Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU HLADNjAČE NA KAT. PARCELI BR. 2045/1 SA SAOBRAĆAJNIM PRIKLjUČKOM NA DRŽAVNI PUT 2A REDA BR.170 NA KAT. PARCELI BR. 2607 PREKO KAT. PARCELE BR. 2045/4, SVE KO CRVICA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. jula 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „SIROGOJNO COMPANY” DOO, Sirogojno.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „AG biro“ doo Užice, Ul. Kurlagina 10, Užice, odgovorni urbanista Ana Papić, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0716 04.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. jula 2021. godine.

Podelite ovu vest:
Veličina slova