Javni uvid u nacrt izmena i dopuna odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite

Na osnovu člana 52. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07 i 83/2014-dr. zakon), načelnica Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

OGLAŠAVA

J A V N I  U V I D

u nacrt izmena i dopuna odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine i  naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanjajedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta

I

            Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta, održaće se u trajanju od 15 dana, počev od 15. jula 2016. godine do 01. avgusta 2016. godine.

Nacrt gore pomenutih dokumenata biće izložen na javni uvid svakog radnog dana u kancelarijama br. 22 i 18. Odeljenja za poslove urbanizma, građevinarstva, imovinsko pravne, ispekcijske i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, radnim danima, u vremenu od 10 do 15 časova.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica svoje primedbe i predloge na nacrte mogu dostaviti:

–  usmeno, dolaskom u gore navede kancelarije;

– u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28., sa naznakom: “primedbe i predlozi na Nacrt izmena i dopuna Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta”;

– u elektronskoj formi na e-mail adresu: sobb@mts.rs;

– pozivom na brojeve telefona: 031/862-366, lokal 202 i 103; tokom trajanja javnog uvida.

II

            Javna sednica Komisije sa javnom raspravom, na kojoj će biti razmatrane primedbe i predlozi fizičkih i pravnih lica dospele tokom javnog uvida, biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 01.avgusta.2016. godine, u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, sa početkom u 11 časova.

Javnoj sednici i javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici obrađivača, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta. Javnoj sednici i javnoj raspravi mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe i predloge tokom javnog uvida. O svakoj podnetoj primedbi  i predlogu obrađivač planskog dokumenta će javno izneti svoj stav.

III

            Nakon javne sednice i javne rasprave, Komisija će dati stručno mišljenje o eventualnim izmenama i dopunama predloženih nacrta.

Načelnica Opštinske uprave

Jelena Filipović

Veličina slova