Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе

Обавештавамо Вас да ће у уторак, 18.06.2019. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ВИСАН д.о.о. из Београда Земун, Јернеја Копитара бб, почети третман сузбијања ларви комараца на територији целе локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-51/2019-02/11 од 06.05.2019. године.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 ч.

Планирано је да радови трају 4 дана.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца ЛАРВАСТОП ПИРИПРОX 0,5 ЗГ.

Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

Јавна набавка добара МВ 09/19

Јавна набавка добара МВ 09/19

НАБАВКА ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА И
ВРШЕЊЕ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2019. години

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016 и 30/2016), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Сл. гласник РС“бр. 16/2018),к Члана 63. Статута општине Бајина Башта (Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 6/08 и 7/011), и сходно Закључку Општинског већа 01 Број:06 – 25 /019 од 24.05.2019. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2019. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 4/017, 4/018) и сходно Закључку Општинског већа од 24.05.2019. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

Оглас о расписивању јавног надметања у циљу доделе јавних површина на привремено коришћење

Комисија за спровођење јавног надметања ради доделе јавних површина на привремено коришћење, а на основу члана 23.став 5.,6. и 7. Одлуке о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина Башта (“Службени лист општине Бајина Башта “, број 1/10,9/11,10/12, 13/12,6/14 и 2/15) и Одлуке Општинског већа општине Бајина Башта о расписивању јавног огласа за спровођење поступка ради доделе јавних површина за привремено постављање средстава за игру 01 број 06-25/19 од 24.05.2019.године, даје следећи

 О Г Л А С 

о расписивању јавног надметања у циљу доделе јавних површина на привремено коришћење

                                                                    I

Расписује се јавно надметање (лицитација) у циљу доделе јавних површина на привремено коришћење, а у циљу привременог постављања средстава за игру.

                                                                  II

Локација се додељује на одређено време, за период од 10.06.2019.године до 01.11.2019.године.

                                                                 III

Локација, површина и намена јавних површина које се додељују на привремено коришћење су следеће

 1. у улици Кнеза Милана Обреновића (на почетку улице),
 • површина локације 10 m2
 • намена локације држање аутића за децу на акумулаторски погон-батерије
 1. на тргу Душана Јерковића (код сата),
 • површина локације 30 m2
 • намена локације постављање трамболине за децу.
 1. На тргу Душана Јерковића (код сата),
 • површина локације 15 m2
 • намена локације постављање аутића – клацкалице за децу.

Уз обавезу добитника локације да постављена средства за игру (трамболину, аутиће-клацкалице) мора уклонити за време одржавања манифестације “Дринска регата“.

                                                               IV

  Почетна лицитациона цена износи 20 (двадесет) динара по метру квадратном дневно, за све три локације.

                                                                V

        Јавно надметање ће се спровести дана 10.06.2019. године са почетком у 11.часова у Сали Скупштине општине Бајина Башта, улица Душана Вишића бр. 28.

                                                              VI

Лице које је јавним надметањем добило јавну површину на коришћење за период од 10.06.2019.године до 01.11.2019.године је у обавези да задужење за заузеће уплати унапред и то у три рате :

 • до 10.06.2019.године
 • до 01.08.2019.године
 • до 01.10.2019.године

а према решењу Одељења за комуналне делатности и инспекцијске послове.

                                                               VII

            Оглас се истиче на огласној табли општине Бајина Башта,интернет страници општине Бајина Башта и локалним медијима.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                Тошић Јелена

Јавна набавка радова ОП 02/19

Јавна набавка радова ОП 02/19

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2019. години

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00066/2019-01 од 19. априла 2019. године  и чланова 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 63. статута општине Бајина Башта („Сл. Лист општине Бајина Башта“ бр. 6/08 и 7/11), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину („Службени лист општине Бајина Башта”, бр. 11/2018) Општинско веће

р а с п и с у ј е

Конкурс
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2019. години

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавни позив за ангажовање администратора базе података јавне имовине општине Бајина Башта

Општинска управа Бајина Башта оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији послова у оквиру пројекта“Јавна својина за развој јавног сектора“ или „Public Property for the Public Development“. Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ Ужице, а финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 5, који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.Уговором закљученим између Министарства финансија, Владe Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Града Ужица, број 48-00-00032/2016-28-17 потписаног 21.12.2018. године, предвиђено је ангажовање лица на следећим позицијама:

 1. Администратор базе података јавне имовине Општине Бајина Башта

Број извршилаца: 2 (два)

Период ангажвања:  јун – новембар 2019. године (шест месеци).

Проценат ангажовања:100% (пуно радно време).

ОПИС ПОСЛА:

 • Израда базе података о непокретностима у јавној својини Општине Бајина Башта
 • Унос е-НЕП образаца у базу Републичке дирекције за имовину (РДИ)
 • Прибављање потребне документације и састављање записника о стању, давање података из евиденције и обављање других послова у складу са прописима који регулишу ову област
 • Достављање збирних података о непокретностима у јавној својини Републичкој дирекцији за имовину
 • Достављање месечних извештаја менаџеру пројекта из Регионалне развојне агенције „Златибор“ Ужице и начелнику Општинске управе Бајина Башта која управља непокретном јавном имовином Општине Бајина Башта.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА:

Сва заинтересована лица морају поседовати минимум следеће квалификације и вештине:

 • минимум IV степен средњег стручног образовања
 • одлично познавање рада на рачунару
 • добре комуникационе и организационе вештине
 • предност ће имати кандидати који поседују солидно знање енглеског језика као и искуство у истим или сличним административним пословима у јединици локалне самоуправе

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма.

 1. Пријаве се подносе лично или поштом на писарницу општине Бајина Башта

Канцеларија Начелника општинске управе Бајина Башта

Душана Вишића 28

31250 Бајина Башта

Са назнаком: Пријава на конкурс за администратора базе података јавне имовине Општине Бајина Башта у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

 1. Електронском поштом на: nacelnik@bajinabasta.rs

У наслову електронске поште ставити: (име и презиме) – Пријава на конкурс за администратора базе података јавне имовине Општине Бајина Башта у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

Рок за подношење пријава: 31.05.2019. године до 15:00 часова.

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.

Величина слова