Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu građani dobijaju u elektronsko sanduče na Portalu eUprava

Građani Bajine Bašte koji imaju registrovan profil na Portalu eUprava od danas dobijaju elektronsko Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge elektronske dostave u svoje Jedinstveno elektronsko sanduče na ovom portalu.

Prve institucije javne uprave koje su počele da dostavljaju elektronska rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu građanima putem elektronske dostave (eDostava) u elektronsko sanduče su lokalne poreske administracije. Naime, svi građani registrovani korisnici Portala eUprava automatski će dobijati rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu u elektronsko sanduče. Elektronski dokument mogu preuzeti u elektronskom sandučiću u roku od 15 dana, a ukoliko ga ne preuzmu u navedenom roku, smatraće se da je dostava izvršena. Oni građani koji nisu korisnici Portala eUprava nastavljaju svoja poreska rešenja da dobijaju na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.

Elektronska dostava dokumenata (eDostava) u elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštenja građanima Srbije od strane javne uprave. Korišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata.

Zaključak Štaba za vanredne situacije

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljenju vanrednim situacijama i člana 17. stava 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štaba za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“ broj 27/2020), Štab za vanredne situacije opštine Bajina Bašta na sednici održanoj dana 10.07.2020. godine u 09 i 30 časova, donosi:

ZAKLjUČAK

Usled pogoršanja epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Bajina Bašta donosi sledeće preventivne mere:

 u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra

 zabrana organizovanja svečanosti, proslava, žurki i slično

 zabrana rada noćnih klubova , diskoteka i slično

 ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 7.00 do 22.00 časa

 u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila

 sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda

 česta dezinfekcija svih javnih objekata i javnih površina

Zaključak štaba uputiti Načelniku opštinske uprave i odmah stupiti u sprovođenje i kontrolu sprovođenja istih, preko opštinskih inspekcijskih službi.

KOMANDANT ŠTABA

Radomir Filipović

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će 08.07. i 09.07.2020 godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-8/2020-02/10 od 16.03.2020. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 2 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

Poziv građanima za prijavu štete na stambenim objektima

Na osnovu Zaključka Štaba  za vanredne situacije opštine Bajina Bašta 06 br.8-2/2020-27 30.06.2020. godine i u skladu sa članom 15. stav 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode (“Sl.glasnik RS” br. 112/2015- u daljem tekstu: Zakon) postupak za pružanje pomoći pokreće se prijavom štete.

Članom 11. tačka 2. Zakona  definisan je uslov za ostvarivanje prava na pomoć a to je  da je šteta prijavljena u skladu sa Zakonom.

Opštinska uprava Bajina Bašta  poziva građane da prijave nastalu štetu na stambenim objektima TOKOM OBILNIH KIŠNIH PADAVINA u drugoj polovini juna 2020. godine  u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno do 16.07.2020. godine.

Obrasci za prijavu štete se preuzimaju na pisarnici opštinske uprave Bajina Bašta.

Svaki oštećeni građanin mora prijaviti štetu jer je članom 21. Zakona jasno definisano da se rokovi za odlučivanje računaju od dana podnošenja prijave

Rok za odlučivanje, odnosno postupanje po prijavi, zahtevu ili drugom podnesku podnetom na mestu iz stava 1. ovog člana, računa se od dana podnošenja prijave, zahteva ili drugog podneska. Postupak kojim se utvrđuje pravo na pomoć se vodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Dakle, vlasnik objekta koji je pretrpeo štetu mora da popuni prijavu štete, nezavisno od toga da li je komisija već bila i uzela podatke. Prijava je uslov za dobijanje pomoći.

Načelnik

Opštinske uprave Bajina Bašta

Jelena Filipović

Projekat javna svojina za razvoj javnog sektora

U cilju promocije projektnih rezultata i značaja odgovornog i efikasnog upravljanja javnom imovinom grada Užica i opštine Bajina Bašta u okviru projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, izrađen je treći promotivni spot u kome su detaljnije iznete realizovane aktivnosti na projektu, kao i preostale aktivnosti sa daljim tokom projekta

Projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Spot možete pogledati na adresi https://youtu.be/KtL2Lxmz-2w

                                     

 

 

Oglas za rani javni uvid plana detaljne regulacije obale jezera Perućac

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE 

OBALE JEZERA PERUĆAC

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 26. juna do 10. jula 2020. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije obale jezera Perućac  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 2/2019 od 06.03.2019. godine).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 10.07.2020. godine.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Veličina slova