Info dan o socijalnoj inkluziji u Bajinoj Bašti

Uporedo sa edukacijom dece školskog uzrasta o značaju dobre socijalne zaštite za ranjive i ugrožene grupe sa teritorije opštine Bajina Bašta, sprovedena je akcija podizanja svesti kod građana Bajine Bašte.

Mladi volonteri iz osnovnih i srednjih škola, zajedno sa članovima projektnog tima, organizovali su Info dan na ulicama Bajine Bašte, informišući građane o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju njihovi sugrađani sa smetnjama u razvoju. Na taj način, šira javnost Grada je upoznata sa svrhom uspostavljanja dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, uslugama koje će se pružati u okviru dnevnog boravka, kao i aktivnostima koje će biti dostupne budućim korisnicima.

Info dan o potrebama i mogućnostima osoba sa smetnjama u razvoju realizovan je u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Sredstva su namenjena nabavci opreme za svakodnevni rad Udruženja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Oglas za rani javni uvid

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14 i 145/14) i čl. 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BAJINE BAŠTE

Rani javni uvid trajaće 15 dana, od 01.07.2016.god. zaključno sa 15.07.2016.godine. Materijal je izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Bajine Bašte, Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta (kancelarija br.14), pružiće sve potrebne informacije u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 15.07.2016.god.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE

Predsednik opštine Bajina Bašta , dana 06.06.2016. godine,  raspisao je

 

K O N K U R S

 

ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE I POLjOPRIVREDNE OPREME U 2016. GODINI

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE

ZAHTEV ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA POLjOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU

KONKURS ZA REGRESIRANjE VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA KRAVA U 2016. GODINI

Pravo na regresiranje veštačkog osemenjavanja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Bajina Bašta.

– Grla za koja se podnosi zahtev za regres moraju biti u vlasništvu nosioca ila člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

– Samo usluge realizovane u toku kalendarske 2016. godine mogu se smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova.

– Visina regresa za veštačko osemenjavanje iznosi 1.200,00 dinara po osemenjenoj kravi i to samo za prvo veštačko  osemenjavanje junica i krava.

– Opredeljena sredstva po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2016. godinu za ove namene su 2 miliona dinara.

– Isplata regresa vršiće se po redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

– Zahtev za subvenciju se podnosi na propisanom obrascu Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta – Kancelarija br. 19-poljoprivreda i vodoprivreda.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

– Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu.

– Fotokopija pasoša za grla koja su veštački osemenjena.

– Fotokopija Kartona (potvrde) za veštačko osemenjavanje izdate od strane veterinarske stanice ili ambulante.

– Fotokopija namenskog tekućeg računa za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

Konkurs je otvoren od 31.05.2016. godine  do 31.12.2016. godine, tj. do utroška sredstava predviđenih za ove namene Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2016. godinu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 031/862-366 lokal 115.

ZAHTEV ZA REGRES VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA

Objavljen konkurs za dodelu grantova Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi uz podršku GIZ-a u okviru projekta „Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima“ (LEIWW) objavljuje konkurs za dodelu grantova, osmišljen da podrži male projekte u prekograničnim regionima Drina-TaraDrina-SavaPrespa i Šara koji se odnose na stvaranje dobiti kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, unapređenje proizvodnih procesa, tehnologije i kvaliteta proizvoda i usluga kroz integrisano upravljanje vodnim i šumskim resursima. Posebna pažnja biće posvećena ekonomskim aktivnostima žena i mladih u prekograničnim oblastima.

 

Opšti cilj ABD grant sheme u okviru LEIWW programa jeste jačanje ekonomskog razvoja ciljnih prekograničnih regiona kroz promociju sticanja prihoda od održivog korišćenja prirodnih resursa, što će se ostvariti uz podršku preduzetničkih inicijativa usmerenih na jačanje turističke ponude u regionu i unapređenje proizvodnih lanaca poljoprivrednih, prehrambenih i zanatskih proizvoda, poboljšanje turističkih usluga kroz integrisane projekte koji podstiču saradnju između operatera u okviru tzv. „zelenih“ lanaca vrednosti.

 

Poziv za dostavljanje predloga projekata pod nazivom „ABDA grant shema“ je otvoren 27. maja 2016,  a zatvara 6. jula 2016. u 16:00 po lokalnom vremenu.

Dokumenti za prijavu za dodelu grantova dostupni su na internet stranici prekogranicnog regiona Drina-Tara:

http://seerural.org/abd-grant-scheme/

http://drina-tara.seerural.org/

Pitanja koja se odnose na proces aplikacije za projekte iz prekograničnog regiona “Drina-Tara” mogu se poslati elektronskim putem na adresu:

drina-tara@swg-seerural.org 

 

Info dani će biti organizovani po sledećem rasporedu:

Sreda, 01.06.2016, Općina Goražde, Biznis centar 10:00

Četvrtak 02.06.2016, Opština Pljevlja, Sala Skupštine opštine, 10:00

Petak, 03.06.2016, Grad Užice, Velika sala Skupštine, 13:30

Ministar Vulin u poseti Udruženju dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Aleksandar Vulin, 24. maja 2016. godine posetio je Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta, koje je jedan od realizatora projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Ciljevi projekta su izgradnja objekta za dnevni boravak dece sa smetnjama u razvoju, kreiranje usluge dnevnog boravka, kao i podizanje svesti građana o važnosti pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju.

Događaju su prisustvovali predstavnici Društva za cerebralnu paralizu Bajina Bašta i Crvenog krsta iz Bajine Bašte.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je sa 356.000 dinara podržalo projekat „Moj kutak“ Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta, u okviru Konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2015. godini. Sredstva su namenjena nabavci opreme za svakodnevni rad Udruženja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Veličina slova