Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/2019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

DRUGU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

          Sednica će se održati dana  20. jula 2022. godine (sreda), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

 1.Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Stojanki Đurić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ -Zajedno možemo sve,

2.Zapisnik sa prve sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

3.Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

4.Predlog Izmene i dopune Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

5.Predlog Odluke o glavnom urbanisti opštine Bajina Bašta,

6.Predlog Odluke o:

a.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

b.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP *BB TERM* Bajina Bašta,

7.Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bajina Bašta,

8.Predlog Odluke o dodeli nagrada i drugih javnih priznanja opštine Bajina Bašta,

  1. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije obale jezera Perućac,
  2. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na:

a.)Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP *12. septembar* Bajina Bašta za 2022. godinu,

b.)Prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog  komunalnog preduzeća “Duboko“ Užice za 2022. godinu,

11.Odbornička pitanja i predlozi

Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 069 8259 202.

                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                         Mladen Lukić

Podelite ovu vest:
Veličina slova