трезора, готовином и дугом, банкарским односима; стара се о ликвидности консолидованог рачуна трезора. Прати и примењује прописе из области рада одељења. Представља одељење и потписује акта која се доносе у том одељењу. Пружа стручну помоћ запосленима. Стара се о спровођењу закона и других прописа, као и одлука и закључака Скупштине општине и Општинског већа. Управља дневном ликвидношћу трезора. Саставља дневни биланс новчаних токова у циљу одржавања билансне равнотеже. Планира буџетску ликвидност, на основу прилива средстава у буџет. Даје смернице и упутства корисницима буџета у циљу ефикасније и рационалније употребе буџетом одобрених средстава. Сачињава преглед текућих прихода и расхода буџета. Саставља извештај о приливу и одливу наменских средстава. Израђује нацрт Одлуке о буџету и усаглашава финансијске планове корисника буџета са Одлуком о буџету. Прати реализацију финансијских планова корисника буџета и предлаже износе трансфера. Писмено обавештава сваког корисника буџета о висини планираних апропријација и месечној динамици коришћења квота, а квоте одређује пре почетка периода на који се оне односе. Одређује услове за утврђивање квота по финансијским плановима корисника буџета. Дефинише дневне, месечне, тромесечне, шестомесечне квоте потрошње. Предлаже нормативно уређење рачуноводствених послова. Израђује информације и даје податке из књиговодствених евиденција надлежним органима општине. Израђује нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета у складу са буџетским календаром. Израђује годишњи финансијски извештај буџета у складу са Законом о буџетском систему.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, економске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Књиговођа трезора

  Опис послова: Формира књиговодствену документацију, проверава рачунску, формалну и суштинску исправност примљене документације и одлаже исту. Врши контирање и књижење свих пословних промена у оквиру рачуна трезора. Учествује у изради налога благајне у смислу одређивања одговарајућег конта. Прати и примењује прописе из области финансирања, у складу са Законом о буџетском систему и Законом о рачуноводству. Врши тромесечно усаглашавање финансијских извештаја корисника буџетских средстава о примљеним средствима и извршеним плаћањима са извршењем буџета. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама првог степена економског смера (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године -виша стручна спрема, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Шеф рачуноводства

  Опис послова: Прати и примењује прописе из области финансирања, у складу са Законом о буџетском систему и Законом о рачуноводству. У складу са усвојеним финансијским планом подноси захтев за пренос средстава за плаћање и пренос средстава из буџета заједно са пратећом документацијом о насталој промени. Оверава захтеве и обезбеђује потпис старешине органа и води регистар поднетих захтева. Прати кретање остварених расхода у односу на финансијски план. Пише захтеве за промене апропријација и прати остварење истих. Организује припреме за попис имовине и врши ревалоризацију основних средстава и обрачун амортизације код основних средстава и одговоран је за извршење истих. Припрема одговарајуће извештаје о платама запослених радника. Учествује у изради завршног рачуна буџета у складу са буџетским календаром. Организује вођење помоћних књига и евиденцију директних корисника буџета у складу са уредбом о рачуноводству. Спрема налоге за плаћање рачуна Општинских органа, Општинске управе, индиректих корисника. Учествује у изради финансијског плана и плана јавних набавки директног корисника. Прати законске прописе из области финансија и друге прописе из ове области. Врши контролу /ликвидатуру/ исплата. Прима, проверава и обрађује захтеве корисника буџетских средстава, припрема налоге и прослеђује у службу трезора на плаћање. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, економске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци .

 • Послови благајне

  Опис послова: Контролише исправност документације за готовинске исплате. Обавља све новчане трансакције на основу налога за исплату. Књижи свакодневно благајничку документацију, води евиденцију за све готовинске исплате, води књигу благајне, књигу примљених и издатих чекова. Попуњава одговарајуће статистичке обрасце везане за исплату зарада и обрасце у области радних односа-М-4, образац ПИО. Врши обрачун плата и накнада за сваког запосленог и обустава из плата на основу решења о висини плата. Сачињава исплатне листе, уручује писмени обрачун плата запосленима. Води аналитичке картице о исплатама плата за сваког запосленог. Врши обрачун и исплату накнада одборницима, члановима Општинског већа и члановима радних тела Скупштине општине у складу са важећим одлукама. Врши исплату стипендија по општинској одлуци, обрачун и исплату свих уговора о делу, израђује и доставља надлежнима прописане обрасце. Овлашћен је да подиже готов новац ради исплате разних видова новчаних давања у складу са законским прописима. Одговоран је за стање новчаних средстава и ажурно вођење благајничких докумената. Одговоран је за тачан обрачун плата, накнада и других примања запослених. Ради и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: средња стручна спрема IV степен, економског смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе, познавање рада на рачунару

  Радно искуство: 1 године у струци.

 • Финансијски послови за потребе месних заједница, евиденција непокретности

  Опис послова: Прати и примењује прописе из области финансирања, у складу са Законом о буџетском систему и Законом о рачуноводству. Обавља све финансијске послове за потребе месних заједница и израђује завршне рачуне за исте. Врши послове контирања, књижења и ликвидатуре а месне заједнице. Одговоран је за устројавање евиденције непокретности, станова, чији је власник општина и Општинска управа. Прима и обрађује захтеве корисника основог и средњег образовања и прослеђује их у службу трзора за плаћање. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, економске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови материјалног књиговође-Одељење за финансије, буџет и рачуноводство

  Опис послова: Врши пријем свих фактура кроз књигу ућазних фактура. Врши формалну, рачунску и суштинску контролу примљених рачуна и књиговодствених исправа и потписује их. Води аналитичне картице средства по номенклатурним бројевима за орган управе.
  Врши аналитичке послове, евиденију ситног инвентара, евиденцију потрошног материјала. Прати извршење додељених уговора о јавним набавкама, обавештава начелника Општинске управе о недостацима примљене робе и евентуалним неправилностима примљених рачуна. Врши набавку потрошног материјала и средства за потребе Општинске управе. Врши контролу одржавања имовине општине. Води евиденцију о путничким аутима и води рачуна о благовременом техничком прегледу и регистрацији аута. Саставља месечни извештај о пређеној киломеражи за путничке ауте и о извршеној потрошњи горива у претходном месецу и извештај доставља начелнику Општинске управе. Води евиденцију набавке и потрошње горива. Врши послове из противпожарне заштите и послове повереника за ванредне ситуације у сладу са законским прописима. Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Средња стручна спрема IV степен, економског смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару и испит из области противпожарне заштите.

  Радно искуство: 1 година у струци.

СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

 • Инспектор канцеларијске и теренске контроле за правна лица и предузетнике

  Опис послова: Контролише благовремено подношење пореских пријава од стране правних лица и предузетника, врши проверу тачности података наведених у пореским пријавама (канцеларијска и теренска контрола), врши утврђивање површина које се користе за обављање пословне делатности и које служе као основ за израду решења за накнаду за коришћење градског грађевинског земљишта, врши ажурирање електронске базе података о пореским обвезницима, помаже у изради пореских решења. Формира електронску базу података, утврђује књиговодствене ревалоризоване вредности имовине, утврђује тржишну вредност имовине, економско – финансијске послове управљања имовином- процена вредности имовине применом одговарајућих методологија, припрема извештаје. Пружа стручну помоћ корисницима, односно носиоцима права коришћења у погледу вођења евиденција, припрема и доставља извештаје о непокретностима у јавној својини на Обрасцу ЗОС-ЈС Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. Обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, економске струке, положен стручни испит за рад органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови пријема пријава и утврђивање локалних пореских обавеза и накнада за правна лица и предузетнике

  Опис послова: Прима и заводи пореске пријаве од стране обвезника, врши унос података из пореских пријава као и других података у компјутерски програм службе, израђује и штампа пореска решења по основу локалних јавних прихода, врши експедицију пореских решења и брине се о архиви сектора (пореске пријаве, пореска решења и други документи) врши издавање пореских уверења и књижење уплата од стране обвезника. Обавља попис и упис имовине Општине- уношење података о непокретностима, праћење и утврђивање насталих промена, провођење утврђених промена кроз евиденцију у року од 30 дана од дана сазнавања за промену. Прибавља податаке од Службе за катастар непокретности, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач јединица локалне самоуправе, води евиденцију о непокретностима у јавној својини Општине као и о непокретностима које користе јавна предузећа, установе и друга правна лица чији је оснивач јединица локалне самоуправе ,евидентирање улагања у непокретности и друге послове везане за одржавање евиденције. Обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама првог степена економског смера (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године -виша стручна спрема, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Инспектор контроле и наплате пореског дуга и накнада

  Опис послова: Врши проверу тачности података наведених у пореским пријавама физичких лица (канцеларијска и теренска контрола), прати законе, уредбе и општинске одлуке којима се обезбеђује законит и правилан рад службе, пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима, извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом, подноси захтев за покретање пореско –прекршајног и кривичног поступка за извршена прекршајна и кривична дела, помаже у изради пореских решења. Обавља друге послове по налогу, руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, економске или правне струке, положен стручни испит за рад органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови пријема пријава и утврђивање локалних пореских обавеза и накнада за физичка лица

  Опис послова: Прима и заводи пореске пријаве од стране обвезника, врши унос података из пореских пријава као и других података у компјутерски програм службе, израђује и штампа пореска решења по основу локалних јавних прихода, врши експедицију пореских решења и брине се о архиви сектора (пореске пријаве, пореска решења и други документи), врши издавање пореских уверења и књижење уплата од стране обвезника. Обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 2.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, економске или правне струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА, ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 • Руководилац одељења

  Опис послова: Одлучује, организује и руководи пословима одељења, обавља најсложеније задатке и послове из делокруга одељења, обезбеђује ефикасно и законито обављање послова из свог делокруга, одређује непосредне задатке за извршавање задатака и послова, стара се о правилном распореду послова, врши надзор над извршавањем задатака и послова, координира рад запослених и обезбеђује пуну запосленост у раду и даје упутства за извршавање задатака и послова, стара се о стручном оспособљавању запослених, одговора за рад одељења, утврђује годишњи програм рада и оперативне планове рада одељења. Доноси решења у управном поступку и друга акта, даје правне савете и пружа сву правну помоћ запосленим у оквиру одељења при изради управних и нормативних аката, даје одговоре, информације, извештаје о питањима која се односе на рад одељења. Израђује и доставља надлежним органима извештаје.
  Спроводи део обједињене процедуре тако што издаје грђевинске дозволе и доставља инспекцији и имаоцима јавних овлашћења; доноси решења о измени грађевинске дозволе услед промене инвеститора; доноси решења о измени грађевинске дозволе услед промене у току грађења; доноси решења којим се одобрава извођење радова по члану 145 Закона; издаје привремене грађевинске дозволе; издаје употребен дозволе које доставља инвеститору, инспекцији и органу надлежном за послове државног премера и катастар. Из обалсти грађевинарства издаје уверења о етажирању легалних објеката и уверења о вештачењу старости објеката на основу елабората вештака.
  Врши друге послове по налогу начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, економске, правне, архитектонске или грађевинске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Послови Регистратора обједињене процедуре

  Опис послова: Спроводи обједињену процедуру тако што води електронску, јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова, до издавања употрбне дозволе, која садржи и акта прибављања и издата у тој процедури (регистар обједињене процедуре); обезбеђује објављивање услова , грађевинских и употребних дозвола у електронском облику путем интернета; одговора за законито, систематично и ажурно вођење регистра обједињене процедуре у складу са законом и стара се о њему, омогућује доступност података о току сваког појединачног и прати рокове и обавештава обрађиваче; у законском року подноси прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорних лица имаоца јавних овлашћења кад не поступају на начин и у роковима прописаним законом; омогућује Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржане у Регистру, предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра. Обавља и друге послове из урбанизма по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, архитектонске или грађевинске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови урбанисте

  Опис послова: Издаје информацију о локацији на основу планског документа, која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно више катастарских парцела у законском року. Издаје локацијскe услове за изградњу односно доградњу објеката на основу планског документа и сепарата, која садржи све услове и податке, потребне за израду техничке документације у законском року. Прибавља податке од органа надлежног за послове државног премера и катастра, прибавља услове за пројектовање и прикључење објекта од имаоца јавних овлашћења, прибавља сагласности на техничку документацију, прибавља документацију коју издају имаоци јавних овлашћења. Организује јавну презентацију урбанистичког пројекта и доставља са свим примедбама и сугестијама комисији за планове , потврђује да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документокм, законом и подзаконским актима или одбија потврђивање, потврђује пројекте препарцелације односно парцелације и обавештава о томе подносиоца захтева. По потреби пружа помоћ носиоцу израде планског документа, односно урбанистичких планова, укључујући прикупљање и достављање свих службених података и докумената на захтев носиоца израде планског документа. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, архитектонске или грађевинске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Послови грађевинарства

  Опис послова: Издаје накнадне грађевинске дозволе у поступку легализације.Издаје накнадне употребне дозволе у поступку легализације. Издаје уверења о поднетим пријавама за легализацију и спроводи законом прописани поступак легализације објеката изграђених без грађевинске дозволе, излази на терен ,утврђује услове легалзације и обавештава странку . По потреби припрема нацрте одлука из области које регулишу изградњу и легализацију објеката, као и израду нацрта одлука за привремене објекте .Прима и потврђује изјаву извођача радова о изградњи темеља и обавештава грађевинску инспекцију . По потреби пружа помоћ носиоцу израде урбанистичког плана. Учествује у изради анализа , информација и извештаја из свог делокруга рада. Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, односно руководиоца одељења.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама првог степена грађевинске или атрхитектонске струке (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама факултета у трајању до три године -виша стручна спрема, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Послови на решавању имовинско-правних односа и правни послови на евиденцији непокретности, послови повереника за избеглице

  Опис послова: Обавља послове који се односе на вођење поступка и израду решења о експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности, враћању земљишта, изузимању земљишта, поништају решења о изузимању грађевинског земљишта. Спроводи поступке и доноси решења у неокончаним поступцима по прописима о самовласном заузећу земљишта у друштвеној својини. Спроводи поступак и доноси решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, о конверзији права коришћења у право својине, о престанку права коришћења. Обавља саслушање странака и доставља записнике о саслушању по замолницама других органа. Обавља послове за упис права јавне својине у регистар непокретности, подноси захтев за добијање потврде Републичке дирекције за имовину да су непокретности пријављене за јединствену евиденцију непокретности у државној својини, подноси евиденционе пријаве на прописаном обрасцу и добијање потврде од Дирекције за имовину. Води евиденцију о непокретностима које користи јединица локалне самоуправе. Преузима прибављене и стечене непокретности, предаје отуђене непокретности, прибавља потребну документацију о прибављању или отуђењу непокретности. Даје предлоге надлежном органу о давању у закуп, о отуђењу, прибављању или размени непокретности. Обавља послове из стамбене области, откуп станова, упис стамбене зграде у Регистар стамбених зграда, вођење поступка бесправних усељења и исељења из стана; обављање послова у вези одржавања стамбених зграда и станова. Доноси предлоге решења о признавању статуса избеглице, доноси предлоге решења о узимању статуса избеглице по службеној дужности и на захтев странке, а исте предлоге доноси и за расељена лица. Обавља послове везане за збрињавање избеглица, стара се о прикупљању података о збрињавању избеглица, дефинисању њиховог статуса и ибезбеђивању повратка у њихова ранија места боравка. Брине се о усклађеном деловању свих учеснила који раде на прихвату и збрињавању избеглица у општини. Обезбеђује благовремено обавештење јавности о збрињавању избеглица. Даје сагласност МУП-у за промену адресе избеглих лица, сагласност за пријаве и одјаве. Организује сахране избеглих лица која немају ближих сродника и подноси захтеве за рефундацију трошкова Комесеријату. Врши и све другр административне послове за потребе избеглих и расељених лица. Одржава везу између посебних оперативних тела у општини и Комесеријата. Остварује сарадњу са начелником округа. Сарађује са свим међународним и домажим хуманитарним организацијама, прати и израђује пројекте из ове области и области социјалног становања. Обавља и друге послове из ове области које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе.

  Број извршилаца: 3

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, правне струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци .

 • Послови водопривреде и пољопривреде

  Опис послова: Издаје водопривредне услове: за сеоске водоводе, за сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у користу за велику воду и на обали, за промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју, за објекте изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у јавну канализацију, осим за атмосферске воде које нису загађене и воде из домаћинства, за воденице и објекте на сплавовима.
  Издаје водопривредну сагласност за сеоске водоводе и за воденице и објекте на сплавовима, издаје водопривредну дозволу за сеоске водоводе и воденице и објекте на сплавовима, израђује Нацрт плана одбране од поплава. Израђује нацрте одлука из области водопривреде.
  Води управни поступак за промену намене пољопривредног земљишта и утврђивању накнаде, издаје уверења о пољопривреди, учествује у изради стратегије за развој пољопривреде, обавља стручне и административне послове и кординира радом комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступак давања пољопривредног земљишта у закуп, пружа стручне услуге комисијама за процену штета из области пољопривреде, води регистре и евиденције из области пољопривреде, даје стручне савете и учествује у изради пројеката из области пољопривреде и прати реализацију истих. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 2

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, правне, пољопривредне или шумарске струке, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови локалног економског развоја и подршке улагањима и послови предузетништва

  Опис посла: Израђује радни материјал, нацрте одлука везаних за подстицање и усмеравање локалног економског развоја, предлаже мере за унапређење локалног економског развоја, прати конкурсе, припрема пројектну документацију. Учестује у изради општих и појединачних аката који могу утицати на привредни развој општине, а чије доношење је у надлежности Скупштине, председника Општине или Општинског већа, остварује контакте са локалним привредницима и предузетницима у циљу анализирања пословне климе и унапређења њиховог пословања, обавља и друге послове у складу са одредбама Закона о улагањима( „Сл.лист РС“ број 89/2015). Прима захтеве – пријаве за оснивање радњи, за брисање радњи, за издавање извода за вођење радњи као и пријаве промена насталих у току пословања самосталних радњи (пријава почетка рада радње, промена личних података о предузетнику, ортацима или пословођи, података о ортацима који иступају или приступају, промена пословног имена, седишта, претежне делатности, регистарске ознаке такси возила, промену пословође или ортака овлашћеног за заступање, простора ван пословног седишта, привремени престанак обављања делатности, периода на који се предузетник региструје, ПИБ-а, рачуна у банци, упис забележбе) и прослеђивање истих Агенцији за привредне регистре Београд у складу са Споразумом о сарадњи, са дневном спецификацијом приспелих пријава. Доставља Агенцији за привредне регистре месечне извештаје (спецификације) исказане по поднетим захтевима и доставља месечне фактуре. Издаје уверења о вођењу самосталних радњи које су регистроване код Општинске управе до 31.12.2005.године. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови заштите животне средине

  Опис послова: Доноси решење о потреби утицаја за животну средину пројеката у области привреде, саобраћаја, индустрије, енергетике и другог. Доноси решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину. Организује и води јавне презентације и јавне расправе, учествује у раду Техничке комисије, сарађује са стручним организацијама у поступку процене на животну средину. Доноси решење о давању или одбијању давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину. Врши оцену Извештаја и даје сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину. Спроводи поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада издаје други надлежни орган јединице локалне самоуправе. Издаје дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине као и дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника отпада. Обавља послове везане за планирање одбране, сарађује и координира са органима Министарства одбране, који су надлежни за планирање одбране. Издаје дозволе за обављање делатности промета односно дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник, као и дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија физичком лицу. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Просветни инспектор

  Опис послова: Врши контролу: поступања установа у погледу примене закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката; остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених; остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља односно старатеља; обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи; поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону; испуњености прописаних услова за спровођење испита; прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа. Врши контролу испуњености услова за почетак рада установе као и за проширење делатности. Налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року, наређује извршавање прописане мере уколико није изршена, забрањује спровођење радњи у установи које су супротне закону, подноси пријаву надлежном органу за кривично дело, прекршај и привредни преступ и обавештава други орган о потреби предузимања мера за које је надлежан, припрема извештаје о раду. Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе. Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена. Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на мастер академским студијама у области правних наука, са предходно завршеним основним академским студијама у овој области или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године са положеним стучним испитом за рад у органима државне управе или са положеним стручним испитом за секретара установе и који има најмање пет година радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима; лице са стеченим образовањем наставник, васпитач и стручни сарадник са високим образовањем, положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, са најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања, као и положен стручни испит за рад у органу државне управе.

 • Грађевински инспектор - послови савета за миграције

  Опис послова: Врши послове инспекцијског надзора који су Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима поверени општини, обавља инспекцијски надзор над применом законских прописа и општих аката Скупштине општине у области грађевинарства, врши надзор над изградњом објеката за које дозволу или решење по чл.145. Закона издаје општина, проверава да ли правно лице или предузетник који гради објекат, односно лица која обављају поједине послове на грађењу објекта, односно лица која врше стручни надзор испуњавају прописане услове, врши надзор над коришћењем објеката и предузима мере ако утврди да се коришћењем објеката доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина, води управни поступак по службеној дужности и пријавама трећих лица, доноси решења и налаже мере и одговоран је за њихово спровођење , обавезан је да изврши најмање два испекцијска надзора над изградњом ојеката и то после изградње темеља и по изградњи објекта у конструктивном смислу. У вршењу инспекцијског прегледа овлашћен је да уђе на градилиште и објекте, да индентификује лица, узме изјаве од одговорних лица , фотографише градилиштеили објекте, сачини видео снимке предузима и друге радње у циљу утврђења чињеничног стања . Грађевински инспектор је овлашћен да уђе у посебни физички део зграде у којем се изводе радови за које је по Закону о планирању предвиђен инспекцијски надзор, уколико постоји основана сумња да ће приликом надзора бити откривена повреда закона која захтева предузимање хитне мере ради спречавања опасности по живот и здравље људи, односно извођење радова који представљају извршење кривичнг дела бесправне градње. Грађевински инспектор подноси прекршајну, односно кривичну пријаву и иницира поступак одузимања лиценце главном пројектанту, односно одговорном пројектанту који је потписао техничку документацију а која није у складу са законом и подзаконским актима. Грађевински инспектор сачињава програм уклањања објеката и одговара за његово извршење, a по извршеном уклањању објекта, односно његовог дела сачињава записник о уклањању објекта, односно његовог дела и доставља органу надлежном за послове катастра непокретности. У регистар обједињене процедуре евидентира и доставља обавештења, пријаве и коначне одлуке . Сарађује са републичким инспекцијама и органима у циљу успешнијег обављања надзора. Ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе. Води евиденције прописане за грађевинску инспекцију. Обавља све послова за потребе савета за миграције. Обавља и друге послове из своје надлежности, као и друге послове које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе. Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена. Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године или образовање на студијама првог степена грађевинске, атрхитектонске струке (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године -виша стручна спрема, положен стручни испит за рад у органу државне управе, због обављања и послова савета за миграције, потребно је обавезно високо образовање друштвеног смера.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Комунални инспектор

  Опис послова: Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката. Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга. Уређивање и одржавање објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење града, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођење отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене. Доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, подноси прекршајне приајве и предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина. Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена. Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

  Број извршилаца: 2

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Послови из области комуналних делатности и надзора над радом вршилаца комуналне делатности

  Опис послова: Врши послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналне делатности, снабдевање водом и топлотном енергијом, одржавање чистоће, комуналне хигијене, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одржавање улица и саобраћајница. Врши надзор над радом вршиоца комуналне делатности којима је поверено обављање комуналне делатности оснивањем јавних предузећа. Надзор се врши на основу општинских одлука и програма рада вршиоца комуналних делатности овером дневника рада-ситуација о извршеним комуналним услугама. Након овере грађевинског дневника примерак за Општинску управу се копира и доставља начелнику Општинске управе ради усклађивања истог са књигом дневника рада на основу које одобрава уплате по испостављеним фактурама од стране вршиоца комуналне делатности.Обавља и послове комуналног инспектора по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама факултета у трајању од најмање четири године, друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

 • Инспектор за саобраћај и путеве

  Опис послова: Врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза. Прегледа возила и контролише потребну документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском и ауто-такси превозу са списком путника, отпремнице и спискове радника у превозу за сопствене потребе. Утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза. Врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати стање саобраћајних знакова на путевима. Издаје дозволе за вршење истовара и уговара робе из моторних возила, сачињава записнике о увиђају и саслушању странака, предузима управне мере за које је законом овлашћен, доноси решења и одговоран је и стара се о њиховом спровођењу, подносипрекршајне пријаве као и захтеве за привредне преступе. Сарађује са другим инспекцијама у циљу успешнијег вршења надзора. Ради извештаје и програм рада за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе. Води регистар за оверу реда вожње у линијском приградском саобраћају.
  Обавља послове код промене режима саобраћаја. Ради и друге послове из своје надлежности, као и друге послове које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе. Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена. Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 3 године у струци.

 • Инспектор за заштиту животне средине

  Опис послова: Инспектор за заштиту животне средине врши послове инспекцијског надзора над применом прописа из области заштите животне средине који су поверени општини: планирање и изградња објеката који у већој мери могу угрозити животну средину од буке, загађења ваздуха, утврђивање испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности, утврђивање испуњености услова и спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на Студију затеченог стања; контрола подручја индустријског загађења, утицај на околину, поступање с отпадом, загађење ваздуха из непокретних и дифузних извора; врши надзор над применом техничких стандарда заштите животне средине, контролише спровођења мера за заштиту животне средине и обавља контролу стања животне средине утврђених решењем, дозволом, односно другим обавезујућим актима којима се одређују услови за рад постројења; доноси решења и закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног потупка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве, учествује у припреми информација за државне органе и медије, поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама, припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду, прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору. Периодично врши контролу управљања заштићених природних добара, за која је решење о заштити донела општина, као и контролу аката везаних за заштићене природне објекте и исте контролише на терену, сходно закону. Израђује пројекте из области заштите животне средине, из области подизања и одржавања зелених површина и учествује у реализацији истих.Решава у области одржавања јавних зелених површина по службеној дужности и по захтевима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе. Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена. Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

  Број извршилаца: 1

  Стручна спрема: Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 3 године у струци.

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА

 • Послови протокола, администрација и коресподенција за потребе функционера општине

  Опис послова: Стара се о протоколисању лица, предмета и пошиљки који се као службени уручују Председнику општине, заменику Председника општине и председнику Скупштине општине и другим функционерима општине. Класификује и разврстава пошту приспелу функционерима општине. Врши пријем и упућивање странака које се обраћају, пружа информације странкама. Преусмерава телефонске позиве функционерима општине, врши експедицију и пријем поште. По потреби обавља и послове техничке израде записника са седница Скупштине општине, седница радних тела и других састанака, вођење записника са тих седница. Врши обраду аудио и видео записа у текстуални облик, оперативно-техничке послове у вези припреме материјала за седнице Општинског већа и радних тела органа општине, обраду материјала са седница, достављање и архивирање, стара се о вођењу и изради записника и техничкој изради аката. Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

  Број извршилаца: 1.

  Стручна спрема: Средња стручна спрема IV степен, друштвеног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе и познавање рада на рачунару.

  Радно искуство: 1 година у струци.

Уколико имате било каквих питања везаних за Систематизацију радних места у општини Бајина Башта обратите нам се путем контакт формулара кликом  ОВДЕ
Величина слова