Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br.112-11841/2019 od 27. novembra  2019.godine

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

oglašava

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

 1. Organ u kome se popunjavaju izvršilačka radna mesta:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića broj 28

 1. Radna mesta koja se popunjavaju:

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVEODSEK ZA POSLOVE ORGANA OPŠTINE

 1. Radno mesto normativno pravni poslovi za potrebe Opštinskog veća, u zvanju samostalni savetnik – 1 izvršilac
 2. Opis poslova: normativno pravni poslovi za potrebe opštinskog veća priprema materijale za sednice Opštinskog veća; izrađuje nacrte odluka, rešenja i ostalih akata koje su nadležnosti Opštinskog veća; daje potrebna objašnjenja i izjašnjenja tokom diskusije po tačkama dnevnog reda; pruža stručnu pomoć pri obradi predloga o kojima se glasa; stara se o zakonitosti akata koje donosi Opštinsko veće; obrađuje materijale o kojima je odlučivalo Opštinsko veće i stara se o njihovom sprovođenju; priprema i izrađuje nacrte pojedinačnih akata u drugostepenom postupku; stara se o obezbeđivanju zapisnika sa sednica Opštinskog veća; priprema materijale potrebne za rad i pruža stručnu pomoć radnim telima koje obrazuje Opštinsko veće, stara se obezbeđivanju zapisnika sa njihovih sednica; priprema tekst poslovnika o radu Opštinskog veća i njegovih radnih tela; sačinjava odgovarajuće izveštaje i stara se o čuvanju izvornih akata o radu Opštinskog veća.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti  pravne nauke na  osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku :poznavanje Zakona o opštem upravnom pstupku ( „Sl. glasnik RS“, BR. 16/2018), Zakon o lokalnoj samoupravi ( „Sl.glasnik RS“, BR.129/2007, 83/2014-dr.zakon ,101/2016-dr.ѕakon i 47/2018) i Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrainama i jedinicama  lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 –dr.zakon ) –  usmeno,   i poznavanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom  na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru;

III Mesto rada:

Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

 IV Uslovi za zaposlenje:

Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

 • Trajanje rada:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 1. Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijave je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim  novinama „Danas“.

Prijava na konkurs sadrži: naziv i broj radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

 1. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

-prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu

– orginal uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) ili overenu fotokopiju;

 • orginal izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 20/09, 145/14 i 47/18) ili overenu fotokopiju;
 • overena fotokopija diplome o stručnoj spremi;
 • original ili overena fotokopija isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 • uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru
 • izjava o saglasnosti kandidata da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obrađivati lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, te u kojoj se kandidat ujedno opredeljuje da li će sam pribavitit podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega(obrazac izjave se može preuzeti na internet prezentaciji opštine Bajina Bašta u prilogu javnog konkursa)

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1.3.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno, opštinskim upravama.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih.

 • Adresa na koju se podnosi prijava:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, Dušana Višića 28, 31250 Bajina Bašta sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta- NE OTVARATI“.

 1. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu, radnim danom od 10 do 12 časova:

Radina Rajaković , tel: 031/862-366.

 1. Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja iveština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene:

Shodno čl. 72 i 73. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili državnom organu i traje šest meseci. Službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos.

Shodno članu 47. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u radni odnos na neodređeno vreme može da se primi lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno članu 131. istog zakona.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, a u dnevnim novinama “Danas“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009,13/2016 i 30/2016), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“br. 105/2016 i 112/2017), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja(„Sl. glasnik RS“ br. 16/2018), člana 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019 i 1/2020), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 14/2019) i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj:06-2 /2020 od 14. januara 2020. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Bajina Bašta u 2020. godini

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva

Na osnovu člana 3. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta („Sl.list opštine Bajina Bašta“, br. 4/017, 4/018, 2/019 i 5/019), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 14/2019) i shodno Zaključku Opštinskog veća 01 Broj: 06-2/2020 od 14. januara 2020. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA.

Konačna odluka o dodeli sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

U skladu sa članom 12. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Opštinsko veće opštine Bajina Bašta objavljuje konačnu

Odluku

o dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

Odluka je postala konačna dana 25.decembra 2019. godine.

Odluka o dodeli sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018 i 06/2019), člana 8. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Opštinsko veće opštine Bajina Bašta na sednici održanoj dana 28.11.2019.godine donosi

Odluku

o dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

 

Više o odluci u dokumentu ispod…

Javni poziv za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u 2019. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.6. šifra mere 304. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine, raspisuje

Javni poziv

za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane   u 2019. godini

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane.

Sertifikacija, u smislu ovog Javnog poziva, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda.

Oblast Javnog poziva  – razvoj  poljoprivredne proizvodnje kroz kontrolu i ocenjivanje procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda

Opšti cilj Javnog poziva:  Stabilnost dohotka i poboljšanje produktivnosti kvaliteta proizvoda,  održivo upravljanje resursima i zaštite životne sredine,  povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje i dobijanje veće cene za zaštićene proizvode.

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 304 – Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i  uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u iznosu od  300.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

 • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48, ekonomska klasifikacija 451 – Tekuće subvencije za poljoprivredu – Mere ruralnog razvoja: šifra mere 304. – Podizanje konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, tačka 3. šifra investicije 304.4. -Podrška za uvođenje sistema kvaliteta .

Sredstva koja se odobre za sertifikaciju sistema kvaliteta hrane  jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za navedenu namenu i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i korisnika sredstava.

Korisnici opredeljenih  sredstava:  Korisnici sredstava su pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje od 80 do 100 % od vrednosti investicije bez PDV-a  do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju investicije sertifikacije za  2019. godinu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

 • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
 • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • da se sertifikati za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

 • čitko popunjen obrazac Zahteva sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
 • fotokopija lične karte ovlašćenog lica za zastupanje Udruženja,
 • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
 • potvrda banke o žiro računu Udruženja,
 • Ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije proizvodnje sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja,
 • Kopija sertifikata izdatog od ovlašćene kontrolne organizacije

Način podnošenja zahteva:

Rok za podnošenje Zahteva je zaključno sa 22. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane u 2019. godini“

Zahtevi se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca Zahteva.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, kao i Zahtevi podneti suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrani.

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 13. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede u 2019. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS», br.10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/16 ), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 8. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.6/2019) i tačke 2.3. šifra mere 102. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu 01 broj 320-1/2019 («Službeni list opštine Bajina Bašta», br.4/019 i 9/2019), Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine,  raspisuje

Javni poziv

za  sufinansiranje projekata  udruženja  u oblasti  poljoprivrede u 2019. godini

 

Predmet Javnog poziva

je dodela finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u okviru projekata Udruženja poljoprivrednika u 2019. godini čija je delatnost ili aktivnost za koju se traže sredstva u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom i ruralnim razvojem.

Oblast Javnog poziva  – razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

Opšti cilj Javnog poziva:  Unapređenje rada postojećih Udruženja, kao i   kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede .

Opredeljena sredstva:  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2019. godinu za meru 102 – Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, opredeljena su finansijska sredstva u iznosu od  600.000,00 dinara na ime raspodele za 2019. godinu i to:

 • programska aktivnost 0101-0002 – Mere podrške ruralnom razvoju, pozicija 48/1, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama – Mere ruralnog razvoja: Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede .

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju projektnih aktivnosti  i u skladu sa Ugovorom koji se zaključuje između Predsednika opštine Bajina Bašta i Udruženja- nosioca projekta.

Intenzitet pomoći: Udruženja mogu ostvariti pravo na podsticaje do 50 % vrednosti realizovanih programskih aktivnosti, do utroška planiranih sredstava za ovu namenu.

U obzir se uzimaju projektne aktivnosti koje su realizovane u periodu od 01. januara 2019. godine  do kraja 2019. godine.

Opšti uslovi za učešće na Javnom pozivu:  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju Udruženja osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, upisana u Registar Agencije za privredne  registre:

 • koja imaju sedište na teritoriji opštine Bajina Bašta,
 • čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
 • da se aktivnosti za čiju realizaciju se traže sredstva ne finansiraju iz drugih izvora finansiranja tj. da nisu predmet konkursa drugih javnih fondova,
 • koja su ispunila dospele obaveze po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave,
 • Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2019. godine.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi :

 • čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
 • popunjen obrazac opisa projekta,
 • fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja,
 • potvrda banke o žiro računu Udruženja.

Predsednik opštine Bajina Bašta nakon donošenja Odluke  o izboru projekata i dodeli sredstava sa nosiocem projekta se zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana.

U slučaju da se nosilac projekta ne odazove zaključenju Ugovora u roku od 7 dana, smatraće se da je odustao od odobrenog projekta.

Pravdanje odobrenih sredstava

Udruženje je dužno da Predsedniku opštine i Odeljenju finansija, budžeta i računovodstva Opštinske uprave opštine Bajina Bašta podnese završni finansijski izveštaj do kraja 2019. godine koji sadrži pregled svih troškova koji su nastali tokom realizacije projektnih aktivnosti kao i dokumentaciju koja opravdava nastale troškove ( original računa, overenih izvoda o plaćanju i dr.).

Način podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 20. novembrom 2019. godine.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom : „ Prijava na Javni poziv za sufinansiranje projekata Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2019. godini“

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili poštom na adresu:

Opština Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma,  građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

Kancelarija br.19 – poslovi poljoprivrede i vodoprivrede

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnete suprotno uslovima ovog Javnog poziva  neće biti razmatrane.

 

01 broj: 320-1/2019

Bajina Bašta, dana 06. novembra 2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Konkurs za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/17, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018), člana 4. stav 2. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Komisija za dodelu sredstava za mlade bračne parove u ruralnim područjima opštine Bajina Bašta na osnovu rešenja 01 broj: 06-41/19 od dana 13. septembra 2019. godine, dana 24.oktobra 2019. godine,  raspisuje

K o n k u r s

za dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

Cilj ovog Konkursa je demografska obnova ruralnih područja opštine Bajina Bašta, kroz  podsticanje ostanka mladih bračnih parova u ruralnim područjima.

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br.112-6426/2019 od 26. juna 2019.godine

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Organ u kome se popunjavaju izvršilačka radna mesta:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića broj 28

Radno mesto koja se popunjava:

 

Radno mesto radnih odnosa i društvenih delatnosti, u zvanju savetnik – 1 izvršilac

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Veličina slova