OBAVEŠTENjE za poreske obveznike o reprogamu duga

OBAVEŠTENjE

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( „Službeni glasnik RS“ broj 15/2016) obaveštava poreske obveznike da mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate koji je dospeo za plaćanje na dan 4. mart 2016. godine i koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda, a gde iznos glavnog duga ne prelazi 2.000.000 dinara.

Zahtevi se mogu podneti od 1. aprila 2016. godine do 4. jula 2016. godine, na pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta i u kancelariji br. 16 i 23. Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda.

Poreskim obveznicima koji steknu pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa navedenim zakonom, i redovno izmiruju rate dospelih obaveza koje su odložene, kao i tekuće obaveze u skladu sa Zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Ukoliko poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim Zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Visina referentne kamatne stope koja se primenjuje tokom reprograma je 4.25% (važi od 11.02.2016.godine)  a može i link

http://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html

Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda

Veličina slova