На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 751/13 КО БАЈИНА БАШТА

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 17. до 24. децембра 2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Радован Стаменић, ул. Душана Вишића 126, Бајина Башта.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа Центра за урбанистичко и просторно планирање и заштиту животне средине „ЕКО УРБО ПЛАН“ доо, Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 0743 04.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 24. децембра 2021. године.

Поделите ову вест:
Величина слова