На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 2045/1 СА САОБРАЋАЈНИМ ПРИКЉУЧКОМ НА ДРЖАВНИ ПУТ 2А РЕДА БР.170 НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 2607 ПРЕКО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2045/4, СВЕ КО ЦРВИЦА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од до 09. јула 2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је preduzeće „SIROGOJNO COMPANY” DOO, Sirogojno.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „АГ биро“ доо Ужице, Ул. Курлагина 10, Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 0716 04.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 09. јула 2021. године.

Поделите ову вест:
Величина слова