Јавна набавка добара МВ 14/20

Јавна набавка добара МВ 14/20

НАБАВКА СТОЛИЦА ЗА ОПРЕМАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Оглас за отуђење покретних ствари–возила из јавне својине општине Бајина Башта непосредном погодбом

Комисија за спровођење поступка отписа и отуђења моторних возила у јавној својини Општине Бајина Башта именована Решењем председника општине  Бајина Башта 01број 404-87/2018 од 20.новембра 2018.године, на основу Одлуке о отпису и отуђењу основних средстава 01број 06-34/2018 од 13.новембра 2018.године и Закључка општинског већа у вези  отуђења покретних ствари – возила у јавној својини Општине Бајина Башта  непосредном погодбом 01број  06-55/019 од 14.децембра 2019. године, расписује

О г л а с

за отуђење покретних ствари–возила из јавне својине општине Бајина Башта  непосредном погодбом

Након два неуспела поступка јавног надметања расписује се оглас за отуђење покретних ствари – моторног  возила у јавној својини Општине Бајина Башта  непосредном погодбом и то:

  1. путничког возила VAZ LADA модел NIVA 1700 21213 ,број шасије XTA 21213021646807 ,број мотора 2121377011755, произведена 2002 године ,регистарских ознака ВB004FI, нерегистрован.

Услови отуђења: Моторно возило се продаје у виђеном стању, а трошкове пореза на пренос апсолутних права, трошкове овере уговора, трошкове преузимања и транспорта возила сноси купац.

Подаци о предметима отуђења: Преглед возила које је предмет отуђења непосредном погодбом заинтересована лица могу извршити на паркингу у улици Душана Вишића број 28, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, а више информација се може добити у Општинској управи Општине Бајина Башта , ул. Душана Вишића  бр.28. Контакт особа: Сузана Тадић ,дипл.правник ,телефон: 031/862-366.

Цена: Након два неуспела поступка јавног надметања  продајна цена је предмет договора између страна у купопродајном уговору, односно приступа се непосредној погодби.

Сматра се да је учесник пре поступка непосредне погодбе обавио разгледање возила и да своју понуду заснива на сопственој процени стања возила.

Учесници: Право учешћа у поступку непосредне погодбе имају сва правна и физичка лица.

Подношење пријаве:Пријаве се подносе у затвореним ковертама на адресу: Општинска управа општине Бајина Башта , ул.Душана Вишића  бр. 28, 31250 Бајина Башта , са назнаком: «Комисији за спровођење поступка отуђења моторног возила у јавној својини Општине Бајина Башта  – НЕ ОТВАРАЈ“ или непосредно на писарници Општине.

Пријава мора да садржи:

за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, адресу, потпис и ЈМБГ подносиоца пријаве, фотокопију личне карте, лично име заступника, односно пуномоћника ако подносилац пријаве који је физичко лице не учествује лично у поступку, уредно овлашћење за заступање , са назнаком „за учешће у поступку отуђењамоторног возила у јавној својини Општине Бајина Башта непосредном погодбом“.

– за правна лица: назив, односнопословно име и седиште, потпис од стране овлашћеног лица и печат, извод или решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ) , са назнаком „за учешће у поступку отуђења моторног возила у јавној својини Општине Бајина Башта  непосредном погодбом“.

Поступак непосредне погодбе спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Током преговарања понуђачи своје понуде достављају Комисији у затвореној коверти са износом понуђене цене и потписом понуђача.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цен епотписује изјаву о висини понуђене цене.

Општина Бајина Башта на страни продавца закључује уговор о отуђењу возила са учесником који је понудио највиши износ купопродајне цене у року од 7 дана од дана одржавања  поступкa отуђења моторних возила у јавној својини Општине Бајина Башта  непосредном погодбом  .

Најповољнији понуђач је дужан да у назначеном року уплати продавцу укупну куопопродајну цену и достави доказ о уплати .Предаја возила врши по потписивању Уговора и исплати купопродајне цене.

Уколико најповољнији  понуђач не закључи уговор у прописаном року  предметно моторно возило  биће понуђено другом по реду најповољнијем понуђачу .

Оглас остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања  на огласној табли Општинске управе општине Бајина Башта  и на званичном сајту Општине Бајина Башта , односно у времену од 21. јануара 2020. године закључно са 30. јануаром 2020. године до 15,00 часова.

Отварање пријава и спровођење поступка непосредне погодбе обавиће се јавно у присуству чланова Комисије за спровођење поступка отуђења моторног возила у јавној својини Општине Бајина Башта дана 31. јануара 2020. године ( ПЕТАК  ) у сали за седнице Скупштине  општине Бајина Башта , с почетком у 11.00 часова.               

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. годинии

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службенигласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС, бр.16/16 и 8/17), и Закључка Општинског већа 01 Број:06-2/2020 од 14. јануара 2020. године, расписуjе

Конкурс
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2020. години

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2020. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016 и 30/2016), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019 и 1/2020), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 14/2019) и сходно Закључку Општинског већа 01 Број:06-2 /2020 од 14. јануара 2020. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2020. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 4/017, 4/018, 2/019 и 5/019), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 14/2019) и сходно Закључку Општинског већа 01 Број: 06-2/2020 од 14. јануара 2020. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

Коначна одлука о додели средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима

У складу са чланом 12. Правилника за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2019 и 10/2019),  Општинско веће општине Бајина Башта објављује коначну

Одлуку

о доделу средстава за  помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години

Одлука је постала коначна дана 25.децембра 2019. године.

Упозорење Сектора за ванредне ситуације

Обавештавају се грађани  да смо од Републичког хидрометеоролошког завода добили  Упозорење за подручје Србије, за 04.01.2020. године, на потенцијално опасну појаву -поледица или залеђивање мокрих површина, Тmin<-5 °C и магла- хоризонтална видљивост мања од 200 m  . Молимо грађане,  учеснике у саобраћају, да прилагоде брзину вожње насталим условима, као и пешацима да се опрезно крећу у случају залеђених коловоза и тротоара.

 

 

Обавештење о обавези уклањања снега и леда

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је одредбама чланова 59-62. Одлуке о комуналном реду предвиђено да су корисници објеката стамбених, пословних и управних зграда, помоћних и привремених објеката, продавница, занатских радњи, киоска, перона, паркинга и сличних површина у обавези да врше уклањање снега и леда са тротоара испред и поред горе наведених објеката.

У случају поледице, непходно је посипање индустријском сољу или другим средствима ради безбеднијег кретања пролазника.

Власници, односно корисници стамбених и осталих зграда и објеката обавезни су да са кровова уклањају снег и лед који представља  опасност за пролазнике, водећи при том рачуна да се не угрозе пролазници, не оштете електричне и друге инсталације.

Уколико власници односно корисници стамбених и управних зграда и других помоћних објеката нису у могућности да уклоне лед са кровова, дужни су да ангажују ватрогасну службу да их уклони.

Снег са паркинга за такси возила, уклањају корисници паркинга.

Због клизавог тротоара и појава леденица на крововима, односно настрешницама, грађанима се саветује да се крећу са појачаном пажњом дуж улица и тротоара. Напомињемо, да и ако су надлежне службе активне на терену, грађани су дужни да брину о сопственој безбедности.

Контролу уклањања снега и леда врши комунални инспектор, а у наредним данима обављаће појачан надзор у вези са чишћењем и уклањањем леда и снега са тротоара, прилаза стамбеним зградама и испред пословних објеката.

За непоштовање одредаба Одлуке, предвиђене су новчане казне за правна, физичка лица и предузетнике.

 

 

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Предлози скупштинских одлука

У складу са чланом 149. став 4 Пословника  Скупштине општине Бајина Башта (Сл .лист општине Бајина Башта  бр.4/19, објављују се предлози следећих одлука ,утврђени након спроведене јавне расправе, који ће се разматрати на 21. седници Скупштине општине Бајина Башта 20.12.2019. године.

Величина слова