Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2020/2021 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju talentovanih učenika srednjih škola i gimnazija («Službeni list opštine Bajina Bašta» broj 9/2005) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipenidranju talentovanih učenika srednjih škola i gimnazija («Sl. list opštine Bajina Bašta» br. 7/2011), Komisija za talentovane učenike srednjih škola i gimnazija na sednici održanoj dana 07.09.2020. godine, raspisuje

K o n k u r s

za dodelu učeničkih stipendija za školsku

2020/2021 godinu

 USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti učenici upisani u srednje, srednje stručne i umetničke škole ili specijalizovane gimnazije.

           Stipendiju može dobiti učenik pod sledećim uslovima:

-ako je u toku prethodne školske godine ostvario prosečan uspeh iznad 4,85 ili

-ako je osvojio prvo mesto na opštinskom takmičenju, prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju ili koji se samo plasirao na međunarodno takmičenje,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke, odnosno baletske škole (pri dodeli stipendija napred navedenim učenicima, navedenih škola, pri odlučivanju o dodeli stipendija) neće se primenjivati kriterijum postignuti uspeh na takmičenju.

POTREBNA DOKUMENTA

Učenici podnose sledeća dokumenta:

–  zahtev,

–  uverenje o upisanom razredu,

– za učenike prvih razreda srednje škole fotokopija knjižice (opšti podaci i završni razred),

– za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, fotokopija         svedočanstva iz prethodne školske godine,

-fotokopija diplome o osvojenim nagradama na prethodno navedenim takmičenjima,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke škole i srednje baletske škole fotokopija svedočanstva iz prethodne godine,

-fotokopija lične karte i

-fotokopija bankovne kartice roditelja odnosno učenika u zavisnosti na čiji tekući račun će se vršiti uplata stipendije.

 ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 10.09.2020. godine do 30.09.2020. godine. Potrebnu dokumentaciju dostaviti na šalter Opštinske uprave opštine Bajina   Bašta.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumenta ne razmatraju se.

Dokumenta podneta na konkurs ne vraćaju se.

DODELA STIPENDIJA

Komisija formirana od strane Skupštine opštine Bajina Bašta koja se sastoji od 7 (sedam) članova, dodeljuje stipendije talentovanim učenicima srednjih škola i gimnazija.

            Učeniku se odobrava isplata stipendije za vreme redovne nastave koju pohađa.

Sa kandidatima koji dobiju stipendiju zaključuje se poseban ugovor, kojim se uređuju i preciziraju međusobna prava i obaveze. Stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuju se u 10 (deset) mesečnih rata.

Visinu stipendije ne utvrđuje Komisija već Opštinsko veće u skladu sa određenim sredstvima u budžetu opštine Bajina Bašta, za školsku 2020/2021. godinu.

Korisniku stipendije obustavlja se odobrena isplata stipendije za tekuću školsku godinu i to:

– kada se utvrdi da podaci koji su poslužili kao osnov i dokaz za ostvarivanje prava na stipendiju ne odgovaraju činjeničnom stanju,

– promeni prebivališta,

– jednostrano raskine ugovor o stipendiranju.

Gubitkom stipendije iz navedenih razloga nastaje obaveza vraćanja primljenog iznosa stipendije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o visini iznosa koji je potrebno vratiti. Takođe osim iznosa glavnice, koji predstavlja ukupan zbir svih primljenih stipendija, korisnik stipendije dužan je Opštini platiti i kamatu i glavnicu u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.

Prigovor na rešenje Komisije rešava Opštinsko veće u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o izboru.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                         Dejan Mlađenović

Obaveštenje korisnicima prava na dečiji dodatak

Korisnici prava na dečiji dodatak  su u obavezi da blagovremeno dostave  potvrde o redovnom školovanju za decu školskog i predškolskog uzrasta a za školsku 2020/2021 godinu.

Ukoliko se ne dostave navedene potvrde do 30. septembra 2020, godine, uslediće obustava istog od 01. septembra  tekuće godine.

NAČELNIK

                                                               OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                     Jelena Filipović

Odluka Štaba za vanredne situacije

Predsednik opštine Bajina Bašta, na osnovu člana 39, stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama ( „Sl.glasnik RS“ broj 87/2018), a na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj dana 01.09.2020. godine u 09.00 čsova, donosi:

ODLUKU

UKIDA se vanredna situacija na teritoriji opštine Bajina Bašta, koja je proglašena Odlukom 06 br.8-2/2020-29 od 14.07.2020. godine, usled potrebe  preduzimanja posebnih mera radi sprečavanja širenja korona virusa.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA

Radomir Filipović

Zaključak Štaba za vanredne situacije

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljenju vanrednim situacijama  i člana 17. stava 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štaba za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“ broj 27/2020), Štab za vanredne situacije opštine Bajina Bašta na sednici održanoj dana 28.08.2020. godine u 15,00 časova, donosi:

ZAKLjUČAK

  • Produžava se rad u otvorenim prostorima ugostiteljskih objekata, baštama i terasama do 01,00 čas (06,00 – 01,00 časa), dok ograničenje rada u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata se produžava do 23,00 časa
  • Produžava se rad maloprodajnih objekata do 23,00 časa (06,00 – 23,00 časa)
  • Zabrana okupljanja osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru se povećava na 30 osoba

Mere donete ovim zaključkom štaba stupaju na snagu ODMAH.

KOMANDANT ŠTABA

Radomir Filipović

Održana završna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“

Obaveštavamo vas da je 20. avgusta 2020. godine održana završna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“. U skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji, završna konferencija projekta je organizovana putem online platforme.

Otvarajući završnu konferenciju projekta, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, gospodin Ivan Bošnjak je istakao ulogu ovogMinistarstva u realizaciji projekata posvećenih podršci lokalnim samoupravama u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom koji su usmereni na podizanje tehničkih i finansijskih kapaciteta lokalnih samouprava kao i tržišnoj konkurentnosti. Državni sekretar je naglasio značaj donatorske podrške Evropske unije u ovim procesima kao i značajnu ulogu Stalne konferencije gradova i opština kao implementacionog partnera. Takođe, državni sekretar je istakao da je, realizacijom projekta, stvorena konkretna osnova za čiju se nadogradnju može konkurisati kod drugih fondova Evropske unije, a posebno kroz programe prekogranične saradnje.

U nastavku konferencije, prisutnima se obratio gospodin Zoran Despić, načelnik Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica. Despić je naglasio da je Grad Užice prepoznao potrebu da unapredi sistem upravljanja javnom imovinom na lokalnom nivou i zajedno sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor krenuo u realizaciju projektnih aktivnosti. „Predlog projekta je odraz naših stvarnih potreba u gradskoj upravi i svakako je unapredio sistem upravljanja imovinom. Posmatramo javnu imovinu kao kapital svih građana Užica, i svesni smo da je veoma važno da uredimo ovu oblast i imamo relevantne podatke o tome sa čime raspolažemo“ istakao je načelnik.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor, gospodin Slavko Lukić je prisutne upoznao sa ulogom agencije u realizaciji projekata u oblasti javne imovine. Ukazujući na značaj ovog resursa za finansijsku održivost lokalnih budžeta i značajno uvećanje prihoda, Lukić je istakao spremnost razvojne agencije da pomogne lokalnim samouopravama u procesu programskog budžetiranja i usklađivanja sa Planovima razvoja lokalnih samouprava u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. „Spremni smo da, kao primer dobre prakse, upoznamo ostale opštine Zlatiborskog okruga sa rezultatima i smernicama ovog projekta i da ih podržimo u pisanju predloga projekata koji će biti praktično nastavak započetog procesa u unapređenju upravljanja javnom imovinom“ zaključio je Lukić.

Gospođa Jelena Filipović, načelnica Opštinske uprave Bajina Bašta iznela je da je, formirajući radni tim za upravljanje javnom imovinom, opština kroz projekat popisala sve nepokretnosti u vlasništvu opštine i unela ih u bazu podataka Republičke direkcije za imovinu. Sa druge strane, izvršeno je snimanje većeg dela podzemnih instalacija na teritoriji opštine i upisano u katastar podzemnih instalacija. Takođe, izrađena je nedostajuća projektno-tehnička dokumentacija za ozakonjenje javnih objekata, etažiranje i brisanje određenih objekata iz katastra nepokretnosti.

Ispred Stalne konferencije gradova i opština, kao implementaciono gpartnera u realizaciji Programa Exchange 5, prisutnima se obratila MilenaRadomirović, menadžerka Programa. Gospođa Radomirović je na početku obraćanja čestitala svim partnerima uspešnu implementaciju, ističući da je predmetni projekat među prvih pet uspešno okončanih, od ukupno 18 projekata grant šeme. Ona je naglasila da su planirani projektni rezultati i indikatori uspešno postignuti.

Radomirović je ocenila da se u sprovođenju ovog projekta jasno prepoznaje da kompleksna oblast upravljanja imovinom zahteva međusektorsku saradnju i da su i grad Užice i opština Bajina Bašta uz podršku RRA uspostavile odličnu osnovu u tom smislu, formiranjem organizacionih struktura i sprovođenjem obuka koje su povezale lokalne imovinsko-pravne, finansijske, katastarske, urbanističke službe. Ukazala je da je ceo Program Exchange 5 traje do aprila 2021. godine i da će u predstojećem periodu biti pripremljeni i modeli dokumenata koje će svi gradovi i opštine moći da koriste, poput uputstva za koordinaciju službi JLS u upravljanju imovinom, odluke o građevinskom zemljištu, ali i priručnika za upravljanje imovinom koji će uključiti i primere dobre prakse projekata grant šeme.

U drugom delu konferencije, koji je bio namenjen prezentaciji projektnih rezultata i dostignuća, menadžer projekta, Miroslav Ivanović istakao je da je uloga Regionalne razvojne agencije bila da koordinira realizaciju projektnih aktivnosti i da, u skladu sa identifikovanim potrebama lokalnih samouprava, realizuje postavljene indikatore na najbolji mogući način. U nastavku prezentacije istakao je sve postignute rezultate i zahvalio se resornim ministarstvima, Stalnoj konferenciji gradova i opština i lokalnim samoupravama na uspešnoj saradnji.

Projekat “Javna svojina za razvoj javnog sektora” realizovan je u okviru Programa Exchange 5 usmerenog na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije, kao i podizanje kapaciteta i svesti o važnosti efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije.

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Veličina slova