Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br.112-6426/2019 od 26. juna 2019.godine

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Organ u kome se popunjavaju izvršilačka radna mesta:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića broj 28

Radno mesto koja se popunjava:

 

Radno mesto radnih odnosa i društvenih delatnosti, u zvanju savetnik – 1 izvršilac

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Oglas za rani javni uvid plana detaljne regulacije Sportsko-rekreativnog centra u Bajinoj Bašti

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr. zakon) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID  PLANA DETALjNE REGULACIJE 

SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA U BAJINOJ BAŠTI

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 21. oktobra do 04. novembra 2019. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije sportsko-rekreativnog centra  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 5/2018 i 6/2019).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 04.11.2019.  godine.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

imovinsko pravne, inspekcijske i komunalne delatnosti

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će u utorak, 15.10.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 3 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

 

Obaveštenje o otpočinjanju rada na opštinskim odlukama

    Članom 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), članom 113. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajine Bašte“ broj 2/019), propisano je da je nadležni organ opštine dužan da na internet prezentaciji opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad n apripremi propisa koje donosu skupština.

U skladu sa navedenom obavezom, Oipštinska uprava opštine Bajina Bašta, obaveštava javnost da je otpočeo rad na pripremi sledećih odluka:

-Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Bajina Bašta

-Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretmosti obveznnika koji vode poslovne knjige sa prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti u 2018. godini na teritoriji opštine Bajina Bašta.

 

 

Načelnik Opštinske uprave

Jelena Filipović

Poseta đaka trećeg razreda OŠ „Rajak Pavićević“

U okviru Dečije nedelje, danas su opštinu Bajina Bašta posetili đaci trećeg razreda Osnovne škole „Rajak Pavićević“ iz Bajine Bašte. Đake su u Skupštinskoj sali pozdravili zaposleni, koji su im svojim izlaganjima opisali svoje poslove, a nakon toga su i zajedno obišli prostorije opštine. Đake, je pozdravio i predsednik opštine Radomir Filipović i zamenik predsednika opštine Petar Petrović, kao i članovi Opštinskog veća, čija sednica je bila u toku posete đaka.

Obaveštenje o sistematskoj deratizaciji opštine Bajina Bašta

Na osnovu odluke br.404-80-5/2019 od 28.08.2019 godine Zavod za javno zdravlje Užice će izvšiti postavljanje otrovanih mamaka za uništavanje miševa i pacova

U vremenu od 09.10.2019. do 18.10.2019

Upozorenje

  1. Mamci su postavljeni u podrumima , pomoćnim prostorijama, radnim organizacijama,ustanovama
  2. Otrovane mamke ne dirati i ne premeštati
  3. Onemogućiti pristup maloletnoj deci na mestima gde su izloženi otrovni mamci
  4. Onemogućiti pristup domaćim životinjama na mestima gde su izloženi otrovni mamci
  5. Za sve informacije obratiti se na telefon 031/563-150 Zavod za javno zdravlje Užice
Veličina slova