PLAN GENERALNE REGULACIJE BAJINE BAŠTE

„Sl. list Opštine Bajina Bašta“ br. 4/2011, 4-1/2011 i 6/2014-izmene i dopune:

*određeni fajlovi ispod su u .dwf formatu, za čiji pregled Vam je potreban besplatan program Autodesk Design Review.

Karta građevinskog područja i podela na zone i celine

Karta planirane namene površina i regulacije

Karta saobraćajnog rešenja – 1

Karta saobraćajnog rešenja – 2

Karta saobraćajnog rešenja – 3

Tekstualni deo Plana

PROSTORNI PLAN OPŠTINE BAJINA BAŠTA

„Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 10/2012 :

Karta namene površina

Prostorni plan Opštine Bajina Bašta

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA PERUĆAC

„Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 5/2011 :

Karta namene površina

Karta saobraćajnog rešenja sa nivelacijom

Karta planiranog regulacionog rešenja

Prostorni plan Perućac

URBANISTIČKI PROJEKTI

Urbanistički projekat
za izgradnju poslovnog objekta na k.p.1668/5 KO Crvica, opština Bajina Bašta

Urbanistički projekat tekst

Urbanistički projekat grafika

Idejno rešenje

Dokumentacija

Potvrda

SPISAK IZDATIH DOZVOLA

Na osnovu člana 56. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US i 50/13-odluka US), Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove opštine Bajina Bašta vodi službenu evidenciju i objavljuje spisak izdatih lokacijskih dozvola i u elektronskom obliku i dostupan je putem interneta:

Spisak izdatih rešenja o ozakonjenju za 2017. godinu

Spisak izdatih dozvola u postupku legalizacije u 2015

Spisak izdatih dozvola u postupku legalizacije u 2014

Spisak izdatih građevinskih dozvola u 2014

Spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2014

Spisak izdatih građevinskih dozvola u 2013

Spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2013

Veličina slova