На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (”Сл. гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (”Сл. гласник РС“ број 16/16 и 8/2017), дела VI Конкурса за суфинансирање пројеката производњe медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години, објављеног 16.01.2020. године на сајту општине Бајина Башта, председник општине Бајина Башта доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА У 2020. ГОДИНИ

I

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години ( у даљем тексту: комисија)

  1. Жарко Мандић, испред удружења Нова мрежа Србије,
  2. Борис Павлов, самостална пријава,
  3. Ивица Шмит, испред удружења електронских медија „ComNet“.

       II

    Задатак Комисије је:

  • да сваки члан комисије ИЗВРШИ оцену свих пројеката поднетих на конкурс, независно, за сваки пројекат и по сваком критеријуму,
  • да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме наводи разлоге за прихватање или неприхватање пројекта,
  • да размотре мишљење националног савета националне мањине на пријављене проејкте
  • да изради предлог о расподели средстава са образложењем и исти достави Општинском већу Бајина Башта.

III

Чланови комисије су дужни да на првој седници изаберу председника комисије, који координира радом комисије и води седнице и да након увида у конкурсну документацију, дају писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да необављају јавну функцију.

О раду комисије води се записник.

     IV

        Послове секретара Kомисије обављаће Слободанка Тадић, дипломирани правник.

V

Решење објавити на веб-сајту општине Бајина Башта,

    О б р а з л о ж е њ е

Чланом 24. став З. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( у даљем тексту: Правилник) прописано је да руководилац органа Решењем именује стручну комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс, а која има задатак да изврши оцену свих пројеката поднетих на конкурс и сачини предлог о расподели средстава са образложењем.

Чланом 24. став 4. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 21. став 4. Правилника прописано је да се већина чланова комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења, а сходно члану 22. наведеног Правилника комисија на првој седници бира председника комисије.

Послове секретара Комисије обављаће Слободанка Тадић, дипломирани правник.

Новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци, су доставили своје предлоге за чланове стручне комисије у складу са делом VI Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији ОПШТИНЕ Бајина Башта у 2020. години, који је општина Бајина Башта објавила  на своме сајту 16.01.2020. године. У делу VI Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години, позвана су новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, као и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Комисије, да предложе општини Бајина Башта чланове стручне комисије.

У року за подношење пријава пристигли су следећи предлози за именовање члана Комисије: Жарко Мандић, испред удружења Нова мрежа Србије, Јован Буковал на предлог удружења менаџера у култури и медијима Србије, Борис Павлов самостална пријава, Ивица Шмит на предлог удружења електронских медија „ComNet“, Новка Илић на предлог удружења новинара Србије и Алем Ровчанин на предлог удружења медија и медијских радника.

Председник општине Бајина Башта је размотрио све пристигле благовремене и потпуне предлоге. Председник општине Бајина Башта је, узимајући у обзир биографије предложених чланова, одлучило да комисију чине: Жарко Мандић- испред удружења Нова мрежа Србије, Борис Павлов, самостална пријава и Ивица Шмит испред удружења електронских медија „ComNet“.

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                              Радомир Филиповић

Поделите ову вест:
Величина слова