Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi (*Sl. glasnik RS*, br.129/07, 83/014-dr. zakon, 101/016-dr. zakon, 47/018 i 111/2021-dr. zakon), člana 73. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/019) i člana 17. Poslovnika Opštinskog veća opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 16/2020), sazivam

                                                  2. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA

Sednica će se održati dana 12. jula 2022. godine (utorak), u kancelariji Predsednika opštine Bajina Bašta, sa početkom u 8,00  sati. Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

 

1.Zapisnik sa 1. sednice Opštinskog veća od 14. juna 2022. godine,  sa 1. vanredne sednice od 28. juna 2022. godine i sa 2. vanredne sednice od 01. jula 2022. godine,

2.Nacrt Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

  1. Nacrt Izmene i dopune Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta za 2022. godinu,

4.Nacrt Odluke o glavnom urbanisti opštine Bajina Bašta,

5.Nacrt Odluke o:

a.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

b.) sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP *BB TERM* Bajina Bašta,

6.Nacrt Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bajina Bašta,

7.Nacrt Odluke o dodeli nagrada i drugih javnih priznanja opštine Bajina Bašta,

  1. Nacrt Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije obale jezera Perućac,

9.Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na:

a.) Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP *12. septembar* Bajina Bašta za 2022. godinu,

b.)Prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog  komunalnog preduzeća “Duboko“ Užice za 2022. godinu,

10.Predlog Dopune Rešenja o imenovanju Komisije za ralizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada,  porodičnih kuća i stanova u opštini Bajina Bašta za 2022.godinu,

  1. Predlog Izmena Plana javnih nabavki za 2022. godinu za Opštinsku upravu,

12.Predlog o izboru projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2022. godini,

  1. Zahtev Predškolske ustanove *Neven* Bajina Bašta za utvrđivanje ekonomske cene vrtića,

14.Saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP *BB TERM* Bajina Bašta o tarifnim cenama toplotne energije po tarifnim grupama,

15.Zahtev Opštinskog pravobranilaštva za izjašnjenje po zahtevu Mesne zajednice Solotuša za određivanje za korisnika nepokretnosti,

16.Zahtev Mesne zajednice Solotuša za izgradnju vodovodne mreže na vodovodnom kraku Jasikovice,

17.Zahtev MUP-a, PU Užice, Policijska stanica Bajina Bašta za produžetak ugovora o korišćenju vozila,

18.Inicijativa Saveta korisnika NP Tara za otvaranje ambulante i policijske ispostave u vikend naseljima Kaluđerske bare i Mitrovac na Tari,

19.Zahtev Profesionalnog upravnika stambene zajednice J.J.Zmaja br. 10 za pomoć u rešavanju problema sa krovnom konstrukcijom zgrade,

20.Odbornička pitanja i predlozi sa 1. sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

21.Razno.

                                                                                           PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                       Vesna Đurić, s.r.

Podelite ovu vest:
Veličina slova