ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЈИНЕ БАШТЕ

„Сл. лист Општине Бајина Башта“ бр. 4/2011, 4-1/2011 и 6/2014-измене и допуне:

*одређени фајлови испод су у .dwf формату, за чији преглед Вам је потребан бесплатан програм Autodesk Design Review.

Карта грађевинског подручја и подела на зоне и целине

Карта планиране намене површина и регулације

Карта саобраћајног решења – 1

Карта саобраћајног решења – 2

Карта саобраћајног решења – 3

Текстуални део Плана

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

„Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 10/2012 :

Карта намене површина

Просторни план Општине Бајина Башта

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ

„Сл. лист општине Бајина Башта“ бр. 5/2011 :

Карта намене површина

Карта саобраћајног решења са нивелацијом

Карта планираног регулационог решења

Просторни план Перућац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

Урбанистички пројекат
за изградњу пословног објекта на к.п.1668/5 КО Црвица, општина Бајина Башта

Урбанистички пројекат текст

Урбанистички пројекат графика

Идејно решење

Документација

Потврда

СПИСАК ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА

На основу члана 56. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС), Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове општине Бајина Башта води службену евиденцију и објављује списак издатих локацијских дозвола и у електронском облику и доступан је путем интернета:

Списак издатих решења о озакоњењу за 2017. годину

Списак издатих дозвола у поступку легализације у 2015

Списак издатих дозвола у поступку легализације у 2014

Списак издатих грађевинских дозвола у 2014

Списак издатих локацијских дозвола у 2014

Списак издатих грађевинских дозвола у 2013

Списак издатих локацијских дозвола у 2013

Величина слова