Odluka i Konačna lista reda prvenstva o dodeli 20 stanova za izbeglice Bajina Bašta, Regionalni stambeni program, potprojekat 2

Odluka i Konačna lista reda prvenstva  o dodeli 20 stanova za izbeglice Bajina Bašta, Regionalni stambeni program, potprojekat 2

Pogledajte ….

Obaveštenje o restrikciji u vodosnabdevanju

Zbog dugog sušnog perioda nivo vode u vodoizvorištu „Pilica“ pao je ispod linije koja može obezbediti stabilno vodosnabdevanje.

Proizvodnja vode je pala na 60% projektovanog kapaciteta. JKP „12.SEPTEMBAR“ je do sada i sa takvom proizvodnjom uspevao da obezbedi redovno snabdevanje grada vodom uz pojedina nenajvljena havarijska isključenja. Ovakvo stanje će potrajati sigurno do većih padavina i osetnijeg pada temperature.

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu sa gradskog vodovoda. Ukoliko bude bilo potrebno radi održavanja stabilnosti sistema i ako nivo vode u vodoizvorištu nastavi da opada JKP „12.SEPTEMBAR“ će uvesti restrikcije vode po četiri sata u popodnevnim satima kada je potrošnja najizrazitija.

Hvala na razumevanju.

 

JKP „12.SEPTEMBAR“

                                                                                                                                                                Direktor Dejan Filipović

Konkurs za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/17, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018), člana 4. stav 2. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Komisija za dodelu sredstava za mlade bračne parove u ruralnim područjima opštine Bajina Bašta na osnovu rešenja 01 broj: 06-41/19 od dana 13. septembra 2019. godine, dana 24.oktobra 2019. godine,  raspisuje

K o n k u r s

za dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

Cilj ovog Konkursa je demografska obnova ruralnih područja opštine Bajina Bašta, kroz  podsticanje ostanka mladih bračnih parova u ruralnim područjima.

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Poziv za javnu raspravu o nacrtu plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2020. godinu

U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-45/019 od 23. oktobra 2019. godine, kojim je utvrđen nacrt Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2020. godinu, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O

NACRTU PLANA JAVNIH INVESTICIJA

OPŠTINE BAJINA BAŠTA ZA 2020. GODINU

           Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2020. godinu, koja će trajati u periodu od 25. oktobra do 08. novembra 2019. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: opstinabb.investicije@gmail.com.

            Usmena javna rasprava o nacrtu Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2020. godinu održaće se na dan 05. novembra 2019. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

OPŠTINSKO VEĆE

                                                                                    ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE

                                                                                                      Petar Petrović

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br.112-6426/2019 od 26. juna 2019.godine

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Organ u kome se popunjavaju izvršilačka radna mesta:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića broj 28

Radno mesto koja se popunjava:

 

Radno mesto radnih odnosa i društvenih delatnosti, u zvanju savetnik – 1 izvršilac

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Oglas za rani javni uvid plana detaljne regulacije Sportsko-rekreativnog centra u Bajinoj Bašti

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr. zakon) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID  PLANA DETALjNE REGULACIJE 

SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA U BAJINOJ BAŠTI

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 21. oktobra do 04. novembra 2019. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije sportsko-rekreativnog centra  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 5/2018 i 6/2019).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 04.11.2019.  godine.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će u utorak, 15.10.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 3 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

 

Obaveštenje o otpočinjanju rada na opštinskim odlukama

    Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad n apripremi propisa koje donosu skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Oipštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočeo rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretmosti obveznnika koji vode poslovne knjige sa prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti u 2018. godini na teritoriji opštine Bajina Bašta.

 

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Veličina slova