Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу пословно – стамбеног објекта на кат. парцели бр. 833 К.О. Бајина Башта,

општина Бајина Башта

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 01. до 07. новембра 2019. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
  2. Наручиоци предметног Урбанистичког пројекта су Мира Бајић и Миодраг Бајић из Бајине Баште, ул. Доситеја Обрадовића 16.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране Агенције за инжењерске делатности „ВУК“, Бајина Башта, одговорни урбаниста Ивана Љ. Митровић, лиценца бр. 200 1450 14.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 07. новембра 2019. године.

Обавештење o одлуци о боравишној такси

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној 10. октобра 2019. године, донела је Одлуку о боравишној такси, коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфрастуктуре и супраструктуре на територји општине Бајина Башта.

Одлуком је прописано да боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 110,00 динара, као и:

-Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује давалац смештаја,

-Богравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја,

-Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе.

Ово су само неке од одредаба наведене одлуке, која је објављена у “Службеном листу општине Бајина Башта“, бр. 9/2019, од 11.октобра 2019. године.

 

Општинска управа

Бајина Башта

Обавештење о одобрењу за организовање музичког програма, концерата и јавних манифестација

Обавештавамо вас да је одредбама члана 12. Одлуке о мерама за заштиту  од буке („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 13/2012 и 8/2016) прописано на јавним просторима могу се организовати музички програми, концерти и јавне манифестације тако да се музика која се емитује посредством електро-акустичних уређаја може користитит искључиво на основу претходно прибављеног одобрења, које у форми решења издаје инспектор за заштиту животне средине.

Организатор јавних скупова и активности је дужан да у складу са овом Одлуком поднесе захтев инспектору за заштиту животне средине, а најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупа или организовања активности.

Обавештење о заузећу јавне површине за време манифестације „26. ДРИНСКА РЕГАТА 2019.“

Обавештавамо вас да се заузеће јавне површине, за постављање тезги за уличну продају,  у делу улице Кнеза Милана Обреновића, од раскрснице са улицом Браће Нинчића и раскрснице са улицом Хаџи Мелентија, за време одржавања манифестације „26. Дринска регата 2019.“, у периоду од 17-20.07.2019. године, може извршити подношењем захтева Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности. Особа одређена за контакт: Јован Вукашиновић, тел. 069 82 59 814

Јавна презентација урбанистичког пројекта изградњe вишепородичног стамбеног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парцели бр. 881 К.О. Бајина Башта,

општина Бајина Башта

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 03. до 10. јуна 2019. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
  2. Наручиоци предметног Урбанистичког пројекта су Марко Марковић из Гвозца, Максимовић Горан из Раче и Маријана Брунец, Ул. Браће Нинчић бр. 24, све општина Бајина Башта
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране  предузећа СГР „МОДУЛ“ Ужице, Ул. Краља Петра I бр. 112.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 10. јуна 2019. године.

Конкурс ликовних и литерарних радова на тему заштите животне средине

Општина Бајина Башта упућује позив на

Конкурс ликовних и литерарних радова на тему заштите животне средине

Позив је упућен деци од предшколског до средњошколског узраста.

Заинтересовани учесници своје ликовне и литерарне радове могу доставити до 20.маја својим васпитачима, односно наставницима и професорима ликовног и српског језика и књижевности.

Обавештење о ступању на снагу одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бајина Башта

Поштовани корисници јавних површина,

 

Обавештавамо вас да је 1. јануара 2019. године, ступила на снагу Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 11/2018).

Доношењу одлуке претходило је доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018).

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је Законом.

Одлуком се утврђује висина накнаде, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине.

Критеријум за прописивање висине накнаде су: време коришћења простора, зона у којој се налази простор и техничко-употребне карактеристике простора.

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (м²).

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности, по основу писаног захтева, доноси решење којим се одобрава заузеће јавне површине, у складу са општинском одлуком којом се регулише заузеће јавне површине.

Подаци о подносиоцу захтева су:

-за правно лице: назив и адреса седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и текући рачун;

-за физичка лица-предузетник: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица;

-податке о испуњености услова за остваривање права на ослобађање.

Накнаду за коришћење јавне површине,  према површини корисног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта, утврђује Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за наплату јавних прихода.

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.

 

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта (2019 – 2024) – Јавни увид

У складу са одредбама члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014–др. закон, 101/2016–др. закон и 47/2018), Одлуке о изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта 01 број: 320-4/2017 и Одлуке о измени Одлуке о изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта 01 број 320-1/2019, Општинска управа општине Бајина Башта, упућује

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2019-2024

 

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта за временски период од 2019. до  2024. године, која ће трајати у периоду од 25. јануара до 19. фебруара 2019. године,  достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми, лично на писарници или поштом,  на адресу : Општина Бајина Башта – Начелнику општинске управе, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу ana.ilijasevic@bajinabasta.rs , закључно са 19.02.2019. године.

Усмена јавна расправа о нацрту Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта за временски период од 2019. до  2024. године  одржаће се на дан 18. фебруара 2019. године у сали СО Бајина Башта,  Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 11,00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

 

                                                           ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јелена Филиповић

Анкета за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

Поштовани привредници и предузетници,

Молимо вас да одвојите 15 минута вашег времена за учешће у online анкети о коришћењу информационих технологија и електронских услуга.

Ово истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Влада Швајцарске, у оквиру програма Swiss PRO.

Ваши одговори ће нам помоћи да боље одговоримо на потребе и захтеве корисника електронских услуга локалне самоуправе.

Онлине анкета ће бити доступна до 10. децембра 2018. године. Напомињемо да је упитник потребно попунити одједном, према датом редоследу питања.

Захваљујемо вам се на учешћу и доприносу развоју електронске управе у Републици Србији.

Анкета је на овом линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Анкета за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

Поштовани грађани,

Молимо вас да одвојите 15 минута вашег времена за учешће у online анкети о коришћењу информационих технологија и електронских услуга.

Ово истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Влада Швајцарске, у оквиру програма Swiss PRO.

Ваши одговори ће нам помоћи да боље одговоримо на потребе и захтеве корисника електронских услуга локалне самоуправе.

Захваљујемо вам се на учешћу и доприносу развоју електронске управе у Републици Србији.

Анкета је на овом линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Обавештење о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

Поштовани суграђани,

дана 06.11. 2018. ступиле су на правну снагу измене и допуне Закона о планирању и изградњи. Донетим изменама предвиђено је да грађевинска дозвола важи 5 година у ком року је инвеститор дужан прибавити употребну дозволу. Употребна дозвола не може се издати ако инвеститор није потврдио темеље и кровну конструкцију. За све објекте изгађене до 11. септембра 2009. године рок за прибављање употребне дозволе је две године од ступања измена Закона .

Такође, истог дана ступиле су на снагу  измене и допуне Закона о озакоњењу објеката  који је предвидео рок од 5 година за озакоњење свих објеката у супротном захтеви ће након истека рока бити одбијени. Овим се апелује на инвеститоре да решавају  своја предходна питања  ( имовинске односе, сагласности и сл. ).

Како су предмет озакоњења и објекти за које постоје раније  дозволе и одобрења, а од којих је одступљено у току градње и радови су изведени до 27. новембра 2015. године, инвеститори  су дужни одмах  доставити своју пројектну документацију и дозволу –решење – одобрење грађевинској инспекцији ради сачињавања пописног листа, доношења решења и уласка у поступак озакоњења.

Поштовани суграђани, молим вас да сви заједно узмемо учешћа и до краја приведемо поступке издавања употребних дозвола као и озакоњења објеката и избегнемо поступке уклањања незаконито изграђених објеката.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јелена   Филиповић

Величина слова