На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу зграде трговине на кат. парцели бр. 1010 ко Бајина Башта, општина Бајина Башта

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 09.до 16. новембра 2018. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Благојевић Снежана из Бајине Баште, ул. Шумарска бр. 2.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране бироа за пројектовање „ПРО-НЕС“, Б. Башта, Трг Д. Јерковића 10.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 16. новембра 2018. године.

Поделите ову вест:
Величина слова