Poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta

U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-41/019 od 13. septembra 2019. godine, kojim je utvrđen nacrt Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O MESNIM

ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA

           Pozivaju se predsednici saveta mesnih zajednica opštine Bajina Bašta i sva zainteresovana fizička i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta, koja će trajati u periodu od 14. septembra do 29. septembra 2019. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu:sobb@mts.rs.

            Usmena javna rasprava o nacrtu Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bajina Bašta održaće se na dan 27. septembra 2019. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 11,30 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

 

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                      Radomir Filipović

Obaveštenje o otpočinjanju rada na opštinskim odlukama

Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočela rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o mesnim zajednicama,

-Odluka o budžetu opštine Bajina Bašta za 2020.godinu

-Odluke o boravišnoj taksi

-Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o održavnju javnih zelenih površina

-Odluka o sahranjivanjima i grobljima na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o pogrebnim delatnostima

-Odluka o snabdevanju vodom

-Odluka o prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene

-Odluka o postavljanje ugostiteljskih bašti, tezgi na javnim površinama

-Odluka o pijacama

-Odluka o dimničarskim uslugama

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Oglas za rani javni uvid plana detaljne regulacije šire zone oko regulacije reke Pilice

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr. zakon) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID  PLANA DETALjNE REGULACIJE 

ŠIRE ZONE OKO REGULACIJE REKE PILICE

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 02. do 17. septembra 2019. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije šire zone oko regulacije reke Pilice  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 5/2018).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 17.09.2019. godine.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o zabrani spaljivanja trave, smeća i drugih otpadaka

Obaveštavaju se građani Bajine Bašte  u skladu sa opštinskom Odlukom o opštem uređenju,čistoći i komunalnoj higijeni na teritoriji opštine Bajina Bašta da :

 je zabranjeno spaljivanje đubreta,smeća trave i drugih otpadaka.

Inspekcijski nadzor nad izvršenjem odredbe ove Odluke vrši komunalna inspekcija.Pojavu paljenja đubreta,smeća trave i drugih otpadaka na otvorenom prostoru prijaviti opštinskoj upravi Bajina Bašta, Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti-komunalnoj inspekciji.

Komunalni inspektor u toku redovnog i vanrednog pregleda ukoliko konstatuje paljevinu na otvorenom prostoru protiv lica koje je postupalo suprotno odredbama ove Odluke može podneti prekršajnu prijavu.

 

Komunalna inspekcija

Opštinske uprave Bajina Bašta

Veličina slova