Промена Статута Општине Бајина Башта

Сходно Одлуци Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-23/014 од 30. јуна 2014. године о приступању промени Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Општинско веће општине Бајина Башта именовало је радну групу за израду нацрта Измена и допуна Статута општине Бајина Башта.

Образложена Одлука о приступању промени Статута општине Бајина Башта, као и пречишћени текст Статута општине Бајина Башта, објављени су на сајту општине Бајина Башта а сви заинтересовани их могу и непосредно преузети код секретара Скупштине.

Позивају се грађани, институције, месне заједнице, удружења грађана и сви други заинтерсовани да своје примедбе, предлоге, сугестије и мишљења у вези промене Статута општине Бајина Башта доставе радној групи Општинског већа општине Бајина Башта у писаној форми поштом, непосредном предајом на писарници Општинске управе општине Бајина Башта или на e-mail адресу општине Бајина Башта sobb@open.telekom.rs , најкасније до 22. децембра 2014. године.

Информација за кориснике услуге – ПОМОЋ У КУЋИ

Позивају се сви заинтересовани корисници услуге помоћ у кући да се обрате надлежним центрима за социјални рад, како би остварили ово право, а критеријуми за кориснике су следећи:

  • Особе са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта,
  • Старе и хронично оболеле особе
  • Старе особе које живе саме или у домаћинствима чији чланови нису у могућности да им обезбеде адекватну помоћ.

Партиципација се одређује према важећем Правилнику Центра за социјални рад у Бајиној Башти.

Адреса за пријаву корисника је:

ЦСР Бајина Башта, Рајка Тадића 2, 31250 Бајина Башта, тел: 031-869-423

Обавештење за спортске клубове и удружења

Општинско веће општине Бајина Башта и Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта за 2014. годину, намењених дотацијама спорту дају следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивају се спортска клубови/удружења у редовним системима такмичења, са седиштем на територији општине Бајина Башта да поднесу предлоге годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бајина Башта за 2014.годину.

Величина слова