Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA

NA KAT. PARCELI BR. 751/13 KO BAJINA BAŠTA

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 17. do 24. decembra 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Radovan Stamenić, ul. Dušana Višića 126, Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća Centra za urbanističko i prostorno planiranje i zaštitu životne sredine „EKO URBO PLAN“ doo, Užice, odgovorni urbanista Petar Živković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0743 04.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 24. decembra 2021. godine.

Podelite ovu vest:
Veličina slova