На основу члана 88. стaв 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 86/2019-др.закон), члана 10 и 25 . Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службенигласник РС“, број 95/16),  начелник општинске управе општине  Бајина Башта, доноси

РЕШЕЊЕ О НЕУСПЕХУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА

            Интерни конкурс за попуну слободних  извршилачких  радних  места: послови извршења са текућих рачуна из области борачко – инвалидске заштите у звању  млађи саветник – један извршилац и послови архиве, завођења предмета и експедиција поште у звању сарадник- један извршилац,  оглашен интерним конкурсом није успео јер по истом није било поднетих пријава.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта, расписала је дана 14.05.2021. године под бројем 01 број 111-5/2021-3  интерни конкурс за попуњавање слободних извршилачких  радних  места: послови извршења са текућих рачуна из области борачко – инвалидске заштите у звању  млађи саветник – један извршилац и послови архиве, завођења предмета и експедиција поште у звању сарадник- један извршилац. У остављеном року, а ни након протека рока није поднета ниједна пријава.

Чланом 88. ставом 1.  тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и чланом 10. и 25. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано је да интерни конкурс није успео ако није било пријава на Интерном конкурсу.

Обзиром на наведено ,да није било поднетих пријава на интерном конкурсу, исти није успео то је донето решење као у диспозитиву

Решење о неуспеху Интерног конкурса објавити на огласној табли и наинтерне тпрезентацији општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs.

Правна поука: Ово решење је коначно.

 

Начелник општинске управе

Зорка Радоичић

Поделите ову вест:
Величина слова