Prijave objekata koji nisu popisani

Shodno odredbama Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“ broj 96/2015) opština Bajina Bašta donela je Program popisa nezakonito izgrađenih objekata. Najveći deo nezakonito izgrađenih objekata je popisan, ali postoji mogućnost da prilikom popisa katastarske opštine nije došlo do evidentiranja svakog objekta. Građani čiji objekti nisu popisani iz bilo kog razloga, mogu da dođu u službene prostorije Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28 da prijave objekat koji nije popisan putem obaveštenja za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta.

Započet popis nezakonito izgrađenih objekata biće dovršen u potpunosti.

 

Načelnik opštinske uprave

Jelena Filipović

Realizovan trening „Procena potreba i izrada individualnog plana usluga za decu i mlade sa smetnjama u razvoju“ u Bajinoj Bašti

U okviru projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta, 30. oktobra 2016. održan je treći modul treninga za buduće stručne saradnike dnevnog boravka Dream centra namenjenog deci i mladima sa smetnjama u razvoju.

Obuka na temu Procene potreba i izrada individualnog plana usluga za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, u organizaciji specijalnih edukatora Društva za cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjice, obuhvatila je primenu modernih pristupa sa fokusom na podržavanju i razvijanju kapaciteta osoba sa smetnjama u razvoju, u cilju pružanja kvalitetnih socijalnih usluga građanima i obezbeđivanja aktivnije pozicije osoba sa intelektualnim poteškoćama, a pre svega dece sa kojima se minimalno sprovodi ili ne sprovodi edukacija i rehabilitacioni rad usled toga što nisu obuhvaćena sistemom obrazovanja niti bilo kojim oblikom tretmana.

Nakon prvog koraka koji se odnosio na sistematsku registraciju ove dece, tokom ovog modula obuka sproveden je proces prilagođavanja usluga dnevnog boravka deci sa smetnjama u razvoju kadrovski, programski i prostorno, kroz obrazovanje nastavnika i pripremu za primenu odgovarajućih metoda u radu. Edukacija je obuhvatila prezentaciju veština za procenu, planiranje i organizaciju rada u dnevnom boravku, aktivnosti koje uključuju i samu porodicu, kao i nivoe u radu sa korisnicima koji predstavljaju okvir za individualizaciju pristupa. Značajna pažnja posvećena je stručnom radu na temu prijema, procena potreba i sposobnosti korisnika, planiranja individualnog plana usluga sa realizacijom aktivnosti i usluga identifikovanih u individualnom planu, pripreme i adaptacije korisnika u poznatom i neformalnom okruženju i evaluacije individualnih planova. Ocena kompetencija polaznika po završetku treninga izvršena je na osnovu izrade indivudualnih programa rada za decu sa posebnim potrebama, odnosno decu sa poremećajem iz autističnog spektra i decu sa poremećajem ponašanja.

Obuka Procena potreba i izrada IPU predstavlja bitnu fazu projekta „Ja imam san“, čiji osnovni cilj je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Iz finansijsku podršku Evropske unije, projekat realizuje Opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

„Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu” – Edukacija poverenika civilne zaštite-

Edukacija poverenika civilne zaštite, kao poslednja aktivnost u okviru projekta „Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu” Arhus centra Južne i Istočne Srbije, podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i opštine Bajina Bašta, organizovana je početkom novembra u Bajinoj Bašti, u prostorijama Kancelarije za mlade.

Predsednici mesnih zajednica, ujedno i poverenici civilne zaštite, imali su priliku da se upoznaju sa zakonskim okvirom u oblasti vanrednih situacija, kao i sa opštinskom Odlukom o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta i Naredbom o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta. Odluka je usvojena na zadnjoj sednici Skupštine opštine Bajina Bašta, dok se očekuje skorašnje donošenje Naredbe.

Poverenicima je podeljenjen edukativni materijal, od toga i Priručnik za obuku poverenika civilne zaštite, gde je detaljno objašnjena njihova uloga u situacijama elementarnih nepogoda.

Deo planiranih aktivnosti odvijao se na Trgu Dušana Jerkovića, gde su predstavnici Arhus centra JIS, Opštinske uprave i poverenici, zajedno sa volonterima Kancelarije za mlade podelili građanima Bajine Bašte liflete na kojima je spisak svih poverenika, njihovi kontakt telefoni, kao i kratak tekst o tome šta je civilna zaštita i 72 časovni pribor za prživljavanje.

Posteri sa informacijama o poverenicima i njihovim kontakt telefonima okačeni su na vidljivim mestima u svim mesnim zajednicama.

Organizovana studijska poseta Nemačkoj u okviru projekta Bioenergetska sela

U okviru projekta “Bioenergetska sela“-održivi bioenergetski tržišni model- BioVill, za pretstavnike targetiranih sela u regionu jugoistočne Evrope, ogranizovano je studijsko putovanje u Nemačkoj.

Selo Kostojevići prepoznato je kao bioenergetskog selo u Srbiji. Pored srpskih predstavnika na studijskom putovanju učestvovali su predstavnici Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Rumunije. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa mešovitim tehnikama u bioenergetskim selima u jugozapadnom delu Nemačke, u blizini grada Singena. Menadžeri projekta (GIZ) predstavili su trogodišnji projekat koji se realizuje uz podršku Programa Evropske unije Horizon 2020.

Primeri dobre prakse odnosili su se na upotrebu obnovljivih izvora energije. Dobar izbor primera zajedničkog korišćenja različitih energenata bio je veoma koristan za predstavnike targetiranih sela.

Predstavljeni su modeli privatne prakse, ali i javno komunalnog preduzeća koje se bavi proizvodnjom i isporukom toplotne i električne energije na bazi energije sunca i drvne biomase (Moggingen).

Viđen je primer proizvodnje biogasa (metan) u anaerobnim digestorima, koji se odvodi u postrojenje za proizvodnju toplote i električne enegije (Radolfzell).

U Singenu je smešten solarni kompleks, sa upravnom zgradom obloženom solarnim pločama u centru grada, i solarnim postrojenjem sa panelima solarnih cevi i kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije, korišćenjem drvnog čipsa.

Takođe, predstavljen je i primer bienergetskog sela (St. Peter), gde se kao energenti i sirovine koriste drvni čips i bioulje.

U Busingenu i Bonndorfu, posetioci su imali priliku da vide kombinovane sisteme korišćenja sunca, vetra, drvnog čipsa, biogasa i bioulja.

Sva postrojenja su potpuno automatizovana, sa minimalnim brojem uposlenih radnika.

Toplovodna mreža u seoskim sredinama instalira se po utvrđenim pravilima vezano za izgradnju, a postupak priključka u domaćinstvo traje dve nedelje od dana podnošenja zahteva. U procesu prelaska sa fosilnih na obnovljive izvore enegije, veliki značaj je imala samosvest građana o zaštiti životne sredine (pokazatelji emisije štetnih i zagađujućih materija u pojedinim trenucima bili su presudni za opredeljenje) kao i izražen pokretački duh i samoinicijativa meštana posećenih sela. Vode računa o energetskoj efikasnosti, a sve kuće su uglavnom dobro toplotno izolovane.  Odličan je i primer jednog mesta, gde je gradonačelnik doneo odluku o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Važno je istaći da je ovakav napredak u Nemačkoj postignut za kratko vreme, od 2010. godine i da taj trend raste.

Realizovan trening Senzorna soba u Bajinoj Bašti

U okviru projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta, u prostorijama Crvenog krsta Bajina Bašta 16. oktobra 2016. godine održan je trening na temu „Senzorna soba“, namenjen stručnom osoblju budućeg dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti.

Obuku su organizovali defektolozi i pedagozi Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica: Mr. Svetlana Glavinić, Dubravka Ivković i Ana Dragojević. Na ovaj način, učesnicima treninga je predstavljena pomoćna terapijska metoda u vidu specijalizovane interaktivne sobe za stimulaciju svih čula i uspostavljanje emocionalne ravnoteže osoba sa teškoćama u razvoju. Cilj ovakve metode jeste kreiranje individualnih planova i programa rehabilitacije prilagođenih specifičnim potrebama pacijenata, što se postiže kroz stimulaciju svih čula, podizanje pažnje, poboljšanje funkcionalnog statusa i ostvarenje bolje saradnje s pacijenatima tokom tretmana.

Senzornu sobu će od 2017. godine u terapijske svrhe moći da koriste deca i mladi sa smetnjama u razvoju – korisnici dnevnog boravka Dream centra u Bajinoj Bašti, dok je u planu proširenje usluge na ostale sugrađane kojima je pomoć potrebna.

Trening je realizovan u okviru projekta „Ja imam san…“, čiji cilj je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Realizovana edukacija Mapiranje najisključenije dece sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti

U okviru projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, 8. oktobra 2016. godine u prostorijama Crvenog krsta Bajina Bašta realizovan je prvi od četiri modula treninga za stručno osoblje koje će biti angažovano u dnevnom boravku za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i ostala zainteresovana stručna lica iz Zlatiborskog okruga.

Edukaciju na temu Izlazak ka korisniku i mapiranje resursa u lokalnoj zajednici i najisključenije dece organizovalo je Udruženje „Snaga prijateljstva“ – Amity, u skladu sa akreditovanim Programom osnovne obuke za izradu plana mapiranja i izlaska na teren u cilju identifikacije najisključenije dece sa smetnjama u razvoju. Trening za 13 stručnih lica iz oblasti socijalne/zdravstvene zaštite i obrazovanja realizovale su mr Nadežda Satarić, socijalna radnica i Nevenka Bogdanović, psihološkinja. Osim analize pravnog okvira i trenutnog brojnog stanja osoba sa smetnjama u razvoju, obuka je obuhvatila i osnovne mehanizme identifikacije dece sa smetnjama u razvoju koja nisu uključena u sistem zaštite, veštine komunikacije s decom ometenom u razvoju i članovima njihovih porodica, tehnike umrežavanja ključnih stejkholdera bitnih za pomenutu oblast, kao i primere dobre prakse iz zemlje i inostranstva.

Aktivnim učešćem u teorijskom i praktičnom delu obuke, učesnici treninga su pokazali spremnost i motivaciju da unaprede postojeća znanja iz pomenute oblasti i steknu nove veštine u cilju poboljšanja kvaliteta života dece ometene u razvoju.

Pomenute aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Ja imam san…“, čija je svrha podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

 

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

 

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta iz oblasti životne sredine

Opštinski projekat “Edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta iz oblasti zaštite životne sredine” uspešno je realizovan, a završnicu je predstavljao boravak nagrađene dece u eko-kampu Odreda izviđača u Zaovinama.

Ukupno 22 dece, pobednici eko-kviza u svojim školama, kao i najbolji u likovnim i literatnim radovima, bili su učesnici svojevrsnog eko-kampa. Tri dana, učenici od tećeg do osmog razreda osnovnih škola “Sveti Sava” i “Rajak Pavićević”, imali su priliku da se upoznaju sa lepotama Zaovina, uz zajedničko druženje i upoznavanje pod nadzorom učiteljica. Sa njima su bile i dve predstavnice Odreda izviđača Bajina Bašta. Za učesnike eko-kampa predstavnici Nacionalnog parka “Tara” upriličili su šetnju i upoznavanje sa prirodnim odlikama, a deca su imala priliku i da posmatraju ptice koje žive na ovom prostoru. Predstavnici Opštinske uprave organizovali su kreativnu radionicu, gde su deca kroz crteže i tekst osmišljavala eko poruke, dok su predstavnici komunalnog preduzeća ilustrativno i interaktivno predstavili model primarne selekcije otpada i njen značaj za životnu sredinu. Sa izviđačima su deca stekla korisna i zanimljiva saznanja o životu u prirodi.

Projekat su pored opštine , podržali JKP “12. Septembar” i „RAKETA AB“ d.o.o.

Program edukaciji dece trajao je od februara do oktobra 2016. godine. U okviru toga realizovano je više aktivnosti. Najpre je izvršena edukacija dece o zaštiti životne sredine i primarnoj selekciji otpada, putem prezentacija koje su predstavljene u vrtiću i u svim školama u gradu, tako da je svako dete dobilo osnovna saznanja o ekologiji. Obeležen Svetski dan šuma, 21. mart, sadnjom sadnica u dvorištu vrtića, srednjih škola i sportsko- rekreativnom centru Lug.

Akcija obeležavanja Dana planete Zemlje, 22. aprila, realizovana je u okviru opštinskog projekta ali i u okviru Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i obalnim područjima jugoistočne Evrope”, a koji se inplementira od strane Stalne radne grupe za ruralni razvoj (SWG) i NALAS-a, uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu-Modernizaciju komunalnih usluga (ORF MMS) i Vlade Švajcarske. Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, tom prilikom, animirala je škole i nevladin sektor, tako da su u akciji učestvovali predškolci Dečijeg vrtića Neven, đaci osnovnih škola “Sveti Sava” i “Rajak Pavićević”, Tehnička škola i Gimnazija “Josif Pančić”, Kancelarija za mlade, Odred izviđača Bajina Bašta, predstavnici Zelenog saveta i edukatori Opštinske uprave, ukupno oko 100 volontera. Za njih je SWG obezbedio majice, rukavice i kese, a osveženje JP Nacionalni park  “Tara”. U okviru akcije, aktivisti su prikupili oko 10 m³ ili oko 2 tone suvog otpada, uglavnom papira, kartona, plastike i plastične folije. Čišćene su uglavnom manje divlje deponije u užem gradskom jezgru (zapušteni placevi u blizini škola, gradskog parka i reke Rače). Prikupljeni otpad transportovali su radnici JKP “12. Septembar”.

                Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun obeležen je svečanim uručenjem nagrada najuspešnijim na raspisanom konkursu za likovne i literarne radove na temu zaštite životne sredine, a druženje je upriličeno u Galeriji ustanova kulture.

                Eko-kviz je usledio u oktobru mesecu, nakon prethodne podele lifleta u svim predškolskim i školskim ustanovama, iz kojih su se učenici i spremali za takmičenje.

                Uz čestitke svim učenicima na pokazanom znanju i trudu, velika zahvalnost pripada i školama, njihovim rukovodiocima i nastavnom osoblju koje je kroz individualno i preko radnih grupa učestvovalo u svim gore navedenim akcijama.

                Pojedini članovi Zelenog saveta opštine Bajina Bašta veoma aktivno su učestvovali i podržali ovaj značajan projekat na podizanju i ekološkom osvešćivanju šire zajednice, koja je krenula najpre od dečjeg uzrasta.

JAVNI OGLAS o raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u zakup

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisuje Oglas o raspisivanju ponovnog javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Javno nadmetanje će se sprovesti 15.11.2016.godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Plan održavanja puteva u zimskim uslovima 2016/2017 na teritoriji opštine Bajina Bašta

Održavanje puteva na teritoriji opštine Bajina Bašta u zimskim uslovima počinje sa prvim zimskim padavinama, a završava se prestankom zimskih padavina. Zvanično, period početka rada zimske službe počinje odmah nakon zaključenja ugovora i traje do 15.04.2017. godine.

          Prioritetni pravci, kao i prednost određenih pravaca se određuju odgovarajućim Planom rada zimske službe koju možete preuzeti ispod:

Plan rada zimske službe 2016/2017

Veličina slova