Na drinske obale dvije, jedno se kolo vije

Pod pokroviteljstvom Opštine Bajina Bašta, KUD „Jelek“ iz Bajine Bašte organizuje Regionalni festival folklora „Na drinske obale dvije, jedno se kolo vije“.

Koncert će se održati na terenima SC „Braća Milutinović“, u subotu, 16. septembra 2023. sa početkom u 19 časova. Koncertu prethodi defile sa početkom u 18 časova ispred Ustanove „Kultura“.

Na manifestaciji nastupaju društva iz Republike Srbije i Republike Srpske, a Bajina Bašta će ugostiti sledeća društva:

– KUD „Azbukovica“ Ljubovija

– KUD „Karadžić“ Loznica

– KUD „17. septembar“ Mali Zvornik

– Srpsko sokolsko društvo „Kralj Petar Ujedinitelj“ Višegrad

– SKUD „Despot Stefan Lazarević“ Srebrenica

– KUD „Most“ Bratunac

– KUD „Pletenica“ Bijeljina- Naše društvo trenutno broji oko 220 članova, koji se uče očuvanju tradicije i kulture u okviru sedam uzrasnih grupa. Osnovano je 2018. godine, a imali smo priliku da nastupimo kako na domaćim, tako i na festivalima u inostranstvu. Nastojimo da održimo tradicionalno izvođenje narodnih igara, fokusirajući se na koreografije svih delova naše zemlje. Ove godine se Regionalni festival folklora „Na drinske obale dvije, jedno se kolo vije“ organizuje po drugi put, a nama je pripala čast da budemo domaćini. Ovaj festival okuplja ansamble sa obe obale reke Drine, te pozivamo sugrađane da u što većem broju isprate ovu manifestaciju. Koncertu prethodi defile i zajedničko kolo učesnika na trgu. – navode iz KUD-a „Jelek“ iz Bajine Bašte

Konkurs za zaštitne ramove za traktore

Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 144/22), Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je 30.08.2023. godine javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.

Tim povodom, pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. septembrom 2023. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama“.

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Uslovi koje fizička lica kao podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju da ispune su:

  • pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima,
  • potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu,
  • fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano (u slučaju opravdanih razloga kao što su prestanak pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo kao i gubitak računa zbog čega imaoci neregistrovanih traktora nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu, poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo, potrebna je izjava potvrđena potpisima dva svedoka i overena od strane nadležnog organa o posedu od 5 godina za traktor koji je star najmanje 10 godina),
  • fotografija prednje strane traktora za koji se podnosi zahtev,
  • dokaz o izmirenim troškovima  propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040,00 dinara,
  • potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
  • sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase isključivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je opredelilo 125.000.000 za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama iz budžeta Republike Srbije u 2023. godini. Planirano je da se subvencija prema Uredbi sprovodi i u narednoj godini.

Podsećamo da je jedna od glavnih mera za smanjenje broja stradanja usled prevrtanja i pokušaj minimiziranja povreda vozača traktora, kada dođe do nezgode, ugradnja ispitanih i odobrenih zaštitnih struktura (ramova). Zaštitni ram služi da pruži zaštitu vozača traktora prilikom prevrtanja. U Republici Srbiji, u protekle tri godine, u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori, izuzimajući nesreće van puteva (njive, šume, livade), poginulo je 83, a povređeno 542 lica.

Javni poziv sa pratećim formularima za podnošenje zahteva se nalazi na sajtu Agencije: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2023/2024 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju talentovanih učenika srednjih škola i gimnazija («Službeni list opštine Bajina Bašta» broj 8/2005, 7/2011 i 12/2012), Komisija za talentovane učenike srednjih škola i gimnazija na sednici održanoj dana 07.09.2023. godine, raspisuje

K o n k u r s

za dodelu učeničkih stipendija za školsku

2023/2024 godinu

 USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti učenici upisani u srednje, srednje stručne i umetničke škole ili specijalizovane gimnazije.

Stipendiju može dobiti učenik pod sledećim uslovima:

-ako je u toku prethodne školske godine ostvario prosečan uspeh iznad 4,85 ili

-ako je osvojio prvo mesto na opštinskom takmičenju, prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju ili koji se samo plasirao na međunarodno takmičenje,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke, odnosno baletske škole (pri dodeli stipendija napred navedenim učenicima, navedenih škola, pri odlučivanju o dodeli stipendija) neće se primenjivati kriterijum postignuti uspeh na takmičenju.

POTREBNA DOKUMENTA

Učenici podnose sledeća dokumenta:

–  zahtev,

–  uverenje o upisanom razredu,

– za učenike prvih razreda srednje škole fotokopija knjižice (opšti podaci i završni razred),

– za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, fotokopija         svedočanstva iz prethodne školske godine,

-fotokopija diplome o osvojenim nagradama na prethodno navedenim takmičenjima,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke škole i srednje baletske škole fotokopija svedočanstva iz prethodne godine,

-fotokopija lične karte i

-fotokopija bankovne kartice roditelja odnosno učenika u zavisnosti na čiji tekući račun će se vršiti uplata stipendije.

 ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 11.09.2023. godine do 30.09.2023. godine.Potrebnu dokumentaciju dostaviti na šalter Opštinske uprave opštine Bajina   Bašta.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumenta ne razmatraju se.

Dokumenta podneta na konkurs ne vraćaju se.

DODELA STIPENDIJA

Komisija formirana od strane Skupštine opštine Bajina Bašta koja se sastoji od 7 (sedam) članova, dodeljuje stipendije talentovanim učenicima srednjih škola i gimnazija.

Učeniku se odobrava isplata stipendije za vreme redovne nastave koju pohađa.

Sa kandidatima koji dobiju stipendiju zaključuje se poseban ugovor, kojim se uređuju i preciziraju međusobna prava i obaveze. Stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuju se u 10 (deset) mesečnih rata.

Visinu stipendije ne utvrđuje Komisija već Opštinsko veće u skladu sa određenim sredstvima u budžetu opštine Bajina Bašta, za školsku 2023/2024. godinu.

Korisniku stipendije obustavlja se odobrena isplata stipendije za tekuću školsku godinu i to:

– kada se utvrdi da podaci koji su poslužili kao osnov i dokaz za ostvarivanje prava na stipendiju ne odgovaraju činjeničnom stanju,

– promeni prebivališta,

– jednostrano raskine ugovor o stipendiranju.

Gubitkom stipendije iz navedenih razloga nastaje obaveza vraćanja primljenog iznosa stipendije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o visini iznosa koji je potrebno vratiti. Takođe osim iznosa glavnice, koji predstavlja ukupan zbir svih primljenih stipendija, korisnik stipendije dužan je Opštini platiti i kamatu i glavnicu u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.

Prigovor na rešenje Komisije rešava Opštinsko veće u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o izboru.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                         Dejan Mlađenović

Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku

Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku objavljuje se po naseljenim mestima/klasterima, u okviru opštine/grada/gradske opštine za koju su se kandidati prijavili. Kandidati su grupisani po naseljenim mestima u kojima žive, odnosno po klasterima (dva ili više manjih naseljenih mesta grupisano je u jedan klaster) i rangirani su po ukupnom broju bodova koje su ostvarili na osnovu podataka navedenih u prijavi i na intervjuu.Na listi se nalaze kandidati koji su predali dokumentaciju i prošli intervju. Za kandidate koji se pozivaju na obuku u pretposlednjoj koloni stoji oznaka „Da“. Kandidati kod kojih u pretposlednjoj koloni stoji „Ne“ nisu pozvani na obuku. Po potrebi, ovi kandidati mogu biti pozvani na obuku naknadno.Na listi se ne nalaze kandidati:
– koji nisu pozvani na predaju dokumentacije i intervju
– koji su pozvani, ali nisu došli na predaju dokumentacije i intervju
– koji su odustali nakon intervjua
– koji su isključeni zbog neadekvatne/nepotpune dokumentacije

Svako eventualno odstupanje konačne rang liste u odnosu na prethodno objavljenu preliminarnu listu, posledica je postupanja po uloženim prigovorima – žalbama u skladu sa Procedurom za izbor popisivača.

Preko tri stotine biciklista uživalo na stazama ćirilice

U nedelju je u Bajinoj Bašti održana druga po redu Ćirilična biciklijada koja je po lepom vremenu na stazama ćirilice okupila preko tri stotine učesnika od čega su najveći deo činili deca i mladi. Organizator biciklijade je Turistička organizacija „Tara-Drina“ Bajina Bašta uz podršku manastira Rača, Nacionalnog parka Tara i Agencije za bezbednost saobraćaja. Cilj Ćirilične biciklijade je promocija zdravog načina života, rekreativnog biciklizma, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju, negovanja i stalnog korišćenja ćirilice i predstavljanje značaja manastira Rača i dometa Račanske književne i prepisivačke škole.

Okupljanje učesnika počelo je i pre 9 sati u Parku ćirilice. Na samom startu svim odraslim učesnicima podeljeni su svetleći prsluci za bicikliste dok su na kraju biciklijade podeljene majice Agencije za bezbednost saobraćaja. Svim mlađim učesnicima na kraju manifestacije u Parku ćirilice su podeljene medalje i svetla i zvonca za bicikle. Medalje je obezbedila TO „Tara-Drina“ dok je darodavac svih ostalih nagrada Agencija za bezbednost saobraćaja.

Pre samog starta u 9.30 bicikliste su pozdravili zamenik predsednika opština Bajina Bašta, Milenko Ordagić, zamenik direktora Turističke organizacije „Tara-Drina“, Siniša Spasojević i većnik za sport i istaknuti sportski radnik koji je i predvodio ovogodišnju Ćiriličnu biciklijadu, Dejan Timotijević Kufa. Ordagić je ispred Opštine Bajina Bašta pozdravio sve prisutne, izrazio zadovoljstvo što ih vidi u tolikom broju i poželeo im da uživaju u ovoj manifestaciji. On je zatim navodeći šta je sve realizovano vezano za ćirilicu u ovoj opštini dao reč inicijatoru brojnih bajinobaštanskih ćiriličkih aktivnosti Siniši Spasojeviću. Spasojević je zahvalio Agenciji za bezbednost saobraćaja na obezbeđenim poklonima za sve učesnike kao i drugim institucijama koje su pomogle organizaciju 2.Ćirilične biciklijade. On je podsetio šta su osnovni ciljevi ove manifestacije i kojom se trasom ide. Dejan Timotijević je naglasio da je najvažnija bezbednost i da se poštuju pravila organizatora kako bi sve prošlo u najboljem redu.

Danas se vozilo na relaciji Park ćirilice – Dom ćirilice – izletište Ćirilica – manastir Rača – Park ćirilice uz manje pauze. Okrepa i kratak odmor bio je na mestu budućeg kompleksa Doma ćirilice u prijatnom ambijentu uz reku Raču.

Na izletištu „Ćirilica“ koje se nalazi između manastira Rača i Skita Svetog Đorđa  organizovan je duži odmor uz osveženje u obliku kompota, voća, slatkiša i vode za sve učesnike biciklijade. Ovde je Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara upoznao prisutne sa značajem očuvanja životne sredine sa posebnom pričom za najmlađe vezano za ponašanje u zoni nacionalnog parka.

U povratku je organizovana poseta manastiru Rača i obilazak manastirske riznice, a Ranko Milanović je upoznao učesnike biciklijade sa dometima Račanske književne i prepisivačke škole, značajem račanskih kaluđera prepisivača za srpski jezik i kulturu i potrebom očuvanja i stalnog korišćenja ćirilice. Posebna čast za učesnike 2. Ćirilične biciklijade bilo je obraćanje i blagoslov vladike Jovana Purića svim učenicima sa željom za uspešnu školsku godinu.

U mesecu kad počinje školska godina Ćiriličnom biciklijadom se simbolično vožnjom povezuje Park ćirilice u centru Bajine Bašte, mesto gde su već počeli radovi na izgradnji kompleksa Doma ćirilice i prostor gde je cvetala Račanska književna i prepisivačka škola i gde se u najtežim vremenima u prošlosti čuvalo naše pismo. Cilj je da se sa početkom školske godine naglasi značaj stalnog korišćenja ćirilice i podseti da je u blizini Bajine Bašte postojala škola čija dela predstavljaju neprolazne kulturne, duhovne i umetničke vrednosti. Veliki broj učesnika i posebno interesovanje mladih pokazuje da je Ćirilična biciklijada odličan spoj priče o negovanja milenijumskog pisma, kulturnog nasleđa, bezbednosti u saobraćaju i zdravog načina života.

Podnošenje zahteva za privremeno priključenje objekata na elektroenergetsku mrežu

Podnošenje zahteva za privremeno priključenje objekata na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovoda i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata počinje dana 15.9.2023.god i traje 30. kalendarskih dana.

Zahtev podnose vlasnici porodično stambenih objekata i vlasnici posebnih delova objekata stanova koji su izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavali svoje stambeno pitanje.

Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji koristi za stanovanje.

Zahtevi se mogu podneti od 15.9.2023.godine na pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Preliminarna lista kandidata koji se pozivaju na obuku

Preliminarna lista kandidata koji se pozivaju na obuku objavljuje se po naseljenim mestima/klasterima, u okviru opštine/grada/gradske opštine za koju su se kandidati prijavili. Kandidati su grupisani po naseljenim mestima u kojima žive, odnosno po klasterima (dva ili više manjih naseljenih mesta grupisano je u jedan klaster) i rangirani su po ukupnom broju bodova koje su ostvarili na osnovu podataka navedenih u prijavi i na intervjuu.Na listi se nalaze kandidati koji su predali dokumentaciju i prošli intervju. Za kandidate koji se pozivaju na obuku u pretposlednjoj koloni stoji oznaka „Da“. Kandidati kod kojih u pretposlednjoj koloni stoji „Ne“ nisu pozvani na obuku. Po potrebi, ovi kandidati mogu biti pozvani na obuku naknadno.Na listi se ne nalaze kandidati:
– koji nisu pozvani na predaju dokumentacije i intervju
– koji su pozvani, ali nisu došli na predaju dokumentacije i intervju
– koji su odustali nakon intervjua
– koji su isključeni zbog neadekvatne/nepotpune dokumentacije

Javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju stambeno-poslovnog objekta na kat. parceli br. 1009 KO Bajina Bašta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/2023) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

javnu prezentaciju urbanističkog projekta

za rekonstrukciju i dogradnju stambeno-poslovnog objekta

na kat. parceli br. 1009 KO Bajina Bašta

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 28. avgusta do 04. septembra 2023. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Ljubiša Radoičić iz Bajine Bašte.
  3. Urbanistički projekat izrađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 04. septembra 2023. godine.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe ((„Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017,111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/21), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine BAJINA BAŠTA» broj 1/2014), Predsednik opštine BAJINA BAŠTA je dana 21.08.2023 godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE

POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

U OPŠTINI BAJINA BAŠTA

i raspisuje

O G L A S

ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI

REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI BAJINA BAŠTA

U nedelju u Bajinoj Bašti 2. Ćirilična biciklijada

U nedelju, 3. septembra, u Bajinoj Bašti će se održati druga po redu Ćirilična biciklijada. Organizator biciklijade je Turistička organizacija „Tara-Drina“ Bajina Bašta uz podršku manastira Rača, Nacionalnog parka Tara i Agencije za bezbednost saobraćaja. Okupljanje učesnika je u 9 sati u Parku ćirilice, a start biciklijade je u 9.30.

Vozi se na relaciji Park ćirilice – Dom ćirilice – izletište Ćirilica -manastir Rača – Park ćirilice.

Prva okrepa i kratak odmor predviđen je na mestu budućeg kompleksa Doma ćirilice u prijatnom ambijentu uz reku Raču.

Na izletištu koje se nalazi između manastira Rača i Skita Svetog Đorđa predviđen je duži odmor uz osveženje. Tu će predstavnici TO „Tara-Drina“ i Nacionalnog parka Tara upoznati prisutne sa značajem očuvanja životne.

U povratku je organizovana poseta manastiru Rača, obilazak manastirske riznice, upoznavanje sa dometima Račanske književne i prepisivačke škole, značajem račanskih kaluđera prepisivača za srpski jezik i kulturu i priča o potrebi očuvanja i stalnog korišćenja ćirilice.

Po završetku 2. Ćirilične biciklijade učesnicima će u Parku ćirilice biti dodeljene medalje i pokloni.

Cilj Ćirilične biciklijade je promocija zdravog načina života, rekreativnog biciklizma, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju, negovanja i stalnog korišćenja ćirilice i predstavljanje značaja manastira Rača i dometa Račanske književne i prepisivačke škole.

U mesecu kad počinje školska godina Ćiriličnom biciklijadom se simbolično vožnjom povezuje Park ćirilice u centru Bajine Bašte, mesto gde su već počeli radovi na izgradnji kompleksa Doma ćirilice i prostor gde je cvetala Račanska književna i prepisivačka škola i gde se u najtežim vremenima u prošlosti čuvalo naše pismo. Cilj je da se sa početkom školske godine naglasi značaj stalnog korišćenja ćirilice i podsetiti da je u blizini Bajine Bašte postojala škola čija dela predstavljaju neprolazne kulturne, duhovne i umetničke vrednosti.

Biciklijada je rekreativnog tipa, dužina staze je 13 km (u jednom pravcu 6,5 km), staza nije kondiciono zahtevna. Vožnja je namenjena i deci i odraslima. Deca do četvrtog razreda moraju da imaju pratnju. Organizator je obezbedio policijsku pratnju i medicinsku stručnu pomoć uz vozilo za prihvatanje bicikala koji se pokvare, kao i pomoć redarske službe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkom informativnom centru Bajina Bašta ili na telefone 031/866903 i 066/222120.

Veličina slova