Skupština opštine Bajina Bašta, na sednici održanoj 10. oktobra 2019. godine, donela je Odluku o boravišnoj taksi, koju plaća korisnik usluge smeštaja koji izvan svog mesta prebivališta koristi uslugu smeštaja u ugostiteljskom objektu za smeštaj za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastukture i suprastrukture na teritorji opštine Bajina Bašta.

Odlukom je propisano da boravišnu taksu korisnik usluga plaća za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj u iznosu od 110,00 dinara, kao i:

-Naplatu boravišne takse od korisnika usluge, naplaćuje davalac smeštaja,

-Bogravišna taksa se naplaćuje istovremeno sa naplatom usluge smeštaja,

-Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse.

Ovo su samo neke od odredaba navedene odluke, koja je objavljena u “Službenom listu opštine Bajina Bašta“, br. 9/2019, od 11.oktobra 2019. godine.

 

Opštinska uprava

Bajina Bašta

Podelite ovu vest:
Veličina slova