Javni uvid plana detaljne regulacije šire zone oko regulacije reke Pilice

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/19),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID  PLANA DETALjNE REGULACIJE 

ŠIRE ZONE OKO REGULACIJE REKE PILICE

Javni uvid trajaće 30 dana, od 05.02.2020.god. zaključno sa 05.03.2020.godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija Plana održaće se dana 19.02.2020. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 13,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 05.03.2020.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 13.03.2020. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Plan sprovođenja obuka lica za rad u stalnom sastavu biračkih odbora na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na  osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o organizaciji i sprovođenju obuka za rad u stalnom sastavu biračkih odbora, sačinjen je Plan sprovođenja obuka:

Mesto, datum i vreme održavanja obuke Poslanička grupa/Politička stranka
Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

30.01.2020. godine u 16:00 časova

-Predložena lica ispred PG JS(6 lica)

-Predložena lica ispred PG SRS, od rednog broja 1 do 22 (22 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

31.01.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SRS, od rednog broja 22 do 50

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

03.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SRS, od rednog broja 50 do 54

(4 lica)

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 1 do 24

(28 lica)

Mesto, datum i vreme oržavanja obuke Politička grupa/Politička stranka
Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

04.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 24 do 52

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

05.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 52 do 80

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

06.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 80 do 108

(28 lica)

Mesto, datum i vreme održavanja obuke Politička grupa/politička stranka
Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

07.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 108 do 136

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

10.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SPS, od rednog broja 1 do 28

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

11.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SPS, od rednog broja 29 do 56

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

12.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG SNS, od rednog broja 136 do 164

(28 lica)

Skupštinska sala opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28,

13.02.2020. godine u 16:00 časova

Predložena lica ispred PG PUPS, od rednog broja 1 do 15

(15 lica)

Oglas za otuđenje pokretnih stvari–vozila iz javne svojine opštine Bajina Bašta neposrednom pogodbom

Komisija za sprovođenje postupka otpisa i otuđenja motornih vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta imenovana Rešenjem predsednika opštine  Bajina Bašta 01broj 404-87/2018 od 20.novembra 2018.godine, na osnovu Odluke o otpisu i otuđenju osnovnih sredstava 01broj 06-34/2018 od 13.novembra 2018.godine i Zaključka opštinskog veća u vezi  otuđenja pokretnih stvari – vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom 01broj  06-55/019 od 14.decembra 2019. godine, raspisuje

O g l a s

za otuđenje pokretnih stvari–vozila iz javne svojine opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom

Nakon dva neuspela postupka javnog nadmetanja raspisuje se oglas za otuđenje pokretnih stvari – motornog  vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom i to:

  1. putničkog vozila VAZ LADA model NIVA 1700 21213 ,broj šasije XTA 21213021646807 ,broj motora 2121377011755, proizvedena 2002 godine ,registarskih oznaka VB004FI, neregistrovan.

Uslovi otuđenja: Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju, a troškove poreza na prenos apsolutnih prava, troškove overe ugovora, troškove preuzimanja i transporta vozila snosi kupac.

Podaci o predmetima otuđenja: Pregled vozila koje je predmet otuđenja neposrednom pogodbom zainteresovana lica mogu izvršiti na parkingu u ulici Dušana Višića broj 28, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, a više informacija se može dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bajina Bašta , ul. Dušana Višića  br.28. Kontakt osoba: Suzana Tadić ,dipl.pravnik ,telefon: 031/862-366.

Cena: Nakon dva neuspela postupka javnog nadmetanja  prodajna cena je predmet dogovora između strana u kupoprodajnom ugovoru, odnosno pristupa se neposrednoj pogodbi.

Smatra se da je učesnik pre postupka neposredne pogodbe obavio razgledanje vozila i da svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja vozila.

Učesnici: Pravo učešća u postupku neposredne pogodbe imaju sva pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave:Prijave se podnose u zatvorenim kovertama na adresu: Opštinska uprava opštine Bajina Bašta , ul.Dušana Višića  br. 28, 31250 Bajina Bašta , sa naznakom: «Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  – NE OTVARAJ“ ili neposredno na pisarnici Opštine.

Prijava mora da sadrži:

za fizička lica: ime i prezime, prebivalište, adresu, potpis i JMBG podnosioca prijave, fotokopiju lične karte, lično ime zastupnika, odnosno punomoćnika ako podnosilac prijave koji je fizičko lice ne učestvuje lično u postupku, uredno ovlašćenje za zastupanje , sa naznakom „za učešće u postupku otuđenjamotornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta neposrednom pogodbom“.

– za pravna lica: naziv, odnosnoposlovno ime i sedište, potpis od strane ovlašćenog lica i pečat, izvod ili rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, potvrdu o poreskom identifikacionom broju (PIB) , sa naznakom „za učešće u postupku otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom“.

Postupak neposredne pogodbe sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Tokom pregovaranja ponuđači svoje ponude dostavljaju Komisiji u zatvorenoj koverti sa iznosom ponuđene cene i potpisom ponuđača.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cen epotpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

Opština Bajina Bašta na strani prodavca zaključuje ugovor o otuđenju vozila sa učesnikom koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene u roku od 7 dana od dana održavanja  postupka otuđenja motornih vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta  neposrednom pogodbom  .

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u naznačenom roku uplati prodavcu ukupnu kuopoprodajnu cenu i dostavi dokaz o uplati .Predaja vozila vrši po potpisivanju Ugovora i isplati kupoprodajne cene.

Ukoliko najpovoljniji  ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku  predmetno motorno vozilo  biće ponuđeno drugom po redu najpovoljnijem ponuđaču .

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bajina Bašta  i na zvaničnom sajtu Opštine Bajina Bašta , odnosno u vremenu od 21. januara 2020. godine zaključno sa 30. januarom 2020. godine do 15,00 časova.

Otvaranje prijava i sprovođenje postupka neposredne pogodbe obaviće se javno u prisustvu članova Komisije za sprovođenje postupka otuđenja motornog vozila u javnoj svojini Opštine Bajina Bašta dana 31. januara 2020. godine ( PETAK  ) u sali za sednice Skupštine  opštine Bajina Bašta , s početkom u 11.00 časova.               

Veličina slova