Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-11546/2018 od 30.novembra 2018. godine i 51 br.112-6426/2019 od 26.juna 2019

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Organ u kome se popunjavaju izvršilačka radna mesta:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića broj 28

Radna mesta koja se popunjavaju:

 

1.Radno mesto za poslovi lokalnog ekonomskog razvoja i vođenja javnih investicija, u zvanju savetnik – 1 izvršilac

  1. Radno mesto – Radno mesto zaslužbenik za javne nabavke, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac
  2. Radno mestoporeski inspektor kancelarijske i terenske kontrole lokalnih javnih prihoda za fizička lica u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Bezgotovinsko plaćanje lokalnih taksi

Poštovani sugrađani,

 

Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije-Jedinica za implementaciju strateških projekata-Tim za reformu javne uprave u okviru reforme javne uprave uvela je nove mogućnosti za jedinice lokalnih samouprava u oblastio bezgotovinskog plaćanja taksi i naknada platnim karticama na POS terminalima.

Opština Bajina Bašta, priključila se je ovom projektu i našim sugrađanima je omogućeno da plaćanja potrebnih lokalnih taksi mogu vršiti bezgotovinski na pos terminalu u ulici Dušana Višića br. 28, šalter sala. Bezgotovinsko plaćanje može se vršiti putem Dina card, Visa, Maestro karticama.

Bezgotovinskim plaćanjem taksi platnim karticama na pos terminalima pojednostavljuje se procedura za građanje jer na šalteru na kome predaju zahtev mogu da plate propisanu taksu ili naknadu.

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će u ponedeljak, 05.08.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 3 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

 

Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga

Drugi ciklus informativnih sesija za predstavljanje Javnog poziva „Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga“ biće održan po sledećem rasporedu:

 

Ponedeljak, 29. jul 2019.          Kruševac, Regionalna privredna komora (Balkanska 63, Kruševac),11 časova

Utorak, 30. jul 2019.                  Kučevo, Hotel „Rudnik“, (Svetog Save 96, Kučevo),11 časova

Sreda, 31. jul 2019.                   Valjevo, Regionalna privredna komora, (Karađorđeva 64, Valjevo),10 časova

Sreda, 31. jul 2019.               Novi Sad, Hotel „Putnik“ (press sala, Ilije Ognjanovića 24, Novi Sad),14.30 časova

Javna svojina za razvoj javnog sektora

U cilju promocije projektnih rezultata i značaja odgovornog i efikasnog upravljanja javnom imovinom grada Užica i opštine Bajina Bašta u okviru projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, izrađen je prvi promotivni spot.

Projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Spot možete pogledati na adresi https://youtu.be/JnrV-MPznAs

                                     

 

 

Javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavaljanju i ustupanju iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS“, broj 16/2018) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju javnom nadmetanju radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta 04 broj 46-3/2017 od 08. jula.2019.godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA

Ul. Dušana Višića br. 28. 

O G L A Š A V A 

JAVNO NADMETANjE

radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

I

       Predmet otuđenja su nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i to:

kat. parcela broj 1411/2 KO Kostojevići, zemljište pod zgradom -objektom, u površini od 0.01,66ha, ostalo veštački stvoreno nepl. u površini od  0.13,33 ha, upisana, a u ukupnoj površini od 0.14,99ha, upisana u listu nepokretnosti broj 553 KO Kostojevići, kao javna svojina opštine Bajina Bašta,sa udelom od 1/1 i

-prizemni objekat broj 2 označen kao „ostale zgrade-Zadružni dom“, postojeći na kat.parceli 1411/2 KO Kostojevići, upisan u listu nepokretnosti broj 553 KO Kostojevići, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1.

II

Predmetne nepokretnosti se otuđuju iz javne svojine, jer njih opština Bajina Bašta ne koristi u funkciji ostvarivanja svojih nadležnosti.

III

Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta iz stava I ovog oglasa se vrši putem javnog nadmetanja, po najnižoj početnoj kupoprodajnoj ceni, izraženoj u evrima,utvrđenoj u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, u ukupnom iznosu od 5.224,88 eura i to:

       1.za kat. parcelu broj 1411/2 KO Kostojevići, vrsta zemljišta-građevinsko, po kulturi ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, u površini od  0.14,99 ha,upisana u listu nepokretnosti broj 553 KO Kostojevići,  u iznosu, od 3.816,19 evra

2.za prizemni objekat broj 2 označen kao „ostale zgrade-Zadružni dom“, postojeći na kat.parceli 1411/2 KO Kostojevići, upisan u listu nepokretnosti broj 553 KO Kostojevići, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1, u iznosu od 1.408,69 evra.

IV

            Razgledanje nepokretnosti iz stava I ovog oglasa može se izvršiti svakog radnog dana od 10 časova  do 14 časova do dana održavanja javnog nadmetanja uz obaveznu prethodnu najavu pozivom na telefon 064/87-33-850.

Svakog radnog dana može se izvršiti uvid u dokumentaciju (akti o vlasništvu) u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28.

Nepokretnosti se otuđuju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

V

Licitacioni korak za otuđenje nepokretnosti  iz stava III  ovog oglasa se određuje u iznosu od 100,00 evra.

VI

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i nazivom nepokretnosti iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.

Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži

  • Za pravna lica: naziv,odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji i potvrda o PIB-u, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita
  • Za fizička lica: ime i prezime,adresu stanovanja,broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.
  • privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja i izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji i potvrdu o PIB-u, dokaz o uplati depozita.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da može licitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.

Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate, Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.

Uplatu izvršiti na žiro račun  – Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opštine br. 840-811151843-89, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem-02“ sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog javnog oglasa, za koju se lice prijavljuje, poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 23. avgust(petak) 2019. godine.Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 15:00 časova  23. avgusta(petak) 2019.godine.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Registracija učesnika počinje sat vremena pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja,odnosno od 12:00h do 12:30h u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VII

Javno nadmetanje će se održati dana  26. avgusta(ponedeljak) 2019.godine sa početkom u 13 časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VIII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

IX

Isplata postignute kupoprodajne cene za otuđene nepokretnosti iz stava III ovog oglasa izvšiće se u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate.

Lice koje predmetne nepokretnosti pribavi u svojinu dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita,uplati u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, odnosno pribavljanju nepokretnosti u svojinu.

Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita,gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna nepokretnost biće predmetnovog javnog nadmetanja.

X

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.

XI

Svi dodatni troškovi padaju na teret lica koje predmetnu nepokretnost pribavi u svojinu.

Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, dnevnom listu Danas i na internet stranici www.bajinabasta.rs

                                     KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

 

 

Javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS“ broj 16/2018) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju javnom nadmetanju radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta 01 broj 46-36/2019 od 08. jula.2019.godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA

Ul. Dušana Višića br. 28. 

O G L A Š A V A 

JAVNO NADMETANjE

radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta

I

 Predmet otuđenja je nepokretnost u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i to

kat. parcela broj 1591/3 KO Bajina Bašta, vrsta zemljišta-gradsko građevinsko zemljište, površine 1.71.64 ha,sve upisano u listu nepokretnosti broj 2327 KO Bajina Bašta, kao javna svojina opštine Bajina Bašta,sa udelom od 1/1.

II

Predmetne nepokretnosti otuđuju se iz javne svojine opštine Bajina Bašta radi izgradnje objekata za sport i rekreaciju i to: bazena za kupanje zatvorenog tipa i otvorenog bazena za kupanje.

Rok za privođenje nameni,iz prethodnog stava,  kupljene parcele biće određen ugovorom koji će se zaključiti između opštine Bajina Bašta i kupca, a isti ne može biti duži od roka propisanog zakonom.

III

Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta iz stava I ovog oglasa se vrši putem javnog nadmetanja, po najnižoj početnoj kupoprodajnoj ceni, izraženoj u evrima,utvrđenoj u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, i to   u iznosu od 51.492,00 evra

IV

Razgledanje nepokretnosti iz stava I ovog oglasa može se izvršiti svakog radnog dana od 10 časova do 14 časova do dana održavanja javnog nadmetanja uz obaveznu prethodnu najavu pozivom na telefon 064/87-33-850.

Svakog radnog dana može se izvršiti uvid u dokumentaciju (akti o vlasništvu) u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28.

Nepokretnosti se otuđuju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

V

Licitacioni korak se određuje u iznosu od 1.000,00 evra.

VI

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i nazivom nepokretnosti iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.

Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži

  • Za pravna lica: naziv,odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji i potvrda o PIB-u, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita
  • Za fizička lica: ime i prezime,adresu stanovanja,broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.
  • privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja i izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji i potvrdu o PIB-u, dokaz o uplati depozita.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da može licitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.

Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate, Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.

Uplatu izvršiti na žiro račun  – Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opštine br. 840-811151843-89, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem-01“ sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog javnog oglasa, za koju se lice prijavljuje, poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 23. avgust (petak) 2019. godine.Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 15:00 časova   23. avgusta (petak) 2019.godine

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Registracija učesnika počinje sat vremena pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja,odnosno od 09:00h do 09:30h u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VII

Javno nadmetanje će se održati dana 26. avgusta  2019.godine sa početkom u 10 časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VIII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

IX

Isplata postignute kupoprodajne cene za otuđene nepokretnosti iz stava III ovog oglasa izvšiće se u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate.

Lice koje predmetne nepokretnosti pribavi u svojinu dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita,uplati u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, odnosno pribavljanju nepokretnosti u svojinu.

Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita,gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna nepokretnost biće predmetnovog javnog nadmetanja.

X

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.

XI

Svi dodatni troškovi padaju na teret lica koje predmetnu nepokretnost pribavi u svojinu.

Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, dnevnom listu Danas i na internet stranici www.bajinabasta.rs.

                                     KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

 

 

26. Drinska Regata®

Najveća manifestacija na vodi, Drinska regata, održaće se po 26. put ove nedelje u Bajinoj Bašti. Već od srede 17. jula od ranih jutarnjih časova veliki broj učesnika Sajma suvenira, meda,rakije i domaćih proizvoda izložiće svoje proizvode na glavnom šetalištu naše predivne varošice.

Zvaničan početak programa 26. Drinske regate je u večernjim satima velikim koncertom Sanje Ilić i Balkanike na gradskom trgu u Bajinoj Bašti.

U narednim danima manifestacije očekuje nas prvo u četvrtak takmičenje u pripremanju riblje čorbe pored reke vrelo u Perućcu, gde će se takođe obeležiti i Teslini dana tako da će svi zainteresovani moći da posete malu hidroelektranu u Perućcu koja je otvorena davne 1927. godine i koja se može obići samo za vreme organizovanja ove  manifestacije.

U petak 19.07 program se nastavlja na izletištu Rača velikim koncertom jedne od najvećih regionalnih zvezda Lepe Brene.

Subota je kao i svih ranijih godina predviđena za veliki spust rekom Drinom od Perućca do Rogačice gde očekujemo da oborimo rekord od prošle godine sa preko 25 000 ljudi na vodi. Subota uveče i izletište Rača rezervisana je za koncerte Marije Šerifović i Riblje Čorbe. Očekuje se da će na manifestaciji učešće uzeti preko 130 000 posetilaca a pored navednih dešavanja u pet dana 26. Drinske regate očekuju vas i brojni drugi sadržaji u varoši u podnožju planine Tare.

Program 26. Drinske regate

PRVI  DAN – sreda, 17. jul

21.00      Koncert Balkanika, centar grada

DRUGI  DAN – četvrtak, 18. jul

16.00       Takmičenje u pripremanju riblje čorbe pored reke Vrelo u   Perućcu

TREĆI  DAN – petak, 19. jul

Koncert, izletište Rača

22.00  Lepa Brena

ČETVRTI DAN – subota, 20. jul

11.00         26. Drinskaregata®, zabavno rekreativni spust.

 

Muzički  festival MOSTFEST

21.00        Odgovor Čačak

22.00        Marija Šerifović

00.00        Riblja čorba

 

U periodu od 17. do 21. jula biće organizovan minisajam suvenira, domaće radinosti, meda i rakija na trgu i glavnoj ulici u Bajinoj Bašti.

Javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kv Bajina Bašta – Obrenovac

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- dr. zakon), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

u

nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kv Bajina Bašta – Obrenovac

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPNONSKOG DALEKOVODA 2H400kV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kV Bajina Bašta – Obrenovac (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kV Bajina Bašta – Obrenovac na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 15. JULA  2019. godine do 13. AVGUSTA 2019. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, gradske opštine Obrenovac, skupštine grada Valjeva i opština Bajina Bašta, Kosjerić, Lajkovac i Ub, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa  13. AVGUSTOM 2019. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u utorak, 23. jula 2019. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Gradske uprave grada Valjeva, Karađorđeva 64, Valjevo.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 28. avgusta 2019. godine sa početkom u 11,00 časova  u zgradi Gradske uprave grada Valjeva, Karađorđeva 64, Valjevo.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva

Na osnovu člana 3. . Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/017, 4/018, 2/019 i 5/019) i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj:06-31/019 od 02. jula 2019. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA.

Veličina slova