Sistematizacija radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 • Rukovodilac odeljenja

  Opis poslova: Organizuje i rukovodi poslovima odeljenja, obezbeđuje zakonito i efikasno vršenje zadataka i poslova, određuje zadatke, rokove i daje uputstva za izvršavanje zadataka i poslova, vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem. Koordinira rad zaposlenih i obezbeđuje punu zaposlenost; vrši zakonom i drugim aktom utvrđena ovlašćenja u slučaju povrede radne dužnosti; odgovoran je za rad odeljenja; stara se o unapređenju rada i odnosa prema građanima, preduzećima i ustanovama; daje odgovore, informacije i izveštaje o pitanjima iz rada odeljenja. Obezbeđuje izradu nacrta i predloga opštih akata i materijala iz delokruga odeljenja za organe opštine; obavlja najodgovornije i najsloženije zadatke i poslove iz delokruga odeljenja.

  Poslove rukovodioca Odeljenja za društvene delatnosti i opštu upravu i zajedničke poslove obavlja direktno načelnik Opštinske uprave.

 • Poslovi boračko invalidske zaštite i javne nabavke

  Opis poslova: Odlučuje u prvom stepenu u upravnom postupku o priznavanju prava vojnim invalidima i članovima njihovih porodica, članovima porodica palih boraca, civilnim invalidima rata i članovima njihovih porodica, pripadnicima Ravnogorskog pokreta u skladu sa republičkim propisima kojima se reguliše ova oblast, kao i o svim oblicima prava koje ovim korisnicima pripadaju.
  Odlučuje o pravu na materijalno obezbeđenje članova porodice lica na obaveznoj vojnoj službi i o priznavanju prava na naknadu troškova sahrane nosilaca “Partizanske spomenice 1941.godine“. Izdaje uverenja, potvrde i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, priprema izveštaje o radu, dostavlja podatke o korisnicima i promenama Republičkom zavodu za statistiku, vodi evidencije o uživaocima invalidskih prinadležnosti, kao i sve druge evidencije, vezane za ovu oblast. Sprovodi postupak javnih nabavki za potrebe svih organa opštine, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast javnih nabavki. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, pravne struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Isplata po osnovu boračko invalidske prinadležnosti

  Opis poslova: Vrši isplatu po dokumentima o utvrđenim pravima u oblasti boračko invalidske zaštite vojnih i civilnih invalida rata. Daje naloge Poštanskoj štedionici Beograd za isplatu primanja po saveznom propisu (invalidnine, porodične invalidnine, ortopedski dodatak, dodatak za negu i pomoć drugog lica i sl.), vrši kontrolu isplata preko izveštaja štedionice, priprema izveštaje o radu. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog ili prirodnog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi društvenih delatnosti

  Opis poslova: Vrši obradu dokumentacije u cilju izdavanja uverenja o prihodima po članu domaćinstva za ostvarenje prava na: učeničke i studentske stipendije i kredite, smeštaj učenika i studenata u domove, regulisanje školarine, i druge svrhe. Sprovodi postupak kategorizacije dece ometene u razvoju i obavlja administrativne poslove za Komisiju za stipendiranje talentovanih učenika i studenata opštine Bajina Bašta. Donosi rešenja o naknadi troškova smeštaja i prevoza učenika sa područja opštine gde su ukinute škole. Obavlja poslove kategorizacije smeštajnih jedinica za pružanje ugostiteljskih usluga – smeštaja turista u domaćoj radinosti. Vodi registar kategorisanih apartmana kuća i soba za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti. Vodi registar evidentiranja overenih Ugovora o turističkom posredovanju u domaćoj radinost i seoskom turizmu. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, pravne struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi kontrole i isplate: isplata po osnovu porodiljskog odsustva

  Opis poslova: Vrši kontrolu isplata, trebovanje i refundaciju sredstava po osnovu porodiljskog odsustva, donosi rešenja o ostvarivanju prava na porodiljsko bolovanje, popunjava naloge za prenos sredstava, vodi propisanu knjigovodstvenu evidenciju, knjiženje analitika i sintetika, kontiranje. Stara se o čuvanju dokumentacije i izrađuje statističke izveštaje, vrši trebovanje potrebnih sredstava za isplatu prava, dostavlja mesečne, šestomesečne i godišnje izveštaje nadležnim ministarstvima. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi utvrđivanja prava na dodatak na decu i druga prava po osnovu finansijske pomoći porodicama sa decom

  Opis poslova: Prijem zahteva za dečiji i roditeljski dodatak, zavođenje podnetih zahteva, izdavanje potvrda o prijemu zahteva, obrada zahteva, ubacivanje podataka iz zahteva u propisane obrasce postojeće u računaru. Vodi prvostepeni postupak i donosi rešenja u vezi ostvarivanja prava na roditeljski dodatak, kao i poslove u vezi priznavanja i gubljenja prava na dečiji dodatak. Vodi uredne evidencije o korisnicima prava i na osnovu istih izdaje odgovarajuća pismena na zahtev stranaka. Vrši prosleđivanje podnetih žalbi na doneta rešenja nadležnom ministarstvu. Obavlja poslove po Odluci o jednokratnoj novčanoj naknadi za prvorođeno dete na području Opštine Bajina Bašta. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu rukovodioca odeljenja, načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi pružanja pravne pomoći, savetnik za zaštitu prava pacijenata i radni odnosi

  Opis poslova: Obavlja poslove vezane za radne odnose funkcionera opštine i zaposlenih u Opštinskoj upravi shodno zakonima i podzakonskim aktima. Vodi propisanu evidenciju iz radnih odnosa i na osnovu iste izdaje pismena u vezi statusnih prava zaposlenih i funkcionera. Vodi evidenciju o prisutnosti na poslu zaposlenih i postavljenih lica Opštinske uprave i funkcionera opštine.
  Shodno Odluci o organizovanju Službe za pružanje pravne pomoći građanima u opštini Bajina Bašta obavlja: davanje pravnih saveta građanima, sastavlja podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe, vanredne pravne lekove, predstavke i molbe i drugo), sastavlja isprave, ugovore, testamente i drugo, zastupa stranke u parnicama iz oblasti radnih odnosa i u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima (bračni sporovi, materinstvo, očinstvo, usvajanje, izdržavanje, zaštita od nasilja u porodici, zaštita prava deteta, vršenje, odnosno lišenje roditeljskog prava). Prati i proučava društvene odnose i prava od interesa za ostvarivanje pravne pomoći i primenu zakona i o tome obaveštava pretpostavljenog.Obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenta po podnetim prigovorima i pruža potrebne informavije i savete u vezi sa pravima pacijenata, shodno Zakonu, podzakonskim aktima i Odluci o zaštiti prava pacijenata donete od strane opštine Bajina Bašta. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu rukovodioca odeljenja, načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, pravne struke, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Poslovi matičara

  Opis poslova: Vodi matične knjige venčanih u skladu sa zakonom, na osnovu službene evidencije izdaje izvode iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih, umrlih), uverenja o državljanstvu, uverenja o slobodnom bračnom stanju, uverenja o upisu činjenica važnih za lični status građana, vodi drugi primerak matičnih knjiga u elektronskom obliku, obavlja zaključenje braka, vrši druge poslove koji se odnose na sprovođenje Zakona o matičnim knjigama, Porodičnog zakona, kao i drugih propisa iz ove oblasti. Obavlja poslove iz oblasti građanskih stanja, preduzima radnje u upravnom postupku donošenja rešenja o naknadnim upisima u matične knjige rođenih, umrlih i naknadnom upisu podataka o državljanstvu u matične knjige rođenih, o promeni imena i prezimena u matičnim knjigama rođenih i venčanih i o ispravkama podataka u svim matičnim knjigama. Vrši druge poslove koji neposredno proizilaze iz zakonskoh propisa, kao i po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnom polju društveno-humanističkih nauka, odnosno na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine društvenog smera, položen poseban stručni ispit za matičara i ovlašćenje za obavljanje poslova matičara.

  Radno iskustvo: 1 godina.

 • Zamenik matičara

  Opis poslova: Vrši poslove koji se odnose na vođenje matičnih knjiga rođenih i umrlih i knjiga državljana, vodi i ažurira biračke spiskove, obavlja zaključenje braka u odsustvu matičara, sastavlja smrtovnice, prima podneske građana. Vrši overu rukopisa, potpisa i prepisa i izjava stranaka. Daje obaveštenja strankama u vezi nadležnosti odeljenja Opštinske uprave u cilju ostvarivanja njihovih prava, informacije o potrebnoj dokumentaciji i zahtevima koji se podnose odeljenjima i službama Opštinske uprave. Vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 3

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno – naučnom polju društveno-humanističkih nauka, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine društvenog smer, položen poseban stručni ispit za matičara i ovlašćenje za obavljanje poslova matičara. Zamenici matičara, koji na dan stupanja na snagu Zakona o matičnim knjigama („Sl. glasnik RS“ br. 20/09) nemaju visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) u obrazovno-naučnom polju društveno-humanitarnih nauka, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine društvenog smera, nastavljaju da obavljaju poslove ako polože poseban stručni ispit za matičara u roku od 3 godine od dana početka primene ovog Zakona.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi arhive, zavođenja predmeta i ekspedicija pošte

  Opis poslova: Vrši razvođenje predmeta i akata i registruje sve promene u pasivnoj kartoteci. Vodi arhivsku knjigu i obavlja druge poslove koji podrazumevaju ažurno vođenje arhive u skladu sa propisima o arhivskoj građi, izdaje overene prepise iz arhive po zahtevima stranaka, vrši združivanje predmeta po nalogu i izdavanje na revers, sačinjava izveštaj o kretanju predmeta u upravnom postupku.
  Vodi aktivnu kartoteku, kao i uvođenje predmeta po određenim klasifikacionim znacima, vrši zavođenje predmeta u interne dostavne knjige, prima predmete u rokovnik, vrši ulaganja dostavnica i drugih akata koji se nalaze u rokovniku. Vraća predmete referentima, vodi popis akata, poslove u vezi nađenih stvari. Prima poštu za ekspediciju, vrši adresiranje običnih pošiljki i po ZUP-u. Ispunjava obrasce za preporučene pošiljke, vodi evidencionu knjigu. Obavlja i druge poslove koje mu naloži rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 3

  Stručna sprema: Srednja stručna sprema IV stepen, društvenog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave, poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi sistem administratora i grafičkog dizajna, poslovi Kancelarije za mlade

  Opis poslova: Koordinira, organizuje, koncipira i predlaže pravce razvoja informacionog sistema Opštinske uprave, prati stanje informacionog sistema i načelniku Opštinske uprave predlaže mere proširenja delovanja na pojedine segmente u oblasti rada. U saradnji sa načelnikom i rukovodiocima odeljenja obavlja poslove pripremanja izrade programa za potrebe Opštinske uprave i organa opštine. Organizuje obuku zaposlenih, po mogućnosti i sprovodi obuku radi upoznavanja direktnih korisnika sa programom, organizuje i po potrebi neposredno učestvuje u poslovima održavanja opreme informacionog sistema i u tom cilju angažuje kvalifikovanu organizaciju. Stara se o pravilnom i racionalnom korišćenju sredstava informacione opreme i u tom cilju predlaže mere i rešenja.
  Sprovodi proceduru startovanja i isključivanja računskog sistema. Stara se o zaštiti svih baza podataka i arhiviranju podataka u skladu sa propisima. Vrši kontrolu pristupa računarskom sistemu. Instalira softvere kao i sve njegove izmene i dopune. Kontroliše pravilnu primenu korisničkih uputstava. Vrši tehničke pripreme baze podataka za masovnu obradu u postupku utvrđivanja lokalnih javnih prihoda. Obrađuje podatke u cilju sastavljanja izveštaja. Otklanja zastoje u radu opreme. Učestvuje u pripremi dokumentacije radi nabavke opreme za potrebe Opštinske uprave, vrši ažuriranje sajta opštine. Vrši poslove operatera na objavljivanju svih dokumenata na sajtu opštine: lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, zaključaka o odbacivanju zahteva na internet stranici organa.
  Koordinira radom Kancelarije za mlade, inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog radnog vremenan, povećanje zaposlenosti, informisanja, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja,, učestvuje u izrdai posebnih lokalnih akcionih planova, sprečavanju nasilja, učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova i programa u saglasnoti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje, inicira pripremu projekata za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i ostavrivanja njihovih prava koja us u nadležnosti opštine, koordinira radom Saveta za međunacionalne odnose, stara se o zaštiti i unapređenu nacionalne ravnopravnosti na teritorij opštine, a posebno u oblastima kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, učestvuje u izradi opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti, predlaže izvore, obim i namenu budžetskih sredstava za ostarivanje nacionalne ravnopravnosti. Vrši i druge poslove po nalogu rukovodiioca službe i rukovodioca iz objedinjene procedure.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, računarskog ili informatičkog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi vozača putničkih automobila

  Opis poslova: Vrši prevoz putničkim motornim vozilom za potrebe Opštinske uprave, po prethodnom odobrenju Načelnika Opštinske uprave, vodi odgovarajuće evidencije o izvršenom prevozu, stara se o održavanju vozila. Vrši dostavljanje materijala za sednice Skupštine, Opštinskog veća i sve druge vrste dostavljanja akata za potrebe Opštinske uprave, kao i druge poslove koje mu odredi rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 2.

  Stručna sprema: Srednja stručna sprema, položen vozački ispit „B“ kategorije.

  Radno iskustvo: 5 godina upravljanja motornim vozilom «B» kategorije .

 • Poslovi Kurira - dostavljača

  Opis poslova: Vrši preuzimanje i predaju pošiljki na poštu, vrši lično i ostalo dostavljanje svih vrsta pismena građanima i pravnim licima na području naseljenog mesta Bajina Bašta, vrši preuzimanje izvoda i predaju naloga za prenos sredstava u Upravi za trezor, raznosi interne knjige pošte po odeljenjima Opštinske uprave. Vrši dostavljanje materijala za sednice Skupštine, Opštinskog veća i sve druge vrste dostavljanja akata za potrebe Opštinske uprave, Vrši umnožavanje i fotokopiranje materijala za potrebe Skupštine, Opštinskog veća, Predsednika opštine i Opštinske uprave, vrši umnožavanje materijala za potrebe drugih organa po nalogu neposrednog rukovodioca, učestvuje u slaganju umnoženog materijala, stara se o čuvanju i pravilnom održavanju sredstava za umnožavanje materijala. U toku grejne sezone radi na aktiviranju grejnih uređaja, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Treći stepen stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, bez obzira na radno iskustvo sa položenim ispitom za rukovaoca parnim kotlovima.

 • Poslovi održavanja higijene

  Opis poslova: Obavlja poslove održavanja higijene svih poslovnih prostorija u zgradi opštine i opštinskog dvorišta.
  Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 2

  Stručna sprema: NK radnik, zavrđšena osnovna škola, bez obzira na radno iskustvo.

 • Poslovi telefoniste

  Opis poslova: Obavlja poslove uspostavljanja telefonskih veza, vodi evidenciju i sastavlja mesečne izveštaje o obavljenim razgovorima, stara se o ispravnosti telefonskih uređaja i vrši druge poslove koje mu odredi rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: treći stepen stručne spreme, PTT manipulant, bez obzira na radno iskustvo.

 • Poslovi kafe kuvarice

  Opis poslova: Radi na poslovima posluživanja za potrebe Skupštine opštine, Opštinskog veća, predsednika opštine, zvaničnih delegacija, kao i zaposlenih. Stara se o higijeni kafe kuhinje i po iskazanoj potrebi obavlja poslove održavanja higijene svih poslovnih prostorija u zgradi opštine i opštinskog dvorišta. Sarađuje sa zaposlenim na nabavci potrošnog materijala. Vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Treći stepen stručne spreme bez obzira na radno iskustvo.

SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA OPŠTINE

 • Sekretar Skupštine

  Opis poslova: Stara se o obavaljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanih za njihov rad. Priprema i razrađuje sednice Skupštine i njenih radnih tela; pruža pomoć odbornicima u vršenju njihove funkcije; izrađuje nacrt Poslovnika Skupštine; vrši stručnu obradu akata donetih na sednicama Skupštine; vrši obradu zapisnika Skupštine; učestvuje u izradi izveštaja o radu radnih tela Skupštine; stara se o blagovremenom pribavljanju odgovora na odbornička pitanja; obezbeđuje čuvanje izvornih akata o radu Skupštine opštine.
  Obavlja poslove sekretara Opštinskog veća i to:priprema materijale potrebne za rad Opštinskog veća i njegovih radnih tela; priprema nacrte i predloge opštinskih akata koji se odnose na organizaciju i način rada Opštinskog veća i njegovih radnih tela; vrši stručnu obradu akata donetih na sednicama Opštinskog veća, vrši obradu zapisnika sa sednica Opštinskog veća,obezbeđuje čuvanje izvornih akata o radu Opštinskog veća.
  Vrši dostavljanje podataka, spisa i isprava nadležnom organu Republike koji vrši naadzor nad radom i aktima Skupštine opštine. Vrši i druge zadatke i poslove koji proizilaze iz zakonskih i drugih propisa.
  Organizuje rad Službe za poslove organa opštine. Vrši raspored poslova i zadataka vodeći računa da se obezbedi puna zaposlenost; stara se o ostvarivanju radne discipline; pruža stručnu pomoć zaposlenim u njihovom radu. Priprema izveštaje o radu Službe.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoka stručna sprema VII, Pravni fakultete, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave, poznavanje rada na računara.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Tehnički poslovi za sednice Skupštine opštine, Opštinskog veća i radnih tela organa opštine

  Opis poslova: Vrši poslove tehničke izrade zapisnika sa sednica Skupštine opštine, sednica radnih tela i drugih sastanaka, vođenje zapisnika sa tih sednica. Vrši obradu audio i video zapisa u tekstualni oblik. Vrši operativno-tehničke poslove u vezi pripreme materijala za sednice Opštinskog veća i radnih tela organa opštine, obradu materijala sa sednica, dostavljanje i arhiviranje, stara se o vođenju i izradi zapisnika i tehničkoj izradi akata. Obavljanje svih daktilografskih poslova za potrebe Opštinske uprave, organa Opštine, izlazak na lice mesta radi obavljanja daktilografskih poslova sa ovlašćenim licima. Po potrebi poslovi protokola, administracija i korespodencija za potrebe funkcionera opštine. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Srednja stručna sprema IV stepen, pravno – birotehničkog ili društvenog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave, poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

ODELjENjE ZA POSLOVE FINANSIJA, BUDžETA I RAČUNOVODSTVA

 • Rukovodilac odeljenja

  Opis poslova: Rukovodi radom odeljenja, stara se za zakonitost rada odeljenja; pruža potrebnu stručnu pomoć izvršiocima i raspoređuje poslove na neposredne izvršioce, upravlja konsolidovanim računom trezora, gotovinom i dugom, bankarskim odnosima; stara se o likvidnosti konsolidovanog računa trezora. Prati i primenjuje propise iz oblasti rada odeljenja. Predstavlja odeljenje i potpisuje akta koja se donose u tom odeljenju. Pruža stručnu pomoć zaposlenima. Stara se o sprovođenju zakona i drugih propisa, kao i odluka i zaključaka Skupštine opštine i Opštinskog veća. Upravlja dnevnom likvidnošću trezora. Sastavlja dnevni bilans novčanih tokova u cilju održavanja bilansne ravnoteže. Planira budžetsku likvidnost, na osnovu priliva sredstava u budžet. Daje smernice i uputstva korisnicima budžeta u cilju efikasnije i racionalnije upotrebe budžetom odobrenih sredstava. Sačinjava pregled tekućih prihoda i rashoda budžeta. Sastavlja izveštaj o prilivu i odlivu namenskih sredstava. Izrađuje nacrt Odluke o budžetu i usaglašava finansijske planove korisnika budžeta sa Odlukom o budžetu. Prati realizaciju finansijskih planova korisnika budžeta i predlaže iznose transfera. Pismeno obaveštava svakog korisnika budžeta o visini planiranih aproprijacija i mesečnoj dinamici korišćenja kvota, a kvote određuje pre početka perioda na koji se one odnose. Određuje uslove za utvrđivanje kvota po finansijskim planovima korisnika budžeta. Definiše dnevne, mesečne, tromesečne, šestomesečne kvote potrošnje. Predlaže normativno uređenje računovodstvenih poslova. Izrađuje informacije i daje podatke iz knjigovodstvenih evidencija nadležnim organima opštine. Izrađuje nacrt Odluke o završnom računu budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom. Izrađuje godišnji finansijski izveštaj budžeta u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Knjigovođa trezora

  Opis poslova: Formira knjigovodstvenu dokumentaciju, proverava računsku, formalnu i suštinsku ispravnost primljene dokumentacije i odlaže istu. Vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promena u okviru računa trezora. Učestvuje u izradi naloga blagajne u smislu određivanja odgovarajućeg konta. Prati i primenjuje propise iz oblasti finansiranja, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o računovodstvu. Vrši tromesečno usaglašavanje finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava o primljenim sredstvima i izvršenim plaćanjima sa izvršenjem budžeta. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena ekonomskog smera (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine -viša stručna sprema, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Šef računovodstva

  Opis poslova: Prati i primenjuje propise iz oblasti finansiranja, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o računovodstvu. U skladu sa usvojenim finansijskim planom podnosi zahtev za prenos sredstava za plaćanje i prenos sredstava iz budžeta zajedno sa pratećom dokumentacijom o nastaloj promeni. Overava zahteve i obezbeđuje potpis starešine organa i vodi registar podnetih zahteva. Prati kretanje ostvarenih rashoda u odnosu na finansijski plan. Piše zahteve za promene aproprijacija i prati ostvarenje istih. Organizuje pripreme za popis imovine i vrši revalorizaciju osnovnih sredstava i obračun amortizacije kod osnovnih sredstava i odgovoran je za izvršenje istih. Priprema odgovarajuće izveštaje o platama zaposlenih radnika. Učestvuje u izradi završnog računa budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom. Organizuje vođenje pomoćnih knjiga i evidenciju direktnih korisnika budžeta u skladu sa uredbom o računovodstvu. Sprema naloge za plaćanje računa Opštinskih organa, Opštinske uprave, indirektih korisnika. Učestvuje u izradi finansijskog plana i plana javnih nabavki direktnog korisnika. Prati zakonske propise iz oblasti finansija i druge propise iz ove oblasti. Vrši kontrolu /likvidaturu/ isplata. Prima, proverava i obrađuje zahteve korisnika budžetskih sredstava, priprema naloge i prosleđuje u službu trezora na plaćanje. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci .

 • Poslovi blagajne

  Opis poslova: Kontroliše ispravnost dokumentacije za gotovinske isplate. Obavlja sve novčane transakcije na osnovu naloga za isplatu. Knjiži svakodnevno blagajničku dokumentaciju, vodi evidenciju za sve gotovinske isplate, vodi knjigu blagajne, knjigu primljenih i izdatih čekova. Popunjava odgovarajuće statističke obrasce vezane za isplatu zarada i obrasce u oblasti radnih odnosa-M-4, obrazac PIO. Vrši obračun plata i naknada za svakog zaposlenog i obustava iz plata na osnovu rešenja o visini plata. Sačinjava isplatne liste, uručuje pismeni obračun plata zaposlenima. Vodi analitičke kartice o isplatama plata za svakog zaposlenog. Vrši obračun i isplatu naknada odbornicima, članovima Opštinskog veća i članovima radnih tela Skupštine opštine u skladu sa važećim odlukama. Vrši isplatu stipendija po opštinskoj odluci, obračun i isplatu svih ugovora o delu, izrađuje i dostavlja nadležnima propisane obrasce. Ovlašćen je da podiže gotov novac radi isplate raznih vidova novčanih davanja u skladu sa zakonskim propisima. Odgovoran je za stanje novčanih sredstava i ažurno vođenje blagajničkih dokumenata. Odgovoran je za tačan obračun plata, naknada i drugih primanja zaposlenih. Radi i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: srednja stručna sprema IV stepen, ekonomskog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave, poznavanje rada na računaru

  Radno iskustvo: 1 godine u struci.

 • Finansijski poslovi za potrebe mesnih zajednica, evidencija nepokretnosti

  Opis poslova: Prati i primenjuje propise iz oblasti finansiranja, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o računovodstvu. Obavlja sve finansijske poslove za potrebe mesnih zajednica i izrađuje završne račune za iste. Vrši poslove kontiranja, knjiženja i likvidature a mesne zajednice. Odgovoran je za ustrojavanje evidencije nepokretnosti, stanova, čiji je vlasnik opština i Opštinska uprava. Prima i obrađuje zahteve korisnika osnovog i srednjeg obrazovanja i prosleđuje ih u službu trzora za plaćanje. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi materijalnog knjigovođe-Odeljenje za finansije, budžet i računovodstvo

  Opis poslova: Vrši prijem svih faktura kroz knjigu ućaznih faktura. Vrši formalnu, računsku i suštinsku kontrolu primljenih računa i knjigovodstvenih isprava i potpisuje ih. Vodi analitične kartice sredstva po nomenklaturnim brojevima za organ uprave.
  Vrši analitičke poslove, evideniju sitnog inventara, evidenciju potrošnog materijala. Prati izvršenje dodeljenih ugovora o javnim nabavkama, obaveštava načelnika Opštinske uprave o nedostacima primljene robe i eventualnim nepravilnostima primljenih računa. Vrši nabavku potrošnog materijala i sredstva za potrebe Opštinske uprave. Vrši kontrolu održavanja imovine opštine. Vodi evidenciju o putničkim autima i vodi računa o blagovremenom tehničkom pregledu i registraciji auta. Sastavlja mesečni izveštaj o pređenoj kilomeraži za putničke aute i o izvršenoj potrošnji goriva u prethodnom mesecu i izveštaj dostavlja načelniku Opštinske uprave. Vodi evidenciju nabavke i potrošnje goriva. Vrši poslove iz protivpožarne zaštite i poslove poverenika za vanredne situacije u sladu sa zakonskim propisima. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Srednja stručna sprema IV stepen, ekonomskog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru i ispit iz oblasti protivpožarne zaštite.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

SLUŽBA ZA NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA

 • Inspektor kancelarijske i terenske kontrole za pravna lica i preduzetnike

  Opis poslova: Kontroliše blagovremeno podnošenje poreskih prijava od strane pravnih lica i preduzetnika, vrši proveru tačnosti podataka navedenih u poreskim prijavama (kancelarijska i terenska kontrola), vrši utvrđivanje površina koje se koriste za obavljanje poslovne delatnosti i koje služe kao osnov za izradu rešenja za naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, vrši ažuriranje elektronske baze podataka o poreskim obveznicima, pomaže u izradi poreskih rešenja. Formira elektronsku bazu podataka, utvrđuje knjigovodstvene revalorizovane vrednosti imovine, utvrđuje tržišnu vrednost imovine, ekonomsko – finansijske poslove upravljanja imovinom- procena vrednosti imovine primenom odgovarajućih metodologija, priprema izveštaje. Pruža stručnu pomoć korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja u pogledu vođenja evidencija, priprema i dostavlja izveštaje o nepokretnostima u javnoj svojini na Obrascu ZOS-JS Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije. Obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske struke, položen stručni ispit za rad organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi prijema prijava i utvrđivanje lokalnih poreskih obaveza i naknada za pravna lica i preduzetnike

  Opis poslova: Prima i zavodi poreske prijave od strane obveznika, vrši unos podataka iz poreskih prijava kao i drugih podataka u kompjuterski program službe, izrađuje i štampa poreska rešenja po osnovu lokalnih javnih prihoda, vrši ekspediciju poreskih rešenja i brine se o arhivi sektora (poreske prijave, poreska rešenja i drugi dokumenti) vrši izdavanje poreskih uverenja i knjiženje uplata od strane obveznika. Obavlja popis i upis imovine Opštine- unošenje podataka o nepokretnostima, praćenje i utvrđivanje nastalih promena, provođenje utvrđenih promena kroz evidenciju u roku od 30 dana od dana saznavanja za promenu. Pribavlja podatake od Službe za katastar nepokretnosti, javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, vodi evidenciju o nepokretnostima u javnoj svojini Opštine kao i o nepokretnostima koje koriste javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ,evidentiranje ulaganja u nepokretnosti i druge poslove vezane za održavanje evidencije. Obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena ekonomskog smera (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine -viša stručna sprema, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Inspektor kontrole i naplate poreskog duga i naknada

  Opis poslova: Vrši proveru tačnosti podataka navedenih u poreskim prijavama fizičkih lica (kancelarijska i terenska kontrola), prati zakone, uredbe i opštinske odluke kojima se obezbeđuje zakonit i pravilan rad službe, pruža osnovnu pravnu pomoć i objašnjenja poreskim obveznicima, izvršava poslove redovne i prinudne naplate u skladu sa zakonom, podnosi zahtev za pokretanje poresko –prekršajnog i krivičnog postupka za izvršena prekršajna i krivična dela, pomaže u izradi poreskih rešenja. Obavlja druge poslove po nalogu, rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske ili pravne struke, položen stručni ispit za rad organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi prijema prijava i utvrđivanje lokalnih poreskih obaveza i naknada za fizička lica

  Opis poslova: Prima i zavodi poreske prijave od strane obveznika, vrši unos podataka iz poreskih prijava kao i drugih podataka u kompjuterski program službe, izrađuje i štampa poreska rešenja po osnovu lokalnih javnih prihoda, vrši ekspediciju poreskih rešenja i brine se o arhivi sektora (poreske prijave, poreska rešenja i drugi dokumenti), vrši izdavanje poreskih uverenja i knjiženje uplata od strane obveznika. Obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 2.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske ili pravne struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

ODELjENjE ZA POSLOVE URBANIZMA, GRAĐEVINARSTVA I IMOVINSKO PRAVNE, INSPEKCIJSKE I KOMUNALNE DELATNOSTI

 • Rukovodilac odeljenja

  Opis poslova: Odlučuje, organizuje i rukovodi poslovima odeljenja, obavlja najsloženije zadatke i poslove iz delokruga odeljenja, obezbeđuje efikasno i zakonito obavljanje poslova iz svog delokruga, određuje neposredne zadatke za izvršavanje zadataka i poslova, stara se o pravilnom rasporedu poslova, vrši nadzor nad izvršavanjem zadataka i poslova, koordinira rad zaposlenih i obezbeđuje punu zaposlenost u radu i daje uputstva za izvršavanje zadataka i poslova, stara se o stručnom osposobljavanju zaposlenih, odgovora za rad odeljenja, utvrđuje godišnji program rada i operativne planove rada odeljenja. Donosi rešenja u upravnom postupku i druga akta, daje pravne savete i pruža svu pravnu pomoć zaposlenim u okviru odeljenja pri izradi upravnih i normativnih akata, daje odgovore, informacije, izveštaje o pitanjima koja se odnose na rad odeljenja. Izrađuje i dostavlja nadležnim organima izveštaje.
  Sprovodi deo objedinjene procedure tako što izdaje grđevinske dozvole i dostavlja inspekciji i imaocima javnih ovlašćenja; donosi rešenja o izmeni građevinske dozvole usled promene investitora; donosi rešenja o izmeni građevinske dozvole usled promene u toku građenja; donosi rešenja kojim se odobrava izvođenje radova po članu 145 Zakona; izdaje privremene građevinske dozvole; izdaje upotreben dozvole koje dostavlja investitoru, inspekciji i organu nadležnom za poslove državnog premera i katastar. Iz obalsti građevinarstva izdaje uverenja o etažiranju legalnih objekata i uverenja o veštačenju starosti objekata na osnovu elaborata veštaka.
  Vrši druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, ekonomske, pravne, arhitektonske ili građevinske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Poslovi Registratora objedinjene procedure

  Opis poslova: Sprovodi objedinjenu proceduru tako što vodi elektronsku, javno dostupnu bazu podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta, od podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, do izdavanja upotrbne dozvole, koja sadrži i akta pribavljanja i izdata u toj proceduri (registar objedinjene procedure); obezbeđuje objavljivanje uslova , građevinskih i upotrebnih dozvola u elektronskom obliku putem interneta; odgovora za zakonito, sistematično i ažurno vođenje registra objedinjene procedure u skladu sa zakonom i stara se o njemu, omogućuje dostupnost podataka o toku svakog pojedinačnog i prati rokove i obaveštava obrađivače; u zakonskom roku podnosi prekršajne prijave protiv imaoca javnih ovlašćenja i odgovornih lica imaoca javnih ovlašćenja kad ne postupaju na način i u rokovima propisanim zakonom; omogućuje Centralnoj evidenciji preuzimanje podataka, akata i dokumentacije sadržane u Registru, preduzima druge radnje neophodne za nesmetano i pravilno funkcionisanje Registra. Obavlja i druge poslove iz urbanizma po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, arhitektonske ili građevinske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi urbaniste

  Opis poslova: Izdaje informaciju o lokaciji na osnovu planskog dokumenta, koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, odnosno više katastarskih parcela u zakonskom roku. Izdaje lokacijske uslove za izgradnju odnosno dogradnju objekata na osnovu planskog dokumenta i separata, koja sadrži sve uslove i podatke, potrebne za izradu tehničke dokumentacije u zakonskom roku. Pribavlja podatke od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra, pribavlja uslove za projektovanje i priključenje objekta od imaoca javnih ovlašćenja, pribavlja saglasnosti na tehničku dokumentaciju, pribavlja dokumentaciju koju izdaju imaoci javnih ovlašćenja. Organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta i dostavlja sa svim primedbama i sugestijama komisiji za planove , potvrđuje da urbanistički projekat nije u suprotnosti sa važećim planskim dokumentokm, zakonom i podzakonskim aktima ili odbija potvrđivanje, potvrđuje projekte preparcelacije odnosno parcelacije i obaveštava o tome podnosioca zahteva. Po potrebi pruža pomoć nosiocu izrade planskog dokumenta, odnosno urbanističkih planova, uključujući prikupljanje i dostavljanje svih službenih podataka i dokumenata na zahtev nosioca izrade planskog dokumenta. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, arhitektonske ili građevinske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Poslovi građevinarstva

  Opis poslova: Izdaje naknadne građevinske dozvole u postupku legalizacije.Izdaje naknadne upotrebne dozvole u postupku legalizacije. Izdaje uverenja o podnetim prijavama za legalizaciju i sprovodi zakonom propisani postupak legalizacije objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, izlazi na teren ,utvrđuje uslove legalzacije i obaveštava stranku . Po potrebi priprema nacrte odluka iz oblasti koje regulišu izgradnju i legalizaciju objekata, kao i izradu nacrta odluka za privremene objekte .Prima i potvrđuje izjavu izvođača radova o izgradnji temelja i obaveštava građevinsku inspekciju . Po potrebi pruža pomoć nosiocu izrade urbanističkog plana. Učestvuje u izradi analiza , informacija i izveštaja iz svog delokruga rada. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave, odnosno rukovodioca odeljenja.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena građevinske ili atrhitektonske struke (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama fakulteta u trajanju do tri godine -viša stručna sprema, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Poslovi na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i pravni poslovi na evidenciji nepokretnosti, poslovi poverenika za izbeglice

  Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na vođenje postupka i izradu rešenja o eksproprijaciji, deeksproprijaciji, administrativnom prenosu nepokretnosti, vraćanju zemljišta, izuzimanju zemljišta, poništaju rešenja o izuzimanju građevinskog zemljišta. Sprovodi postupke i donosi rešenja u neokončanim postupcima po propisima o samovlasnom zauzeću zemljišta u društvenoj svojini. Sprovodi postupak i donosi rešenje o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele, o konverziji prava korišćenja u pravo svojine, o prestanku prava korišćenja. Obavlja saslušanje stranaka i dostavlja zapisnike o saslušanju po zamolnicama drugih organa. Obavlja poslove za upis prava javne svojine u registar nepokretnosti, podnosi zahtev za dobijanje potvrde Republičke direkcije za imovinu da su nepokretnosti prijavljene za jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini, podnosi evidencione prijave na propisanom obrascu i dobijanje potvrde od Direkcije za imovinu. Vodi evidenciju o nepokretnostima koje koristi jedinica lokalne samouprave. Preuzima pribavljene i stečene nepokretnosti, predaje otuđene nepokretnosti, pribavlja potrebnu dokumentaciju o pribavljanju ili otuđenju nepokretnosti. Daje predloge nadležnom organu o davanju u zakup, o otuđenju, pribavljanju ili razmeni nepokretnosti. Obavlja poslove iz stambene oblasti, otkup stanova, upis stambene zgrade u Registar stambenih zgrada, vođenje postupka bespravnih useljenja i iseljenja iz stana; obavljanje poslova u vezi održavanja stambenih zgrada i stanova. Donosi predloge rešenja o priznavanju statusa izbeglice, donosi predloge rešenja o uzimanju statusa izbeglice po službenoj dužnosti i na zahtev stranke, a iste predloge donosi i za raseljena lica. Obavlja poslove vezane za zbrinjavanje izbeglica, stara se o prikupljanju podataka o zbrinjavanju izbeglica, definisanju njihovog statusa i ibezbeđivanju povratka u njihova ranija mesta boravka. Brine se o usklađenom delovanju svih učesnila koji rade na prihvatu i zbrinjavanju izbeglica u opštini. Obezbeđuje blagovremeno obaveštenje javnosti o zbrinjavanju izbeglica. Daje saglasnost MUP-u za promenu adrese izbeglih lica, saglasnost za prijave i odjave. Organizuje sahrane izbeglih lica koja nemaju bližih srodnika i podnosi zahteve za refundaciju troškova Komeserijatu. Vrši i sve drugr administrativne poslove za potrebe izbeglih i raseljenih lica. Održava vezu između posebnih operativnih tela u opštini i Komeserijata. Ostvaruje saradnju sa načelnikom okruga. Sarađuje sa svim međunarodnim i domažim humanitarnim organizacijama, prati i izrađuje projekte iz ove oblasti i oblasti socijalnog stanovanja. Obavlja i druge poslove iz ove oblasti koje mu odredi rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 3

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, pravne struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci .

 • Poslovi vodoprivrede i poljoprivrede

  Opis poslova: Izdaje vodoprivredne uslove: za seoske vodovode, za sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koristu za veliku vodu i na obali, za promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području, za objekte izuzev industrijskih, čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju, osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva, za vodenice i objekte na splavovima.
  Izdaje vodoprivrednu saglasnost za seoske vodovode i za vodenice i objekte na splavovima, izdaje vodoprivrednu dozvolu za seoske vodovode i vodenice i objekte na splavovima, izrađuje Nacrt plana odbrane od poplava. Izrađuje nacrte odluka iz oblasti vodoprivrede.
  Vodi upravni postupak za promenu namene poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanju naknade, izdaje uverenja o poljoprivredi, učestvuje u izradi strategije za razvoj poljoprivrede, obavlja stručne i administrativne poslove i kordinira radom komisije za izradu programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, pruža stručne usluge komisijama za procenu šteta iz oblasti poljoprivrede, vodi registre i evidencije iz oblasti poljoprivrede, daje stručne savete i učestvuje u izradi projekata iz oblasti poljoprivrede i prati realizaciju istih. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 2

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, pravne, poljoprivredne ili šumarske struke, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi lokalnog ekonomskog razvoja i podrške ulaganjima i poslovi preduzetništva

  Opis posla: Izrađuje radni materijal, nacrte odluka vezanih za podsticanje i usmeravanje lokalnog ekonomskog razvoja, predlaže mere za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja, prati konkurse, priprema projektnu dokumentaciju. Učestuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji mogu uticati na privredni razvoj opštine, a čije donošenje je u nadležnosti Skupštine, predsednika Opštine ili Opštinskog veća, ostvaruje kontakte sa lokalnim privrednicima i preduzetnicima u cilju analiziranja poslovne klime i unapređenja njihovog poslovanja, obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o ulaganjima( „Sl.list RS“ broj 89/2015). Prima zahteve – prijave za osnivanje radnji, za brisanje radnji, za izdavanje izvoda za vođenje radnji kao i prijave promena nastalih u toku poslovanja samostalnih radnji (prijava početka rada radnje, promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi, podataka o ortacima koji istupaju ili pristupaju, promena poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, registarske oznake taksi vozila, promenu poslovođe ili ortaka ovlašćenog za zastupanje, prostora van poslovnog sedišta, privremeni prestanak obavljanja delatnosti, perioda na koji se preduzetnik registruje, PIB-a, računa u banci, upis zabeležbe) i prosleđivanje istih Agenciji za privredne registre Beograd u skladu sa Sporazumom o saradnji, sa dnevnom specifikacijom prispelih prijava. Dostavlja Agenciji za privredne registre mesečne izveštaje (specifikacije) iskazane po podnetim zahtevima i dostavlja mesečne fakture. Izdaje uverenja o vođenju samostalnih radnji koje su registrovane kod Opštinske uprave do 31.12.2005.godine. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog ili prirodnog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi zaštite životne sredine

  Opis poslova: Donosi rešenje o potrebi uticaja za životnu sredinu projekata u oblasti privrede, saobraćaja, industrije, energetike i drugog. Donosi rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Organizuje i vodi javne prezentacije i javne rasprave, učestvuje u radu Tehničke komisije, sarađuje sa stručnim organizacijama u postupku procene na životnu sredinu. Donosi rešenje o davanju ili odbijanju davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Vrši ocenu Izveštaja i daje saglasnost na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti za koja dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje drugi nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Izdaje dozvole za sakupljanje i transport inertnog i neopasnog otpada na teritoriji opštine kao i dozvole za privremeno skladištenje inertnog i neopasnog otpada na lokaciji proizvođača, odnosno vlasnika otpada. Obavlja poslove vezane za planiranje odbrane, sarađuje i koordinira sa organima Ministarstva odbrane, koji su nadležni za planiranje odbrane. Izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik, kao i dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija fizičkom licu. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog ili prirodnog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Prosvetni inspektor

  Opis poslova: Vrši kontrolu: postupanja ustanova u pogledu primene zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata; ostvarivanje zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih; ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja odnosno staratelja; obezbeđivanja zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi; postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno zakonu; ispunjenosti propisanih uslova za sprovođenje ispita; propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova. Vrši kontrolu ispunjenosti uslova za početak rada ustanove kao i za proširenje delatnosti. Nalaže otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, naređuje izvršavanje propisane mere ukoliko nije izršena, zabranjuje sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne zakonu, podnosi prijavu nadležnom organu za krivično delo, prekršaj i privredni prestup i obaveštava drugi organ o potrebi preduzimanja mera za koje je nadležan, priprema izveštaje o radu. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave. Shodno prirodi delatnosti i organizaciji rada, a radi racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršavanju odrećenog posla, na ovim poslovima vrši se preraspodela radnog vremena. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na master akademskim studijama u oblasti pravnih nauka, sa predhodno završenim osnovnim akademskim studijama u ovoj oblasti ili diplomirani pravnik sa stečenim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine sa položenim stučnim ispitom za rad u organima državne uprave ili sa položenim stručnim ispitom za sekretara ustanove i koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u državnim organima, organima autonomne pokrajine, ustanovi ili organima jedinice lokalne samouprave na poslovima obrazovanja i vaspitanja ili drugim inspekcijskim poslovima; lice sa stečenim obrazovanjem nastavnik, vaspitač i stručni saradnik sa visokim obrazovanjem, položenim stručnim ispitom u oblasti obrazovanja, odnosno licencom za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, sa najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i položen stručni ispit za rad u organu državne uprave.

 • Građevinski inspektor - poslovi saveta za migracije

  Opis poslova: Vrši poslove inspekcijskog nadzora koji su Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima povereni opštini, obavlja inspekcijski nadzor nad primenom zakonskih propisa i opštih akata Skupštine opštine u oblasti građevinarstva, vrši nadzor nad izgradnjom objekata za koje dozvolu ili rešenje po čl.145. Zakona izdaje opština, proverava da li pravno lice ili preduzetnik koji gradi objekat, odnosno lica koja obavljaju pojedine poslove na građenju objekta, odnosno lica koja vrše stručni nadzor ispunjavaju propisane uslove, vrši nadzor nad korišćenjem objekata i preduzima mere ako utvrdi da se korišćenjem objekata dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost okoline, ugrožava životna sredina, vodi upravni postupak po službenoj dužnosti i prijavama trećih lica, donosi rešenja i nalaže mere i odgovoran je za njihovo sprovođenje , obavezan je da izvrši najmanje dva ispekcijska nadzora nad izgradnjom ojekata i to posle izgradnje temelja i po izgradnji objekta u konstruktivnom smislu. U vršenju inspekcijskog pregleda ovlašćen je da uđe na gradilište i objekte, da indentifikuje lica, uzme izjave od odgovornih lica , fotografiše gradilišteili objekte, sačini video snimke preduzima i druge radnje u cilju utvrđenja činjeničnog stanja . Građevinski inspektor je ovlašćen da uđe u posebni fizički deo zgrade u kojem se izvode radovi za koje je po Zakonu o planiranju predviđen inspekcijski nadzor, ukoliko postoji osnovana sumnja da će prilikom nadzora biti otkrivena povreda zakona koja zahteva preduzimanje hitne mere radi sprečavanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno izvođenje radova koji predstavljaju izvršenje krivičng dela bespravne gradnje. Građevinski inspektor podnosi prekršajnu, odnosno krivičnu prijavu i inicira postupak oduzimanja licence glavnom projektantu, odnosno odgovornom projektantu koji je potpisao tehničku dokumentaciju a koja nije u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Građevinski inspektor sačinjava program uklanjanja objekata i odgovara za njegovo izvršenje, a po izvršenom uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela sačinjava zapisnik o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela i dostavlja organu nadležnom za poslove katastra nepokretnosti. U registar objedinjene procedure evidentira i dostavlja obaveštenja, prijave i konačne odluke . Sarađuje sa republičkim inspekcijama i organima u cilju uspešnijeg obavljanja nadzora. Radi izveštaje za Skupštinu opštine, Opštinsko veće i nadležne republičke organe. Vodi evidencije propisane za građevinsku inspekciju. Obavlja sve poslova za potrebe saveta za migracije. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, kao i druge poslove koje mu odredi rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave. Shodno prirodi delatnosti i organizaciji rada, a radi racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršavanju odrećenog posla, na ovim poslovima vrši se preraspodela radnog vremena. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine ili obrazovanje na studijama prvog stepena građevinske, atrhitektonske struke (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine -viša stručna sprema, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave, zbog obavljanja i poslova saveta za migracije, potrebno je obavezno visoko obrazovanje društvenog smera.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Komunalni inspektor

  Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada komunalnih organizacija i postupaka građana, preduzetnika i pravnih lica u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata. Vrši nadzor nad sprovođenjem propisa koji se odnose na korisnike i davaoce komunalnih usluga u pogledu uslova i načina korišćenja i davanja usluga. Uređivanje i održavanje objekata i javnih površina, prati javnu higijenu, uređenje grada, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvođenje otpadnih voda, snabdevanje toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća, sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, prodaju poljoprivrednih i drugih proizvoda van pijačnog prostora, uređenje gradilišta, raskopavanje ulica i drugih javnih površina, lepljenje plakata na zabranjenim mestima i druge poslove komunalne higijene. Donosi rešenja i stara se o izvršenju donetih rešenja, podnosi prekršajne priajve i preduzima mere za uklanjanje stvari i predmeta sa javnih površina. Shodno prirodi delatnosti i organizaciji rada, a radi racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršavanju odrećenog posla, na ovim poslovima vrši se preraspodela radnog vremena. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

  Broj izvršilaca: 2

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog ili prirodnog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Poslovi iz oblasti komunalnih delatnosti i nadzora nad radom vršilaca komunalne delatnosti

  Opis poslova: Vrši poslove koji se odnose na: uređenje, razvoj i obavljanje komunalne delatnosti, snabdevanje vodom i toplotnom energijom, održavanje čistoće, komunalne higijene, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, održavanje grobalja i pružanje pogrebnih usluga, održavanje ulica i saobraćajnica. Vrši nadzor nad radom vršioca komunalne delatnosti kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti osnivanjem javnih preduzeća. Nadzor se vrši na osnovu opštinskih odluka i programa rada vršioca komunalnih delatnosti overom dnevnika rada-situacija o izvršenim komunalnim uslugama. Nakon overe građevinskog dnevnika primerak za Opštinsku upravu se kopira i dostavlja načelniku Opštinske uprave radi usklađivanja istog sa knjigom dnevnika rada na osnovu koje odobrava uplate po ispostavljenim fakturama od strane vršioca komunalne delatnosti.Obavlja i poslove komunalnog inspektora po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama fakulteta u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog ili prirodnog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

 • Inspektor za saobraćaj i puteve

  Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću u obavljanju lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i autotaksi prevoza. Pregleda vozila i kontroliše potrebnu dokumentaciju za vozila, pregleda autobuska stajališta, kontroliše važeće redove vožnje, ugovore o vanlinijskom i auto-taksi prevozu sa spiskom putnika, otpremnice i spiskove radnika u prevozu za sopstvene potrebe. Utvrđuje identitet prevoznika, voznog osoblja i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza. Vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i prati stanje saobraćajnih znakova na putevima. Izdaje dozvole za vršenje istovara i ugovara robe iz motornih vozila, sačinjava zapisnike o uviđaju i saslušanju stranaka, preduzima upravne mere za koje je zakonom ovlašćen, donosi rešenja i odgovoran je i stara se o njihovom sprovođenju, podnosiprekršajne prijave kao i zahteve za privredne prestupe. Sarađuje sa drugim inspekcijama u cilju uspešnijeg vršenja nadzora. Radi izveštaje i program rada za Skupštinu opštine, Opštinsko veće i nadležne republičke organe. Vodi registar za overu reda vožnje u linijskom prigradskom saobraćaju.
  Obavlja poslove kod promene režima saobraćaja. Radi i druge poslove iz svoje nadležnosti, kao i druge poslove koje mu odredi rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave. Shodno prirodi delatnosti i organizaciji rada, a radi racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršavanju odrećenog posla, na ovim poslovima vrši se preraspodela radnog vremena. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog ili prirodnog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

 • Inspektor za zaštitu životne sredine

  Opis poslova: Inspektor za zaštitu životne sredine vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom propisa iz oblasti zaštite životne sredine koji su povereni opštini: planiranje i izgradnja objekata koji u većoj meri mogu ugroziti životnu sredinu od buke, zagađenja vazduha, utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti, utvrđivanje ispunjenosti uslova i sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja i odluci o davanju saglasnosti na Studiju zatečenog stanja; kontrola područja industrijskog zagađenja, uticaj na okolinu, postupanje s otpadom, zagađenje vazduha iz nepokretnih i difuznih izvora; vrši nadzor nad primenom tehničkih standarda zaštite životne sredine, kontroliše sprovođenja mera za zaštitu životne sredine i obavlja kontrolu stanja životne sredine utvrđenih rešenjem, dozvolom, odnosno drugim obavezujućim aktima kojima se određuju uslovi za rad postrojenja; donosi rešenja i zaključke, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog potupka, podnosi prijave za pokretanje postupka za privredni prestup i podnosi krivične prijave, učestvuje u pripremi informacija za državne organe i medije, postupa po prijavama i izveštava o preduzetim merama, priprema mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o radu, prikuplja i obrađuje podatke o postrojenjima koja podležu inspekcijskom nadzoru. Periodično vrši kontrolu upravljanja zaštićenih prirodnih dobara, za koja je rešenje o zaštiti donela opština, kao i kontrolu akata vezanih za zaštićene prirodne objekte i iste kontroliše na terenu, shodno zakonu. Izrađuje projekte iz oblasti zaštite životne sredine, iz oblasti podizanja i održavanja zelenih površina i učestvuje u realizaciji istih.Rešava u oblasti održavanja javnih zelenih površina po službenoj dužnosti i po zahtevima. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave. Shodno prirodi delatnosti i organizaciji rada, a radi racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršavanju odrećenog posla, na ovim poslovima vrši se preraspodela radnog vremena. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

  Broj izvršilaca: 1

  Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, društvenog ili prirodnog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 3 godine u struci.

KABINET PREDSEDNIKA

 • Poslovi protokola, administracija i korespodencija za potrebe funkcionera opštine

  Opis poslova: Stara se o protokolisanju lica, predmeta i pošiljki koji se kao službeni uručuju Predsedniku opštine, zameniku Predsednika opštine i predsedniku Skupštine opštine i drugim funkcionerima opštine. Klasifikuje i razvrstava poštu prispelu funkcionerima opštine. Vrši prijem i upućivanje stranaka koje se obraćaju, pruža informacije strankama. Preusmerava telefonske pozive funkcionerima opštine, vrši ekspediciju i prijem pošte. Po potrebi obavlja i poslove tehničke izrade zapisnika sa sednica Skupštine opštine, sednica radnih tela i drugih sastanaka, vođenje zapisnika sa tih sednica. Vrši obradu audio i video zapisa u tekstualni oblik, operativno-tehničke poslove u vezi pripreme materijala za sednice Opštinskog veća i radnih tela organa opštine, obradu materijala sa sednica, dostavljanje i arhiviranje, stara se o vođenju i izradi zapisnika i tehničkoj izradi akata. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave.

  Broj izvršilaca: 1.

  Stručna sprema: Srednja stručna sprema IV stepen, društvenog smera, položen stručni ispit za rad u organu državne uprave i poznavanje rada na računaru.

  Radno iskustvo: 1 godina u struci.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za Sistematizaciju radnih mesta u opštini Bajina Bašta obratite nam se putem kontakt formulara klikom  OVDE
Veličina slova