Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Javni uvid plana detaljne regulacije šire zone oko regulacije reke Pilice

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/19),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID  PLANA DETALjNE REGULACIJE 

ŠIRE ZONE OKO REGULACIJE REKE PILICE

Javni uvid trajaće 30 dana, od 05.02.2020.god. zaključno sa 05.03.2020.godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija Plana održaće se dana 19.02.2020. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 13,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 05.03.2020.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 13.03.2020. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Plan sprovođenja obuka lica za rad u stalnom sastavu biračkih odbora na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na  osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o organizaciji i sprovođenju obuka za rad u stalnom sastavu biračkih odbora, sačinjen je Plan sprovođenja obuka:

Mesto, datum i vreme održavanja obuke Poslanička grupa/Politička stranka
Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

30.01.2020. godine u 16:00 časova

-Predložena lica ispred PG JS(6 lica)

-Predložena lica ispred PG SRS, od rednog broja 1 do 22 (22 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

31.01.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SRS, od rednog broja 22 do 50

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

03.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SRS, od rednog broja 50 do 54

(4 lica)

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 1 do 24

(28 lica)

Mesto, datum i vreme oržavanja obuke Politička grupa/Politička stranka
Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

04.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 24 do 52

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

05.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 52 do 80

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

06.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 80 do 108

(28 lica)

Mesto, datum i vreme održavanja obuke Politička grupa/politička stranka
Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

07.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 108 do 136

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

10.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SPS, od rednog broja 1 do 28

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

11.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SPS, od rednog broja 29 do 56

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

12.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 136 do 164

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

13.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG PUPS, od rednog broja 1 do 15

(15 lica)

Oglas za otuđenje pokretnih stvari–vozila iz javne svojine opštine Bajina Bašta neposrednom pogodbom

Komisija za sprovođenje postupka otpisa i otuđenja motornih vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta imenovana Rešenjem predsednika opštine  Bajina Bašta 01broj 404-87/2018 od 20.novembra 2018.godine, na osnovu Odluke o otpisu i otuđenju osnovnih sredstava 01broj 06-34/2018 od 13.novembra 2018.godine i Zaključka opštinskog veća u vezi  otuđenja pokretnih stvari – vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom 01broj  06-55/019 od 14.decembra 2019. godine, raspisuje

O g l a s

za otuđenje pokretnih stvari–vozila iz javne svojine opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom

Nakon dva neuspela postupka javnog nadmetanja raspisuje se oglas za otuđenje pokretnih stvari – motornog  vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom i to:

  1. putničkog vozila VAZ LADA model NIVA 1700 21213 ,broj šasije XTA 21213021646807 ,broj motora 2121377011755, proizvedena 2002 godine ,registarskih oznaka VB004FI, neregistrovan.

Uslovi otuđenja: Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju, a troškove poreza na prenos apsolutnih prava, troškove overe ugovora, troškove preuzimanja i transporta vozila snosi kupac.

Podaci o predmetima otuđenja: Pregled vozila koje je predmet otuđenja neposrednom pogodbom zainteresovana lica mogu izvršiti na parkingu u ulici Dušana Višića broj 28, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, a više informacija se može dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bajina Bašta , ul. Dušana Višića  br.28. Kontakt osoba: Suzana Tadić ,dipl.pravnik ,telefon: 031/862-366.

Cena: Nakon dva neuspela postupka javnog nadmetanja  prodajna cena je predmet dogovora između strana u kupoprodajnom ugovoru, odnosno pristupa se neposrednoj pogodbi.

Smatra se da je učesnik pre postupka neposredne pogodbe obavio razgledanje vozila i da svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja vozila.

Učesnici: Pravo učešća u postupku neposredne pogodbe imaju sva pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave:Prijave se podnose u zatvorenim kovertama na adresu: Opštinska uprava opštine Bajina Bašta , ul.Dušana Višića  br. 28, 31250 Bajina Bašta , sa naznakom: «Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  – NE OTVARAJ“ ili neposredno na pisarnici Opštine.

Prijava mora da sadrži:

za fizička lica: ime i prezime, prebivalište, adresu, potpis i JMBG podnosioca prijave, fotokopiju lične karte, lično ime zastupnika, odnosno punomoćnika ako podnosilac prijave koji je fizičko lice ne učestvuje lično u postupku, uredno ovlašćenje za zastupanje , sa naznakom „za učešće u postupku otuđenjamotornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta neposrednom pogodbom“.

– za pravna lica: naziv, odnosnoposlovno ime i sedište, potpis od strane ovlašćenog lica i pečat, izvod ili rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, potvrdu o poreskom identifikacionom broju (PIB) , sa naznakom „za učešće u postupku otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom“.

Postupak neposredne pogodbe sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Tokom pregovaranja ponuđači svoje ponude dostavljaju Komisiji u zatvorenoj koverti sa iznosom ponuđene cene i potpisom ponuđača.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cen epotpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

Opština Bajina Bašta na strani prodavca zaključuje ugovor o otuđenju vozila sa učesnikom koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene u roku od 7 dana od dana održavanja  postupka otuđenja motornih vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom  .

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u naznačenom roku uplati prodavcu ukupnu kuopoprodajnu cenu i dostavi dokaz o uplati .Predaja vozila vrši po potpisivanju Ugovora i isplati kupoprodajne cene.

Ukoliko najpovoljniji  ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku  predmetno motorno vozilo  biće ponuđeno drugom po redu najpovoljnijem ponuđaču .

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bajina Bašta  i na zvaničnom sajtu Opštine Bajina Bašta , odnosno u vremenu od 21. januara 2020. godine zaključno sa 30. januarom 2020. godine do 15,00 časova.

Otvaranje prijava i sprovođenje postupka neposredne pogodbe obaviće se javno u prisustvu članova Komisije za sprovođenje postupka otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta dana 31. januara 2020. godine ( PETAK  ) u sali za sednice Skupštine  opštine Bajina Bašta , s početkom u 11.00 časova.               

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godinii

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeniglasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS, br.16/16 i 8/17), i Zaključka Opštinskog veća 01 Broj:06-2/2020 od 14. januara 2020. godine, raspisuje

Konkurs
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009,13/2016 i 30/2016), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“br. 105/2016 i 112/2017), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja(„Sl. glasnik RS“ br. 16/2018), člana 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019 i 1/2020), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 14/2019) i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj:06-2 /2020 od 14. januara 2020. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva

Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta („Sl.list opštine Bajina Bašta“, br. 4/017, 4/018, 2/019 i 5/019), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 14/2019) i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj: 06-2/2020 od 14. januara 2020. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA.

Konačna odluka o dodeli sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

U skladu sa članom 12. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Opštinsko veće opštine Bajina Bašta objavljuje konačnu

Odluku

o dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

Odluka je postala konačna dana 25.decembra 2019. godine.

Upozorenje Sektora za vanredne situacije

Obaveštavaju se građani  da smo od Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobili  Upozorenje za područje Srbije, za 04.01.2020. godine, na potencijalno opasnu pojavu -poledica ili zaleđivanje mokrih površina, Tmin<-5 °C i magla- horizontalna vidljivost manja od 200 m  . Molimo građane,  učesnike u saobraćaju, da prilagode brzinu vožnje nastalim uslovima, kao i pešacima da se oprezno kreću u slučaju zaleđenih kolovoza i trotoara.

 

 

Obaveštenje o obavezi uklanjanja snega i leda

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je odredbama članova 59-62. Odluke o komunalnom redu predviđeno da su korisnici objekata stambenih, poslovnih i upravnih zgrada, pomoćnih i privremenih objekata, prodavnica, zanatskih radnji, kioska, perona, parkinga i sličnih površina u obavezi da vrše uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred i pored gore navedenih objekata.

U slučaju poledice, nephodno je posipanje industrijskom solju ili drugim sredstvima radi bezbednijeg kretanja prolaznika.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i ostalih zgrada i objekata obavezni su da sa krovova uklanjaju sneg i led koji predstavlja  opasnost za prolaznike, vodeći pri tom računa da se ne ugroze prolaznici, ne oštete električne i druge instalacije.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici stambenih i upravnih zgrada i drugih pomoćnih objekata nisu u mogućnosti da uklone led sa krovova, dužni su da angažuju vatrogasnu službu da ih ukloni.

Sneg sa parkinga za taksi vozila, uklanjaju korisnici parkinga.

Zbog klizavog trotoara i pojava ledenica na krovovima, odnosno nastrešnicama, građanima se savetuje da se kreću sa pojačanom pažnjom duž ulica i trotoara. Napominjemo, da i ako su nadležne službe aktivne na terenu, građani su dužni da brinu o sopstvenoj bezbednosti.

Kontrolu uklanjanja snega i leda vrši komunalni inspektor, a u narednim danima obavljaće pojačan nadzor u vezi sa čišćenjem i uklanjanjem leda i snega sa trotoara, prilaza stambenim zgradama i ispred poslovnih objekata.

Za nepoštovanje odredaba Odluke, predviđene su novčane kazne za pravna, fizička lica i preduzetnike.

 

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Veličina slova