Javni Pozivi, Javni Oglasi i Konkursi koje objavljuje Opština Bajina Bašta

Javni oglas za postavljenje Opštinskog pravobranioca opštine Bajina Bašta

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

raspisuje

JAVNI OGLAS

za postavljenje Opštinskog pravobranioca opštine Bajina Bašta

Postavljenje se vrši na period od 5 godina.

Uslovi :

a.)Opšti uslovi propisani članom 80. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (*Sl.glasnik RS*, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr. zakon):

-da je kandidat punoletan državljanin Republike Srbije;

-da ima propisano obrazovanje;

-da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji  radnih mesta,

-da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

-da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

b.)Drugi uslovi, propisani Odlukom o opštinskom pravobranilaštvu opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta* br. 6/014):

– završen pravni fakultet;

-položen pravosudni ispit;

-najmanje 3 godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;

-dostojnost za obavljanje pravobranilačke funkcije.

Prijave na oglas podnose se Komisiji koju formira Predsednik opštine Bajina Bašta, u zatvorenoj koverti sa naznakom *Prijava na javni oglas za postavljenje Opštinskog pravobranioca opštine Bajina Bašta*, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: Opština Bajina Bašta, Komisiji za postavljenje opštinskog pravobranioca, Ul. Dušana Višića broj  28, 31 250 Bajina Bašta.

Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenju uslova oglasa, u originalu ili u overenoj fotokopiji, i to: uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci u odnosu na dan objavljivanja konkursa), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova-Policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, diplomu o završenom pravnom fakultetu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, potvrdu da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (ukoliko je bio u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

NAPOMENA: Odredbama člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (*Sl. glasnik RS*, br. 18/016 i 95/018-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik javnog oglasa dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti-da organ pribavi  podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti sam.

Obrazac izjave objavljen je uz javni oglas, na internet prezentaciji opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za sva obaveštenja u vezi oglasa, kontaktirati predsednika Komisije Rajaković Radinu, na telefon broj:031-865-070, ili neposredno u poslovnim prostorijama opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28.

Datum objavljivanja javnog oglasa: 27. maj 2020. godine  

 

OPŠTINSKO VEĆE

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godinii

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeniglasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS, br.16/16 i 8/17), i Zaključka Opštinskog veća 01 Broj:06-2/2020 od 14. januara 2020. godine, raspisuje

Konkurs
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009,13/2016 i 30/2016), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“br. 105/2016 i 112/2017), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja(„Sl. glasnik RS“ br. 16/2018), člana 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019 i 1/2020), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 14/2019) i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj:06-2 /2020 od 14. januara 2020. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva

Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta („Sl.list opštine Bajina Bašta“, br. 4/017, 4/018, 2/019 i 5/019), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 14/2019) i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj: 06-2/2020 od 14. januara 2020. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA.

Konačna odluka o dodeli sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

U skladu sa članom 12. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Opštinsko veće opštine Bajina Bašta objavljuje konačnu

Odluku

o dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

Odluka je postala konačna dana 25.decembra 2019. godine.

Odluka o dodeli sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018 i 06/2019), člana 8. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Opštinsko veće opštine Bajina Bašta na sednici održanoj dana 28.11.2019.godine donosi

Odluku

o dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

 

Više o odluci u dokumentu ispod…

Javni poziv za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u 2019. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.6. šifra mere 304. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine, raspisuje

Javni poziv

za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane   u 2019. godini

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane.

Sertifikacija, u smislu ovog Javnog poziva, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda.

Oblast Javnog poziva  – razvoj  poljoprivredne proizvodnje kroz kontrolu i ocenjivanje procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda

Opšti cilj Javnog poziva:  Stabilnost dohotka i poboljšanje produktivnosti kvaliteta proizvoda,  održivo upravljanje resursima i zaštite životne sredine,  povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i dobijanje veće cene za zaštićene proizvode.

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 304 – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i  uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u iznosu od  300.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

 • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48, ekonomska klasifikacija 451 – Tekuće subvencije za poljoprivredu – Mere ruralnog razvoja: šifra mere 304. – Podizanje konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, tačka 3. šifra investicije 304.4. -Podrška za uvođenje sistema kvaliteta .

Sredstva koja se odobre za sertifikaciju sistema kvaliteta hrane  jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za navedenu namenu i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i korisnika sredstava.

Korisnici opredeljenih  sredstava:  Korisnici sredstava su pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje od 80 do 100 % od vrednosti investicije bez PDV-a  do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju investicije sertifikacije za  2019. godinu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

 • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
 • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • da se sertifikati za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

 • čitko popunjen obrazac Zahteva sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
 • fotokopija lične karte ovlašćenog lica za zastupanje Udruženja,
 • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
 • potvrda banke o žiro računu Udruženja,
 • Ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije proizvodnje sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja,
 • Kopija sertifikata izdatog od ovlašćene kontrolne organizacije

Način podnošenja zahteva:

Rok za podnošenje Zahteva je zaključno sa 22. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u 2019. godini“

Zahtevi se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca Zahteva.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, kao i Zahtevi podneti suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrani.

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede u 2019. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.3. šifra mere 102. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine,  raspisuje

Javni poziv

za  sufinansiranje projekata  udruženja  u oblasti  poljoprivrede u 2019. godini

 

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u okviru projekata Udruženja poljoprivrednika u 2019. godini čija je delatnost ili aktivnost za koju se traže sredstva u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom i ruralnim razvojem.

Oblast Javnog poziva  – razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

Opšti cilj Javnog poziva:  Unapređenje rada postojećih Udruženja, kao i   kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede .

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 102 – Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, opredeljena su finansijska sredstva u iznosu od  600.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

 • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48/1, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama – Mere ruralnog razvoja: Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede .

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju projektnih aktivnosti  i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i Udruženja- nosioca projekta.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje do 50 % vrednosti realizovanih programskih aktivnosti, do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju projektne aktivnosti koje su realizovane u periodu od 01. januara 2019. godine  do kraja 2019. godine.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju Udruženja osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

 • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
 • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • da se aktivnosti za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,
 • koja su ispunila dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave,
 • Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2019. godine.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

 • čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
 • popunjen obrazac opisa projekta,
 • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
 • potvrda banke o žiro računu Udruženja.

Predsednik opštine Bajina Bašta nakon donošenja Odluke  o izboru projekata i dodeli sredstava sa nosiocem projekta se zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana.

U slučaju da se nosilac projekta ne odazove zaključenju Ugovora u roku od 7 dana, smatraće se da je odustao od odobrenog projekta.

Pravdanje odobrenih sredstava

Udruženje je dužno da Predsedniku opštine i Odeljenju finansija, budžeta i računovodstva Opštinske uprave opštine Bajina Bašta podnese završni finansijski izveštaj do kraja 2019. godine koji sadrži pregled svih troškova koji su nastali tokom realizacije projektnih aktivnosti kao i dokumentaciju koja opravdava nastale troškove ( original računa, overenih izvoda o plaćanju i dr.).

Način podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 20. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje projekata Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2019. godini“

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnete suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrane.

 

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 11. Odluke o stipendiranju studenata («Sl. list opštine Bajina Bašta» br. 9/2005) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata («Sl. list opštine Bajina Bašta» br. 12/2012), Komisija za stipendiranje studenata na sednici održanoj dana 10.09.2019. godine, raspisuje

K o n k u r s

za dodelu stipendija studentima za školsku

2019/2020. godinu

 USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti, počev od prve godine osnovnih studija pa do kraja studija, koji se školuju za sledeća deficitarna zanimanja, za koja su potrebe iskazale ustanove, organizacije i javna preduzeća u opštini Bajina Bašta, a to su:

 

– profesor latinskog jezika     1

– profesor ruskog jezika           2

– profesor fizike                     5

– profesor matematike              2

 

Pravo da konkurišu imaju studenti koji su u prethodnoj školskoj godini postigli izuzetan uspeh.

Pod izuzetnim uspehom podrazumeva se:

– za studente prve godine (brucoše) srednja ocena 5,00 ostvarena u završnoj godini srednje škole,

– za studente starijih godina srednja ocena (prosečna) u prethodnoj godini najmanje 9,00.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bajina Bašta i to najmanje dve godine pre raspisivanja konkursa za dodelu stipendije.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i stipendiju koristiti samo oni studenti koji redovno upisuju odgovarajuće godine studija u rokovima predviđenim Statutom fakulteta.

POTREBNA DOKUMENTA

Studenti podnose Komisiji sledeća dokumenta:

–  prijavu na konkurs, odnosno zahtev,

– dokaz o ispunjenju uslova konkursa koji moraju biti zvanični dokumenti fakulteta, odnosno uverenje o uspehu iz prethodne godine studija ili srednje škole izdati u propisanoj formi i overeni,

–  fotokopiju indeksa

–  fotokopiju lične karte i indeksa

–  fotokopiju bankovne kartice

 ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 04.11.2019. godine do 29.11.2019. godine na šalteru Opštinske uprave u Opštini Bajina Bašta.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumenta ne razmatraju se. Dokumenta podneta na konkurs se ne vraćaju.

DODELA STIPENDIJA

Komisija od 7 članova, formirana od strane Skupštine opštine Bajina Bašta, dodeljuje stipendije studentima sa područja opštine Bajina Bašta, a prema kriterijumima propisanim Odlukom o stipendiranju studenata («Sl.list opštine Bajina Bašta» br. 9/05 i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata («Sl.list opštine Bajina Bašta» br. 12/012).

Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o dodeli stipendije može uložiti prigovor Opštinskom veću u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o izboru.

Rok za odlučivanje po prigovoru je 10 dana.

Sa studentom koji je dobio stipendiju zaključuje se poseban ugovor kojim se uređuju i preciziraju međusobna prava i obaveze.

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju istu primaju u 10 mesečnih rata i nastavljaju sa korišćenjem prava na stipendiju do kraja studija, uz podnošenje uverenja fakulteta o ispunjenju školskog uslova, koju podnose u vreme konkursnog roka. Mesečni iznos rate biće određen prema sredstvima u budžetu za tu namenu.

Komisija za stipendiranje će utvrđivati iznose stipendija.

PRESTANAK PRAVA NA STIPENDIJU

Korisniku stipendije obustavlja se odobrena isplata stipendije ako:

– se utvrdi da podaci koji su poslužili kao osnov i dokaz za ostvarivanje prava na stipendiju ne odgovaraju činjeničnom stanju,

– student ne stekne uslove za upis u narednu godinu studija,

– promeni prebivalište,

– jednostrano raskine ugovor o stipendiranju.

Gubitkom stipendije iz navedenih razloga nastaje obaveza vraćanja primljenog iznosa stipendije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o visini iznosa koji je potrebno vratiti.

Korisnik stipendije dužan je da se javi Opštini u roku od mesec dana od završetka studija. Opština će korisnika stipendije uputiti na rad u ustanovu, organ ili preduzeće na području opštine Bajina Bašta u roku od tri meseca od dana kada se prijavio Opštini, čemu je on dužan da se odazove, kao i da ostane na radu duplo više vremena od vremena za koje je primao stipendiju.

Ukoliko se korisnik stipendije ne odazove na rad ili na radu ne ostane onoliko vremena koliko je propisano, smatraće se da je jednostrano raskinuo ugovor, u kom slučaju je dužan Opštini vratiti stipendiju.

Ukoliko Opština korisniku stipendije ne obezbedi zapošljavanje, korisnik stipendije je slobodan da zasnuje radni odnos po svom izboru, u kom slučaju mu prestaje obaveza vraćanja stipendije.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                         Dejan Mlađenović

Konkurs za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/17, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018), člana 4. stav 2. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Komisija za dodelu sredstava za mlade bračne parove u ruralnim područjima opštine Bajina Bašta na osnovu rešenja 01 broj: 06-41/19 od dana 13. septembra 2019. godine, dana 24.oktobra 2019. godine,  raspisuje

K o n k u r s

za dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

Cilj ovog Konkursa je demografska obnova ruralnih područja opštine Bajina Bašta, kroz  podsticanje ostanka mladih bračnih parova u ruralnim područjima.

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Veličina slova