Јавна набавка услуга МВ 07/19

Јавна набавка услуга МВ 07/19

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЈИНЕ БАШТЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавни позив за подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране у 2019. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС», бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16 ), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Службени лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 8. став 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину («Службени лист општине Бајина Башта», бр.6/2019) и тачке 2.6. шифра мере 304. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину 01 број 320-1/2019 («Службени лист општине Бајина Башта», бр.4/019 и 9/2019), Председник општине Бајина Башта, дана 13. новембра 2019. године, расписује

Јавни позив

за подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране   у 2019. години

Предмет Јавног позива

је додела финансијских средстава за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране.

Сертификација, у смислу овог Јавног позива, јесте поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа.

Област Јавног позива  – развој  пољопривредне производње кроз контролу и оцењивање процеса производње и добијеног производа

Општи циљ Јавног позива:  Стабилност дохотка и побољшање продуктивности квалитета производа,  одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине,  повећање ефикасности, конкурентности и одрживости пољопривредне производње и добијање веће цене за заштићене производе.

Опредељена средства:  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину за меру 304 – Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и  увођење и сертификацију система квалитета хране у износу од  300.000,00 динара на име расподеле за 2019. годину и то:

 • програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, позиција 48, економска класификација 451 – Текуће субвенције за пољопривреду – Мере руралног развоја: шифра мере 304. – Подизање конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране и производа са ознаком географског порекла, тачка 3. шифра инвестиције 304.4. -Подршка за увођење система квалитета .

Средства која се одобре за сертификацију система квалитета хране  јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за наведену намену и у складу са Уговором који се закључује између Председника општине Бајина Башта и корисника средстава.

Корисници опредељених  средстава:  Корисници средстава су правна лица регистрована у складу са законом којим се уређују удружења.

Интензитет помоћи: Удружења могу остварити право на подстицаје од 80 до 100 % од вредности инвестиције без ПДВ-а  до утрошка планираних средстава за ову намену.

У обзир се узимају инвестиције сертификације за  2019. годину.

Општи услови за учешће на Јавном позиву:  Право учешћа на Јавном позиву имају правна лица регистрована у складу са законом којим се уређују удружења, уписана у Регистар Агенције за привредне  регистре:

 • која имају седиште на територији општине Бајина Башта,
 • чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја,
 • да се сертификати за чију реализацију се траже средства не финансирају из других извора финансирања тј. да нису предмет конкурса других јавних фондова,

Потребна документација која се подноси :

 • читко попуњен образац Захтева са обавезним потписом подносиоца захтева,
 • фотокопија личне карте овлашћеног лица за заступање Удружења,
 • фотокопија Решења о упису у Регистар удружења,
 • потврда банке о жиро рачуну Удружења,
 • Уговор о вршењу контроле и сертификације производње са овлашћеном контролном организацијом који важи за годину у којој се подноси захтев за коришћење подстицаја,
 • Копија сертификата издатог од овлашћене контролне организације

Начин подношења захтева:

Рок за подношење Захтева је закључно са 22. новембром 2019. године.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : „ Пријава на Јавни позив за суфинансирање активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране у 2019. години“

Захтеви се достављају преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или поштом на адресу:

Општина Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма,  грађевинарства и имовинско-правне послове

Канцеларија бр.19 – послови пољопривреде и водопривреде

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца Захтева.

Неблаговремени и непотпуни захтеви, као и Захтеви поднети супротно условима овог Јавног позива  неће бити разматрани.

01 број: 320-1/2019

Бајина Башта, дана 13. новембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Јавни позив за суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде у 2019. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС», бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16 ), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Службени лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 8. став 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину («Службени лист општине Бајина Башта», бр.6/2019) и тачке 2.3. шифра мере 102. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину 01 број 320-1/2019 («Службени лист општине Бајина Башта», бр.4/019 и 9/2019), Председник општине Бајина Башта, дана 06. новембра 2019. године,  расписује

Јавни позив

за  суфинансирање пројеката  удружења  у области  пољопривреде у 2019. години

 

Предмет Јавног позива

је додела финансијских средстава за спровођење активности у оквиру пројеката Удружења пољопривредника у 2019. години чија је делатност или активност за коју се траже средства у вези са пољопривредном производњом и руралним развојем.

Област Јавног позива  – развој пољопривредне производње и руралног развоја

Општи циљ Јавног позива:  Унапређење рада постојећих Удружења, као и   квалитета и промоције живота у руралним подручјима спровођењем активности којима се јача свест о значају развоја пољопривреде .

Опредељена средства:  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2019. годину за меру 102 – Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, опредељена су финансијска средства у износу од  600.000,00 динара на име расподеле за 2019. годину и то:

 • програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, позиција 48/1, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – Мере руралног развоја: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде .

Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију пројектних активности  и у складу са Уговором који се закључује између Председника општине Бајина Башта и Удружења- носиоца пројекта.

Интензитет помоћи: Удружења могу остварити право на подстицаје до 50 % вредности реализованих програмских активности, до утрошка планираних средстава за ову намену.

У обзир се узимају пројектне активности које су реализоване у периоду од 01. јануара 2019. године  до краја 2019. године.

Општи услови за учешће на Јавном позиву:  Право учешћа на Јавном позиву имају Удружења основана ради остваривања општекорисног циља у области пољопривредне производње и руралног развоја, уписана у Регистар Агенције за привредне  регистре:

 • која имају седиште на територији општине Бајина Башта,
 • чији се циљеви, дефинисани статутом/оснивачким актом, остварују у области пољопривреде и руралног развоја,
 • да се активности за чију реализацију се траже средства не финансирају из других извора финансирања тј. да нису предмет конкурса других јавних фондова,
 • која су испунила доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе,
 • Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2019. године.

Потребна документација која се подноси :

 • читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом подносиоца захтева,
 • попуњен образац описа пројекта,
 • фотокопија Решења о упису у Регистар удружења,
 • потврда банке о жиро рачуну Удружења.

Председник општине Бајина Башта након доношења Одлуке  о избору пројеката и додели средстава са носиоцем пројекта се закључује Уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорених страна.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу Уговора у року од 7 дана, сматраће се да је одустао од одобреног пројекта.

Правдање одобрених средстава

Удружење је дужно да Председнику општине и Одељењу финансија, буџета и рачуноводства Општинске управе општине Бајина Башта поднесе завршни финансијски извештај до краја 2019. године који садржи преглед свих трошкова који су настали током реализације пројектних активности као и документацију која оправдава настале трошкове ( оригинал рачуна, оверених извода о плаћању и др.).

Начин подношења пријаве

Рок за подношење пријава је закључно са 20. новембром 2019. године.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком : „ Пријава на Јавни позив за суфинансирање пројеката Удружења у области пољопривреде у 2019. години“

Пријаве се достављају преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или поштом на адресу:

Општина Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма,  грађевинарства и имовинско-правне послове

Канцеларија бр.19 – послови пољопривреде и водопривреде

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве поднете супротно условима овог Јавног позива  неће бити разматране.

 

01 број: 320-1/2019

Бајина Башта, дана 06. новембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020. годину

На основу члана 11. Одлуке о стипендирању студената («Сл. лист општине Бајина Башта» бр. 9/2005) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената («Сл. лист општине Бајина Башта» бр. 12/2012), Комисија за стипендирање студената на седници одржаној дана 10.09.2019. године, расписује

К о н к у р с

за доделу стипендија студентима за школску

2019/2020. годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити редовни студенти, почев од прве године основних студија па до краја студија, који се школују за следећа дефицитарна занимања, за која су потребе исказале установе, организације и јавна предузећа у општини Бајина Башта, а то су:

 

– професор латинског језика     1

– професор руског језика           2

– професор физике                     5

– професор математике              2

 

Право да конкуришу имају студенти који су у претходној школској години постигли изузетан успех.

Под изузетним успехом подразумева се:

– за студенте прве године (бруцоше) средња оцена 5,00 остварена у завршној години средње школе,

– за студенте старијих година средња оцена (просечна) у претходној години најмање 9,00.

Право на стипендију могу остварити студенти који имају пребивалиште на територији општине Бајина Башта и то најмање две године пре расписивања конкурса за доделу стипендије.

Право на стипендију могу остварити и стипендију користити само они студенти који редовно уписују одговарајуће године студија у роковима предвиђеним Статутом факултета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студенти подносе Комисији следећа документа:

–  пријаву на конкурс, односно захтев,

– доказ о испуњењу услова конкурса који морају бити званични документи факултета, односно уверење о успеху из претходне године студија или средње школе издати у прописаној форми и оверени,

–  фотокопију индекса

–  фотокопију личне карте и индекса

–  фотокопију банковне картице

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 04.11.2019. године до 29.11.2019. године на шалтеру Општинске управе у Општини Бајина Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се. Документа поднета на конкурс се не враћају.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија од 7 чланова, формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта, додељује стипендије студентима са подручја општине Бајина Башта, а према критеријумима прописаним Одлуком о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 9/05 и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 12/012).

Кандидат који је незадовољан одлуком о додели стипендије може уложити приговор Општинском већу у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

Рок за одлучивање по приговору је 10 дана.

Са студентом који је добио стипендију закључује се посебан уговор којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе.

Кандидати који остваре право на стипендију исту примају у 10 месечних рата и настављају са коришћењем права на стипендију до краја студија, уз подношење уверења факултета о испуњењу школског услова, коју подносе у време конкурсног рока. Месечни износ рате биће одређен према средствима у буџету за ту намену.

Комисија за стипендирање ће утврђивати износе стипендија.

ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије ако:

– се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању,

– студент не стекне услове за упис у наредну годину студија,

– промени пребивалиште,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити.

Корисник стипендије дужан је да се јави Општини у року од месец дана од завршетка студија. Општина ће корисника стипендије упутити на рад у установу, орган или предузеће на подручју општине Бајина Башта у року од три месеца од дана када се пријавио Општини, чему је он дужан да се одазове, као и да остане на раду дупло више времена од времена за које је примао стипендију.

Уколико се корисник стипендије не одазове на рад или на раду не остане онолико времена колико је прописано, сматраће се да је једнострано раскинуо уговор, у ком случају је дужан Општини вратити стипендију.

Уколико Општина кориснику стипендије не обезбеди запошљавање, корисник стипендије је слободан да заснује радни однос по свом избору, у ком случају му престаје обавеза враћања стипендије.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Обавештење о рестрикцији у водоснабдевању

Због дугог сушног периода ниво воде у водоизворишту „Пилица“ пао је испод линије која може обезбедити стабилно водоснабдевање.

Производња воде је пала на 60% пројектованог капацитета. ЈКП „12.СЕПТЕМБАР“ је до сада и са таквом производњом успевао да обезбеди редовно снабдевање града водом уз поједина ненајвљена хаваријска искључења. Овакво стање ће потрајати сигурно до већих падавина и осетнијег пада температуре.

Молимо кориснике да рационално користе воду са градског водовода. Уколико буде било потребно ради одржавања стабилности система и ако ниво воде у водоизворишту настави да опада ЈКП „12.СЕПТЕМБАР“ ће увести рестрикције воде по четири сата у поподневним сатима када је потрошња најизразитија.

Хвала на разумевању.

 

ЈКП „12.СЕПТЕМБАР“

                                                                                                                                                                Директор Дејан Филиповић

Конкурс за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/17, 83/2014- др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ 11/2018), члана 4. став 2. Правилника за доделу средстава за помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години („Службени лист општине Бајина Башта“, број 8/2019 и 10/2019),  Комисија за доделу средстава за младе брачне парове у руралним подручјима општине Бајина Башта на основу решења 01 број: 06-41/19 од дана 13. септембра 2019. године, дана 24.октобра 2019. године,  расписује

К о н к у р с

за доделу средстава за  помоћ младим брачним паровима за економско оснаживање у руралним подручјима  у општини Бајина Башта у 2019. години

Циљ овог Конкурса је демографска обнова руралних подручја општине Бајина Башта, кроз  подстицање останка младих брачних парова у руралним подручјима.

Више о конкурсу у документима испод…

Позив за јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2020. годину

У складу са Закључком 01 Број:06-45/019 од 23. октобра 2019. године, којим је утврђен нацрт Плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2020. годину, Општинско веће општине Бајина Башта, у п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О

НАЦРТУ ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

           Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту Плана јавних  инвестиција општине Бајина Башта за 2020. годину, која ће трајати у периоду од 25. октобра до 08. новембра 2019. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу: opstinabb.investicije@gmail.com.

            Усмена јавна расправа о нацрту Плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2020. годину одржаће се на дан 05. новембра 2019. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 10 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

                                                                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

                                                                                                      Петар Петровић

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-6426/2019 од 26. јуна 2019.године

Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места:

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28

Радно место која се попуњава:

 

Радно место радних односа и друштвених делатности, у звању саветник – 1 извршилац

Више о конкурсу у документима испод…

Оглас за рани јавни увид плана детаљне регулације Спортско-рекреативног центра у Бајиној Башти

Општинска управа општине Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У БАЈИНОЈ БАШТИ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 21. октобра до 04. новембра 2019. године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра  (“Сл. лист општине Бајина Башта “ број 5/2018 и 6/2019).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, Бајина Башта, у току трајања раног јавног увида, закључно са 04.11.2019.  године.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности

   Општинске управе општине Бајина Башта

Јавна набавка услуга МВ 19/19

Јавна набавка услуга МВ 19/19

УСЛУГЕ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова